БОГЪТ ТВОРЕЦ НА ВСИЧКО И ВСИЧКИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

.

Изображение №17 в пещера Магурата на Бога на всичко и всички във Вселената,

създал и Богинята МА 

.

Богът Творец, който дойде от небето и промени живота и човека. Според Християнството, това е Христос преди 2 000 години. А според рисунките в пещера Магурата това е станало преди 32 500 години, но изображението, може би, ни предсказва бъдещето: Идването на Христос, за да спаси човечеството.

Той е бил почитан от древните хора, населили българските земи от преди 42 500 години. И те са го изразили в пещерата със символни знаци и изображения. По този повод известният английски учен  Janson, J., посетил Магурата през 2011 година, казва: Символа и Акта на раждането, Слънчевия календар, енеолитните образни писма, геоглифа, символите на Твореца и на Богинята Майка са израз на абстрактна мисъл и красота, съдържат философски прозрения за своето време. Знакът "Кръгът с точката", поставен до фигурата на Твореца, показва древното им знание, валидно и сега, че Бог е точката, като се е разширил, е създал от себе си Вселената, която е като кръга без начало и без край." (Повече в увода и стр. 93-94 чрез линка БАН

 

ирил Кирилов - председател на Археологическото дружество в Белоградчик, проучвал десет години  находките в Магурата, пояснява, че в пещерата 1031-те скални рисунки първо са издълбани в стените, а всички са изпълнени с кафява охра и гуано от прилепи. Броят им е повече от всички рисунк заедно в света. Тук се намират зародиши на раз­лич­ни­ науки, ре­ли­гиозни учения и кул­то­ве, има сведения за космическите цикли, движението на небесните тела, възникването на света, развитието на човека, изображение №24 е най-старият в света Слънчев календар. Това е едно изключително интелектуално и научно постижение на нашите предци от много дълбока древност, изписани са прототипи на букви от десет азбуки на средиземноморски народа, включително на 27от 30-те букви на Кирилицата, (погледнете по-долу Схема №1), на всички символи от алхимията и астрологията, тук е пресъздадена Трилогията "Сътворяването на Човека", сцена с отвъден живот и прераждането на хората. Изоб­ръ­же­ни­ята на Бо­га ка­то Творец и Учи­тел (Фи­гу­ри №11 и №17), как­ви­то не се от­кри­ват ни­къде другаде, озна­чават, че той именно тук в про­дъл­же­ние на хи­ля­ди го­ди­ни изразява сво­ята промисъл и просвещение. Заради това, че Магура представлява научно средище за създаване, съхранение и разпространение на човешкото Знание и Просветление мнозина учени имат основание да я нарекат Световна библиотека. 

.

Рисунките са създадени в три периода. Веднъж са направени в самото начало преди 42 500 години и са само символи. Тогава Homo sapiens - наречен от учените "Разумният човек" се заселва в земите около пещерата и рисунките са негово дело. На много от тях личат избледнели и тъмни петна, други са издрани. Възстановяването им е станало преди 14 800 години, като тогава се променя стилът на изобразяване, който става реалистичен и се задълбочава философския му смисъл. Третият период е от преди 7000 години. А това е възможно само тук да имало действаща дълговечна школа, датирана от началото на човешкото съзнателно познание. 

.

КОГА В БЪЛГАРИЯ ИДВА ХОМО САПИЕНС - РАЗУМНИЯТ ЧОВЕК, СЪЗДАЛ НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКИЯ РОД

.

Видът, към който принадлежат всички човешки същества на нашата планета, се нарича Homo sapiens. През времето на драматично изменение на климата преди 200 000 години те са успели да еволюират от Евразия в Африка. След дълготраен живот там и когато настъпило този път благоприятно развитие на климата в Евразия, те предприемат завръщане, тъй като тук има повече плодородни земи и повече водни източници, за изхранване на увеличения им брой. 

.

Анатомични адаптации в милиони години и в хиляди години

.

Homo erectus са първите хора, които напускат Африка, придвижвайки се към

Евразия преди 1,3 до 1,8 милиона години. Този вид пръв е използвал огъня и сложни инструменти. Една от популациите на H. erectus, понякога класифицирана и като самостоятелен вид (Homo ergaster), остава в Африка и еволюира вHomo sapiens. Най-старите преходни фосили между H. ergaster/erectus и H. sapiens, катоHomo rhodesiensis, са открити в Африка.

Разселването на произлезлите от H. erectus форми в Евразия протича преди около 500 хиляди години, като сред тях са H. antecessor, H. heidelbergensis и H. neanderthalensis. Най-старите фосили на анатомично съвременни хора са от епохата на средния палеолит - находките в Етиопия.

