Побитите камъни
  • Край Варна, обект на ЮНЕСКО
  • България
Сподели във Facebook MySpace
 

Страница на Побитите камъни

Профилна информация

От кой град и държава е членът
България

.

.

КАМЕННАТА ГОРА 

.

ПРОИЗХОД, ОПИСАНИЕ И ЗАЩИТАТА ОТ ЮНЕСКО

.

Този  природен феномен е известен и като "Побитите камъни". Той е завладяващ ансамбъл от каменни колони високи до 10 метра, кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси, различни по форма и големина скални блокове и множество каменни късове разпилени по целия комплекс. 

Съвременните познания сочат, че тези пясъчни структури най-вероятно са формирани около естествени газови извори вследствие на "слепване" на отделните песъчинки чрез карбонатен цимент - продукт от микробиалното окисление на газ метан и са известни на науката като "мехурчести рифове". Циментацията е станала в морски седименти преди около 50 милиона години и благодарение на ерозионите процеси и вертикалните движения на земната кора сега този феномен е изложен пред нашия поглед на земната повърхност.

Впечатляващият ландшафт на "Побитите камъни" се наблюдава в седем големи и няколко по-малки разкрития с обща площ над 7 кв. кm линейно разположени в пояс ориентиран в посока север-юг, широк около 3-4 km и дълъг над 8 km. Зоната се разпростира на около 18-20 km западно от гр. Варна, започвайки няколко километра южно от гр. Белослав, на север около самия град, близо до завода за соди и с. Страшимирово и пресичайки шосе Е70 и автомагистрала Хемус завършва около селата Слънчево и Баново.

.

"Побитите камъни" са били известни като сакрално място от дълбока древност, но за първи път са документирани през 1829 г. и от тогава са предмет на непрекъснато внимание, изследване и дискусия. Тези уникални каменни комплекси, не само за България, но и в света са обявени за национална природна забележителност през 1938 г. и в момента се лобира да бъдат включени от ЮНЕСКО в световната листа на геоложките феномени.  

"Побитите камъни" имат пръстеновиден строеж и се състоят от карбонатно циментирани пясъчници с долно еоценска възраст, като са вместени в същите седименти от които са изградени. Освен формите изложени на земната повърхност те са развити в още две до три погребани нива с обща мощност до 30 m (всичките четири нива могат да се наблюдават едновременно в разкритията "Кариерата" и "Канарата"). Повечето от колоните на всяко ниво растат върху варовиков слой или отделни лещи и завършват под следващите.

По данни на Министерството на околната среда територията има специфична флора и фауна, което повишава стойността на обекта. Тук е единственото находище в България на растението твърдолистна песъчарка - световно застрашен вид. Обектът е важно местообитание на 4 световно застрашени, 2 застрашени и 8 защитени вида растения в България. Има също 2 местообитания от Директива 92/43/ЕЕС, за които следва да се вземат приоритетно мерки за опазване. В района на защитена местност ”Побити камъни” са установени над 300 вида безгръбначни и гръбначни животни. Общият брой на видовете с природозащитен статус е 52. От тях 8 спадат към CORINE биотопи, т.е. ключови видове по проекта на Европейската комисия за оценка на биотопите с общоевропейско значение. На международно ниво по силата на Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна са защитени 45 вида. Към тях се включвата два вида земноводни, 10 вида влечуги, 9 вида бозайници и 24 вида птици. „Побитите камъни" е обект вписан в индикативния списък през 1984 г. на ЮНЕСКО... И още 

.

Cекрално орбиталище, снимка Фотофорум 2013 от Васил Драгов, сътудник на Българската социална мрежа

.

Към Каменната гора - произход, описание и защита от ЮНЕСКО

Към Побитите камъни -  природен обект световна ценност

Към Легендата за Побитите камъни

Към Виктор Тепляков откри за света Побитите камъни

Към Кинозалата на Побитите камъни 

Към Международния творчески проект Паметта на българите

.

  Страницата на уникалните Побитите камъни

подготви Николай Увалиев в стремеж  българските природни феномени да бъдат известни на всички сънародници у нас и по света.

 

.

Снимки на Побитите камъни

Блог на Побитите камъни

Фотофорум "Побитите камъни"

Публикувано на Февруари 2, 2015 в 12:42pm

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics