КАРАНОВО - СЕЛИЩНАТА МОГИЛА

.

Селищна могила с. Караново, Новозагорско
Описание:  Селищната могила се намира южно от послединте разклонения на Средна гора, северозападно от село Караново и на 7 км северозападно от Нова Загора Могилата е с овална форма, с размери в основата 250 х 180 м и височина 12,40 м, с площ 24 дка. В периода 1947 - 1957 г. е проучена площ от 1700 м2 и от 1984 г. българо-австрийска експедиция проучва 600 м2 в южния сектор. В стратиграфския профил на могилата са разграничени 10 хронологични хоризонта (6 - неолит, 2 – халколит, 2 - ранна бронзова епоха), обобщени в 7 периода: Ранен неолит – култури Караново І и Караново ІІ Среден неолит – култура Караново ІІ-ІІІ Късен неолит – култури Караново ІІІ, Караново ІІІ-ІV, Караново ІV Ранен халколит – култура Караново V Късен халколит - култура Караново VІ Ранна бронзова епоха – култура КарановоVІІ Карановската хронологическа система, изградена преди всичко върху развитието и промените във технологията, формите и декорацията на керамичните изделия, превръща обектът в епоним на периодизацията и хронологията на праисторическите обекти в Югоизточна Европа. През неолита и халколита основната строителна техника е колово-плетената конструкция, обмазана с глина. Сградите са с квадратеен, правоъгълен или трапецовиден план, с едно или две помещения (с площ 21 – 63 м2), подът е от трамбована глина, с двускатни покриви. Между тях са оформяни улици, понякога застлани с камъни. Интериорът включва пещ и или огнище, хромелни съоръжения и подвижен инвентар – сечива, съдове, предмети на култа и пр. Броят на сградите и тяхната площ са основание да се определи броя на жителите в едно селище – около 200 души. През ранната бронзова епоха селището е било защитено с каменна стена. Проучените сгради са с абсиден план, големи по размери, ориевтирани север-юг. Под подовете в сградите и в близост до тях са открити гробове, предимно на малки деца. На територията на България днес са регистрирани над 600 селища от праисторическата епоха. Те са няколко типа, в замисимост от физико-географските и климатични особености в отделните райони и възможностите за практикуване на определена стопанска дейност. В равнините – Тракия и Североизточна България преобладават селищните могили. Около най-големите от тях възникват сателитни еднослойни селища. Многослойните и еднослойни селища и пещерите са характерни за планинските и полупланински райони. Цялостно или частично проучените селищни могили при с. Караново, с. Езеро, с. Юнаците, Казанлък, с. Драма, с. Овчарово, Поляница – Търговище, Русе, Голямо Делчево, с. Телиш, с. Дуранкулак и пр. дадоха изобилен материал за проследяване на последователното развитие в строителството и архитектурата. Селищата са били градени по предварителен план, укрепени с ров и вал, с дървена палисада или с каменни стени. Мая Аврамова
Височина:  12,40 м
Публикувал:  Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност):  с. Караново, Новозагорско
Съхранител: 
Период на създаване:  ранен неолит - култури Караново І и Караново ІІ
Местонахождение:  с. Караново, Новозагорско
Библиографски препратки:  Georgiev G. I. 1961. Kulturgruppen der Jungstein- und der Krpferzeit in der Ebene von Thrazien (Südbulgarien). L’Europe à la fin de l’âge de la Pierre, Praha, 45 – 100). Hiler S., V. Nikolov. 1999. Tell Karanovo 1998 – 1999. Vorlaufiger Bericht. Salzburg, 36 – 37.
Nikolov V. 2000. Tell Karanovo: cultural and chronological differentiation on the Neflithic layers – in: Thracia, 13, 319-324. Кънчева-Русева Т. 1999. Археологически проучвания на праисторически обекти в Новозагорско - в: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, Нова Загора, 11 - 20.
Николов В. 1999. Стратиграфска позиция на неолитните пластове Караново ІІ-ІІІ, ІІІ и ІІІ-ІV в праисторически слища от Новозагорско – в: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, Нова Загора, 21-29. Николов В. 2004. Динамика на културните процеси в неолитна Тракия – в: Праисторическа Тракия, Стара Загора, 13-23. Николов В. 2006. Култура и изкуство на праисторическа Тракия, Пловдив, 85, обр. 130 .
Авторски права:  снимка Николай Генов
Доставчик на информация: 

Институт за балканистика с Център по тракология

.

Web Analytics