зследователи-археолози доказаха, че Балканите са били първата врата към заселването на европейския континент. Според откритията на френски и български учени от Асоциираната европейска лаборатория “BINEK” първите европейци са живели по нашите земи. Данните от дългогодишните изследвания в пещерата “Козарника” край Белоградчик показват, че в България са най-старите следи от човешка дейност в Европа.
Тези следи са на около 1.5 милиона години и са почти два пъти по-стари от смятаните доскоро за най-древни останки от испанската пещера Атапуерка. Откритията в “Козарника” променят напълно досегашните хипотези за появата и развитието на първите хора в Европа. Следите в нашата пещера говорят за по-ранен етап на развитието на човека и променят цялостните представи за човешките преселения извън Африка. Източник Тук

.

Когато трайно се населява в българските земи нomo sapiens е на възраст над 42 680 години с развит говор и език, имал е добри познания за времето си и способността да мисли абстрактно - чрез ума си да възприема и влага в живота си реалности и въображения.

.
Плочка от слонова кост бе открита в пещерата Ач - Германия и на нея е изобразена човешка фигура с вдигнати около главата молитвено ръце (сн.1), от 1031-те рисунки на хора в Магурата (сн.2). повечето от тях са с вдигнати молитвено ръце. Учените считат, че подобни изображения принадлежат на Европейската Оринякска култура. След анализ със С14 нейната възраст в Германия е преценена на 32 500 години, но при нас Оринякската култура идва значително по-рано. 

"Археологическите и генетичните данни очертават две основни вълни при заселването на Европа от Хомо Сапиенс. При първата вълна те навлизат от Близкия изток през Босфора преди 47000 години. Това установи изследователски екип от Института за антропология "Макс Планк" в Лайпциг и български учени от БАН, които откриха през 2015 година в пещерата Бачо Киро находки от кости на животни, оръдия на труда от камък и кост и пет човешки скелета. Според изследванията на ДНК те са на възраст между 45 000 и 47 000 години. А това означава, че това са първите предци на хомо сапиенс в Европа. Те са имали нов тип поведение и начин на живот. Намирали са подходящ кремък, за да изработват от него различни сечива: брадви, остриета на копия за лов, ножове за обработка на убитите животни, въдици, харпуни, шевни игли за направа на облекла,   украшения за лична употреба, разказа и показа картата Ценка Цанова от института "Макс Планк". (Изт. dw.com и БАН) 

.

Карта на главните средища на Оринякската култура, както те са установени досега от археологията. С първите четири точки са отбелязани Побитите камъни край Варна, пещерите Бачо Киро, Магурата и Байлово край София. (Изт. КК)

.

Втората вълна на Хомо Сапиенс е многобройна и те имат значително по-висока култура. Пак навлизат в Европа през Босфора преди 40-43000 години, както е видно на картата. След няколко хиляди години живот тук, част от нашите предшественици се разселват в Европа.

.

Великият учител на чо­ве­чес­тво­то गुरु guru (Изображение №11)  

От това древно изображение дос­ти­га­ме до още ед­но раз­би­ра­не за име­то на пе­ще­ра­та и то е Гу­ра, ко­е­то зна­чи Учи­тел­ят - गुरु guru,но има транскрипция  и като गुरु  ɡuɾʊ, в която буквата ʊ се произнася с потъмняване към а и тогава става гура - на стбг със значение само за този, който е станал майстор в преподаването. Гу­ра е мно­го ста­ра диалектна ду­ма в селищатата край Дунава за умен, знаещ човек. Тогава името на пещера Магурата е Ма - Богинята Майка и гура - нейният дом на знанието и умението.

.                                                                                                   .

На около 1 км от Белоградчик съществуват скали, които образуват фигура еднаква с една от рисунките на Бога Творец от Магурата, определен и с изписаната буква Т, която за тях е аурата само на извисен и свят човек. 

.

Подобно скално обръзувание има и в Корея,посветено на Майката-богиня Маго. Снимки: magnaaura wordpress.com

.

Ка­то се вг­ле­да­ме вни­ма­тел­но в об­ръза, по­ка­зан на фи­гу­рата по-горе, виж­да­ме, че в една­та си ръ­ка той дър­жи факла, ко­я­то е сим­вол на поз­на­ни­е­то и прос­вет­ле­ни­е­то, а над гла­ва­та си има сим­во­ла Т, който за тях е аурата на извисен и свят човек, определящ, че в пещера Магурата се проповядва неговото слово, про­ми­съл­та, зна­ни­е­то. Кирил Кирилов споделя, че е открил богини в Източна Азия с имена Мъгу в Китай, Маго в Корея и Мако в Япония. Те съответстват на представената в нашата Магура Богиня Майка, близки са на мирогледа, знанията, представите за земята и космоса на хората, които са обитавали пещерата. Всичко това са доказателства, че са част от една и съща планетарна култура, съществувала някога на Балканите.

