ШЕСТИЯТ СЪРДЕЧЕН ТОН - БЪЛГАРСКО ОТКРИТИЕ В СВЕТОВНАТА МЕДИЦИНА

.

Тревожната мелодия на сърцето

Човешкото сърце за един средно дълъг живот от 70 години пулсира около 3 милиарда пъти и изпомпва близо 260 милиона литра кръв. То е и емоционално понятие, свързвано с всички човешки вълнения и тревоги, благородни пориви и страхове.

.

Голямото натоварване, на което е подложено сърцето, е причината то да боледува често. И е съвсем естествено да бъде непрекъснато обект на много проучвания, изследвания, експерименти, към вече известното да се добавя нещо ново, нещо неочаквано...

Към мелодията на сърцето е прибавен още един звук - шестият сърдечен тон. Установяването на това неизвестно по-рано влияние на сърдечната дейност е дело на проф. д-р Иван Митев. Впрочем ето част от формулировката на откритието:

„Като сме използували съвременна, позната и внедрена в практиката методика и апаратура за изследване на сърцето /поликардиогрфия/, описваме нов, непознат досега на фундаменталните науки и функционалната диагностика на сърцето тон, който наричаме шести сърдечен тон. Описания тон сме регистрирали при сърдечно здрави и при сърдечно болни с изолирана недостатъчност на аортната клапа при сравнително по-малък брой болни с чиста митрална стеноза, с ефект на междупредсърдната преграда при стеноза на аортната клапа и при миокардит. У децата този тон е само патологичен."

.

Какво значение има откриването на шестия сърдечен тон?

То допринася за по-цялостното опознаване на сърдечната дейност и по - специално на нискочестотната сърдечна звукова изява, тъй като голяма част от звуковите явления на сърцето не се чуват, а само се описват с фонокардиограф. Спомага за избягването на някои диагностични грешки и създава перспектива за допълнителни проучвания, свързани с широк кръг теоретични и практически въпроси от сърдечната функционална диагностика, физиологията и патофизиологията.

.

Проф. д-р Иван Митев е роден на 4 октомври 1924 г. във Врачанското село Крушовица. Завършва медицинското си образование в Софийския университет "Кл. Охридски"през 1950 г. Целият му живот на лекар е свързан с грижите за опазване здравето на децата. Може и защото е тринадесетото дете в семейството си, той проявява към малките пациенти толкова много любов, търпение, себеотдаване.

Той дълги години бе директор на Института по педиатрия при Медицинската академия. Там съсредоточава усилията си върху проблемите на функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система с безкръвни методи — именно в тази област е и откритието му. През 1982 г. защитава докторска дисертация на тема „Шести сърдечен тон", а през 1983 г. е избран за професор по педиатрия — сърдечно-съдови заболявания. Проф. И. Митев е автор на повече от 40 научни публикации, 6 от които са посветени на значението на шестия тон в приложната и фундаменталната медицина. Той има определени заслуги и за организирането на кардиоревматологичната помощ в страната ни. За активната си научна и обществена дейност е удостоен с правителствени и други отличия.

.

Проф. Митев регистрира шестия сърдечен тон по време на сърдечната систола (фазата на изпразването на сърдечните камери) под формата на едно - две нискочестотни /35 Хц/ и рядко средночестотни /70 Хц/ нискоамплитудни колебания. Забелязва го на фонокардиографски запис на човек с вроден сърдечен порок. А може би това е артефакт, т. е. нещо, което не е свързано със сърдечната дейност, но апаратът го записва. Не, не е... Но нима той е този, който вижда нещо ново, което преди него хиляди специалисти са записвали, но не са забелязвали? Може би то е описано и отдавна забравено, а той преоткрива откритото. Кои са причините досега да не му е обърнато внимание? Една от тях безспорно е фактът, че във функционалната сърдечна диагностика се е утвърдило неправилно разбиране по отношение нискочестотния канал на записа. Прието е да се смята, че този канал дава най-малко данни. А всъщност проф. Митев разбира, че той носи ценна диагностична информация и регистрираните в него осцилации в случая са обособен сърдечен тон. Започват нови изследвания, нови наблюдения.

