СГЛЕДА, ЗАЧАТИЕ И РАЖДАНЕ В ДРЕВНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ

Раждане е светия дълг на жената

Още в началото на своята зряла възраст тя осъзнава това свое божествено предопределение и старателно се посвещава на него. Когато идва ред на родилните мъки, тя осъзнато ги превъзмогва и дава живот на член от род, племе и народ. Древният художник, притежаващ абстрактна мисъл, графично е пресъздал първия в света Символ на раждането, наподобаващ буквата К от българската азбука Кирилица и изобразява жена, която ражда права, а в нозете й е детето, повито все още в плацентата. Открит е в пещера Магурата от Кирил Кирилов заедно с другите 1031 рисунки и 27-те букви от азбуката ни, 3 са заличени от хилядолетията. Възрастта им е 32 500 години, доказани след анализ С14 в Германия и източника 


Нашите прамайки, които са живяли около Магурата, още в далечните хилядолетия са имали познание за безболезненото раждане. Когато наближавал сублимният - божествен, момент на раждане, те отивали в галерия "Утробата" на пещерата. Не случайно така е назована галерията. Според българският Тълковен речник утроба е органът на жената, където се зачева, развива и ражда човешкото същество. Там, хванати във висока издатина на скалата, те висящи прави, раждали според специалистите по-жизнеспособни нашите древни братя и сестри. Но предвидливо, ръцете на родилката бивали завързани за издатината, да не би тя да прекъсне раждането. На рисунка №8 това ясно личи. В краката й се 
вижда плодът, обвит в плацентната

Създадена е при обновяването на всички рисунки в Магурата преди около 14 800 години. 

.

Нашите майки, които живеели около Магурата, още в далечните хилядолетия са имали познание за безболезненото раждане. Когато наближавал сублимният - божествен, момент на раждане, те отивали в галерия "Утробата" на пещерата. Не случайно така е назована галерията. Според българският Тълковен речник утроба е органът на жената, където се зачева, развива и ражда човешкото същество. Там, хванати във висока издатина на скалата, те висящи прави, раждали според специалистите по-жизнеспособни нашите древни братя и сестри. Но предвидливо, ръцете на родилката бивали завързани за издатината, да не би тя да прекъсне раждането. На рисунка №2 това ясно личи.

Сгледа е старинна българска дума, целяща оглеждане и разпитване от годежарите за момата и момъка, преди да се състои сватбата. Традиция, запазена и до сега.

Зачеване е старинна българска дума, определяща създаване на човека.

Раждането и изобразеният в пещерата танц можем основателно да приемем, като израз на всеобщото тържество, че се е родил човек по божия воля и по негов вид и подобие.

.

Разсъждения от подсъзнанието

Архивните рисунки на Магурата, останали от ТВ филма, сега осъзнавам, че трябваше да мине време, за да стигна до смисъла, вложен в тях. Мо­же на­пъл­но да се раз­чи­та на вло­же­на­та сим­во­ли­ка, за­що­то тя не е плод на слу­чай­ност или не­у­ме­ние. Всич­ки ри­сун­ки са изоб­ра­зе­ни с уме­ние.

.

Домът с двете очи, са два прозореца към видимия свят.

*****

Как са създавани рисунките в Магурата?

.

Ето накратко разсъжденията на КК

Пър­во: голяма част от тях са нап­ра­ве­ни ед­нов­ре­мен­но и имат един ця­лос­тен за­ми­съл. Вто­ро: в на­ча­ло­то ви­на­ги са схе­ма­тич­ните фи­гу­ри, следват ги все по-реалистичните на вид, носещи все по-голям заряд от въз­де­съ­що знание. Трето: те са плод на ум, кой­то мис­ли чрез об­ра­зи, а не чрез реч. Четвърто: те достигат дълбоко в подсъзнанието ни, често чак в на­ши­те ге­ни и с вре­ме­то разбираме техните спон­тан­и идеи и проз­ре­ния. То­ва мо­же да се оп­ре­де­ли ка­то бо­жия начин при съз­да­ва­не­то на све­та.

.

По-из­чер­па­тел­ни све­де­ния по въп­ро­са за име­то на пе­ще­ра­та и за час­ти­ца­та УР ще бъ­дат пред­ста­ве­ни в спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та по те­зи въп­ро­си „Ма­гур­ска кни­га”, ко­я­то се за­ни­ма­ва имен­но с „тех­ни­чес­ки­те” и „ин­же­нер­ни­те” ас­пек­ти на поз­на­ни­е­то от ри­сун­ки­те.

Някои, дори и специалисти считат, че мно­го от сим­во­ли­те на Магурата са нераз­би­ра­е­ми, защото са плод на друг тип ум, кой­то мис­ли чрез об­ра­зи, а не чрез реч. Дъп­го да ги съ­зер­ца­ваме с очи и с въ­об­ра­же­ни­е­, да се от­пус­нем в тях или те в нас, да при­е­мем тех­ни­те излъчва­ния и тогава ще .... под­буж­дат у нас зна­ни­е­то за тех­ния сми­съл.

.

Web Analytics