.

ЗА БУКВИТЕ И ДУМИТЕ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ

КОЙ Е СЪЗДАТЕЛЯТ ИМ?

.

оя е първата дума, което всяко дете по света чува в присъница и запомня?

Счита се, че това е припевът на незнайно от кога старинна приспивна песен "Нани, нани, мое дете". Учени са установили, че когато се събудят малките деца, тананикат чутата от майка си песен, още преди да са проговорили.

Може би, преди хилядолетия на Побитите камъни така гальовно е пяла и българката на своето дете. Нани, нани, мое чедо" от стбг оригинал в Glozbe - най-големият световен речник, песента на езиците санскрит и хинди е записана във 2-ро определение и чрез изречението नींद, नींद, मेरे बच्चाटी- nīnda, nīnda, mērē bēṭī. От там е разпространена всред народите с някои промени в говора им. 

Английската майка пее: Нани, ти скъпо, нани, дете. Исус над теб винаги ще бди - Текст и музика:Джозеф Балантайн, 1868–1944 г. Според съпругът на моята дъщеря, собственик на вестник в Тоскана, италианката, в древността и сега тананика: Nindnna, nanna, bambino mio. Рускинята приглася: Наны, наны, мое дорогое дитя. Молдованката припомня думите на преселената от България по време на османското иго прабаба: Нани, нани, мани пилюли - мое пиленце.

Думата нани е свързана с нимфата Нана дъщеря на Бога на водата Санг-арий. Според унгарския учен Карол Керелий: "Нана е другото име на Великата Майка Кибела". Тя е почитана от всички арийски племена и в Балчик има най-големия в Южна Европа храм, посветен на Понтийската майка Кибела.

.
Старинното понятие за Буква и Дума най-добре е отразено в образа в ляво и в израза "В началото на началата стоя Аз, молещия се на Бога човек". Това е и първата нарисувана буква-символ в азбука Глаголица. Според проф. д-р Васил Йончев* - преподавател в Художествената академия, Константин Кирил Философ създава своя графическа система, в която по философски път и с въображение на художник, извежда всяка буква на глаголицата. Това особено се отнася за първия й знак.

.

За първи път българската азбука се е появила

в пещера Магурата преди 7000 години

.

"Пещерата Магура е един от най-древните средища на наука и духовност, нейните рисунки са истинска праисторическа библиотека, в която е събрано познанието на хората от онова време - този извод направи председателят на Археологическото дружество в Белоградчик Кирил Кирилов.

"Там има 1031 рисунки, които говорят за наличието на дълбока промисъл. Нагледно може да се видят първообразите на 27 от нашите 30 букви. Три хилядолетията са ги заличили. Как са са появили там, учените тепърва ще трябва да умуват по този въпрос. - подчерта той. - Археолозите доказаха сегашните твърдения, че рисунките имат възраст над 7 000 години. На ловните сцени в пещерата се виждат жирафи и щрауси, чиито кости, изследвани със С14, показаха, че са живели в нашите земи по това време. Думата Руни е с български произход, коренът й е със значение на Бога Ра - заключи Кирил Кирилов. Изт. Форумът "Българският Дух през вековете" 2019 - Пловдив, bnr.bg/vidin и БНТ.

.

"Оказва се, че в пещера Магурата няма букви-символи на старобългарската азбука Глаголица, създадена от гениалния филолог Константин-Кирил през 855 или 862 година. В нея всяка буква отговаря на един символ и звук. Затова големият български езиковед проф. Петър Илчев има основание с дълбоко почитние да каже: "Глаголицата е най-съвършената словесна графична и звукова система от древни времена до днес". Текст и снимка: nationalgeographic.bg

.

Към казаното от проф. Петър Илчев - уважаван мой преподавател в СУ-София, прибавям вдъхновените му слова от лекцията му към нас: "Думата азбука произлиза от имената на първите две букви от глаголицата Азъ и боуки - Аз и Бог!

"Азъ буки веде.
Глаголъ добро есте.
Живите зело, земля,

и, иже како люди,

мыслите нашъ онъ покои.
рьци слово тврьдо
укъ фрьтъ херъ.
ѡтъ ци чрьвь,

ша ща ѥръ ять!",

.