.

.

В продължение на седем години

Той проучва купища архивни фонокардиографски записи. С помощта на шестканален апарат „Хелиге" извършва фонокардиографски анализи на 430 души на възраст над 20 години. При 14% от тях той среща шести тон — при жените най-често между 40 и 49 години, а при мъжете между 30 и 39-годишна възраст. Изследванията се дублират с поликардиографи от други марки — ЕЛЕМА и НЕК-3, грешките се изключват.

Но проф. Митев не може да забрави думите на големия немски функ-ционалист К. Холдак, че един от най-дискусионните въпроси в кардиологията е произходът на сърдечните тонове, че малко проблеми са проучвани с толкова голямо усърдие, остроумие и страст. Само за произхода на първия тон са създадени около 40 теории.

При работата на сърцето възникват механични трептения с различна честота и амплитуда. Те могат да бъдат класифицирани така: периодичните трептения се възприемат като тонове, а непериодичните — като шумове. Всеки тон и всеки шум имат свои конкретни параметри. По отклоненията на тези параметри извън допустимите граници може да се съди за общото състояние на сърцето и за евентуални сърдечно-съдови заболявания.

Шестият сърдечен тон, наричан вече „тон на Митев", се открива между първия, свързан с началото на свиването на сърдечната камера (систолата), и втория, свързан с началото на отпускането на сърдечната камера (диастолата) тон, по-близо до втория. Каква е причината за неговото образуване? За това д-р Митев има две хипотези: тонът има съдов произход и възниква вследствие на трептения при разтягане на аортата и ново свиване в края на систолата. Втората — че източникът на шестия тон се намира вътре в сърцето и той се дължи на трептения, възникващи в стената на камерата през време на сърдечната систола. Разбира се, необходими са още много изследвания и анализи, за да се потвърдят причините за този звуков феномен на сърдечната дейност. Все още е необяснимо защо той се среща много рядко при децата и защо се регистрира само при част от изследваните възрастни. Проф. Митев доказва, че само един процент от всички изследвани здрави деца имат шести тон и следва заключението.

.

Новооткритият тон на Митев се дължи само на патологични изменения

При децата със сърдечни пороци, свързани главно с лявата сърдечна половина, при различни форми на миокардит, при стеноза на аортната клапа, при чиста стеноза на митралната клапа и др. шестият тон се регистрира по-често. „Ако се забележи ясно изявен шести сърдечен тон у дете, това почти сигурно означава, че то има  заболяване на сърцето" — твърди проф. Митев, педиатър с 35-годишна практика. Ученият изследва и болни с гръдна жаба, с хипертония, с прекаран инфаркт. При тях наличието на шести тон е с доказан патологичен характер, а проследяването на неговата динамика е показател за развитието на болестта или на оздравителния процес.

И така на 23 юли 1973 г. след седемгодишни изследвания проф. Митев заявява разработката си в Института за изобретения и рационализации (ИНРА). На следващата година той публикува научна статия в списание „Педиатрия", но тя като че ли остава незабелязана. През 1977 г. френско кардиологично списание публикува неговата статия „Шести сърдечен тон" и много кардиолози от различни страни искат отпечатъци от нея. Проф. Пиер Вернан — известен кардиолог, пише: „Работата на г-н Иван Митев върху шестия сърдечен тон намирам за съвсем оригинална, защото той прави достояние един стетоскопичен феномен, неописан досега."

.

.

Световната кардиологична общественост бързо се запознава с откритието и то получава международно признание. А компетентни органи от Медицинската академия и от ИНРА проучват валидността и доказателствата за откритието, за да бъде защитено от правна гледна точка.

На 12 март 1981 г.  българското откритие е вписано в Златната книга на ИНРА, а на автора проф. д-р Иван Митев е връчен диплом за откритие, в последствие наречено "Откритие на века".

.

Източник: Българската браншовата камара

Илюстрации прибави: Николай Увалиев

***  

ШЕСТИЯТ СЪРДЕЧЕН ТОН - БЪЛГАРСКО ОТКРИТИЕ В СВЕТОВНАТА МЕДИЦИНА

.

Според медицинската наука сърцето за хора на възраст 70 години пулсира около 3 млрд. пъти и изпомпва близо 260 млн. литра кръв. Това огромно натоварване е причина сърцето да боледува и е обект на непрекъснати проучвания и изследвания. За произхода на първия и втория сърдечен тон са създадени множество теории. Третият и четвъртият тон се долавят само от опитното лекарско ухо. Петия сърдечен тон открива преди 50 години френският кардиолог проф. Карло. През 1982 г. проф. д-р Иван Митев прибавя към звуковата мелодия  "Шестият тон на сърцето" и се счита за значим принос към световната медицина. Откритието е вписано на първо място в Златната книга на българските откриватели и изобретатели. 

Иван Митев завършва медицина през 1950 г. и започва работа като главен здравен инспектор в Русе. След 1960 г. се занимава с научно изследователска работа и защитава кандидатска дисертация. Първата му публикация за шестия сърдечен тон е негова статия в бр. 4 от 1974 г. на сп. "Педиатрия". 

"В началото на 1972 г. – пише той – при фонокардиография на деца с недостатъчност на аортната клапа ни обърна внимание регистрацията на нискофреквентни телесистолични добавъчни колебания под формата на 1–2 зъбеца, откъснати от I и II тон… За изясняване на находката направихме поликардиографско изследване на 26 души с изолирана недостатъчност на аортната клапа. При 12 от тях се записа допълнителен нискофреквентен тон. Тъй като такъв тон се записва и у здрави, счетохме, че е правилно да се нарича шести сърдечен тон."
Три години по-късно тази статия се появява в редица чуждестранни кардиологични списания. Шестият сърдечен тон е приет като ново явление от световните кардиолози. За това българско откритие известният американски кардиолог проф. д-р Пиер Вернан пише: "Работата на г-н Иван Митев върху шестия сърдечен тон ми изглежда напълно оригинална, защото той прави достояние един стетоскопичен феномен, неописан досега." Същото мнение споделя и друг американски учен - Алдо Лунзада.

.

Пощенската марка, посветена на Шестия сърдечен тон, е уникална с това, че тя е единствената в света с медицинската си тематика.


Откриването на шестия сърдечен тон спомага за по-цялостното опознаване на сърдечната дейност, да се избягват диагностични грешки, създава перспектива за допълнителни проучвания, свързани с широк кръг въпроси от сърдечната функционална диагностика, физиологията и патофизиологията.

.
"Пътят бе дълъг, труден, сложен – разказва проф. д-р Иван Митев. – Най-трудното беше да убедя себе си преди всичко, че това е действително нов сърдечен тон. Не можех лесно да превъзмогна страха да не би да съм се захванал с нещо вече известно. Тези изживявания трудно могат да се предадат с думи. Те обаче са добре известни на всеки изследовател, който счита, че се занимава с нещо уникално" (сп. "ИНСО" – бр. 11, 1999 г.).

 .

Източник: 

Издание "Знам.БГ"

.


Илюстрации: Общобългарският портал

и един малък благодарствен жест към делото на проф. Иван Митев.

Към началната страница на проф. д-р Иван Митев

***

Към БНТ анкета: Шестият сърдечен тон - научно откритие № 1 

За най-значима научна разработка в областта на педиатрията на името на проф. д-р  Иван Митев да бъде връчвана всяка година награда 

***

.

Към Провидението шепна на всички, само един българин го чу

.

Web Analytics