Това е, млади хора, святото послание на нашите деди към вас,

към всички нас!".

.

Според посочените достоверни исторически източници буквените символи на Кирилицата в по-долната първата таблица, са изписани в Магурата преди 7000 години, а буквените символи на азбуката Глаголица са създадени в 855/862 година. Погледнете, колко различни са знаците на двете азбуки и каква бездна от времето ги дели. Редно е да дадем дължимото на по-древната, за да се създаде исторически порядък.

Буквите, изписани в Магурата, не са подредени като азбука, но всяка от тях има дълбоко смислово съдържание. Удивително е, че тази енеолитна азбука грижовно и свято е съхранена от нашите деди като съкровено културно наследство и на нея сега четем и пишем днес.

Налага се да повторя, че това стана благодарение и на похвалното старание на археолозите от Белоградчик, които преди няколко години там откриха 27 от 30-те автентични букви от азбуката ни. 

.

Ето съпоставката, изготвена от археолога Кирил Кирилов, която нагледно показва поразителното сравнение между съвременните ни букви и буквите от преди 7000 години, издълбани и оцветени на стените на пещера Магурата.

.

Ето сборното изображение на Познанието от преди 7000 години: В средата е Учителят на човечеството, Богинята Ма, част от оригиналите български букви и значимите символи на знанието - кръгът с точката, слънчевият календар и геоглифът. Намират се в галерията, наречена "Светилището". Там са влизали само посветени мъдреци, входът е бил таен и затова чак неотдавна бе открит.

.


Ето и Слънчевият календар в пещера Магурата, първият в Европа.

Той е по-съвършен от съвременния. Резултат е на разностранни астрономически и математически познания. В него е представен лунният месец и фазите на луната, земната година със сезони, месеци, зимно и лятно слънцестоене, пролетно и есенно равноденствие, познавали са движението на пътя на земната ос по звездното небе и на планетите около слънцето в елипса и в посока обратно на часовниковата стрелка. Така са ги изрисували в Слънчевата залатаДвете редици малки квадратчета между българските букви Б и Ъ са дните на един месец, а резките в полудъга са 12-те месеца, които нарастващ сбор на дните прави 265 - една година.

Символът в дясно горе показва, че магурската година има четири сезона и отговаря на географското разположение на България, отчита шестте часа, които остават в края на всяка от 4-те календарни години, а 6 х 4 е 24 часа - едно денонощия за високосната година от 366 дни. Още един пример за точността на българският слънчев календар.

Изумителното е, че това е направено преди хиляди години, като оценките за възрастта на рисунките варират от 3 200 години пр.н.е. до повече от 42 500 години пр.н.е. Как са имали тези знания по онова време, си остава загадка. И още по темата Тук.

.

чени от Института по фолософия на БАН проведоха проучвания на пещера Магурата и обявиха, че откритите там 1031 скални рисунки, са уникално творение на човека по времето на неолита и енеолита. Сцените са посветени на култа към плодородието, зачеването и раждането, а с магическите обреди обитателите на пещерата са измолвали помощта на божествата в трудната им борба за оцеляване. Повечето от рисунките първо са издълбани в стените, а всички са изпълнени с кафява охра и гуано от прилепи. Цитираха известния английски учен Janson, J., посетил Магурата през 2011 година: "Сцените на сътворението, енеолитното образно писмо, слънчевият календар, сакралният геоглиф и прадревният образ на Богинята Майка са израз на абстрактна мисъл, красота и съдържат философски прозрения за своето време. Знакът "Кръгът с точката" показва знанието им, че Бог - точката, е създал от себе си Вселената, която е като кръга без начало и без край." 

Направените изчисления показват, че пещерната живопис в Магурата е свързана смислово и структурно с рисунките от пещерата Байлово и на двете места датировката е една и съща. Наличието на неолитната българска азбука в двете пещери е неоспоримо доказателство, къде и кога е създадена първата човешка писменост. Повече в увода и стр. 93-94 чрез линка БАН

.

В живота на народите всяко съзидателно дело е извършвано поради необходимост. Значи, щом са изписани в Магурата, тази писменост е служила в по-сетни времена на древните заселници в "Побитите камъни". В продължение на 30 000 години те са се размножили и разпространили по сегашните български земи, старателно са се образовали и са изградили цветуща цивилизация, призната от световната история като първа в Европа. Явно, създателите на това значимо за човечеството творение са притежавали високо развити знания и умения, доказани от археологически находки и артефакти в древните научни средища - пещерите Магурата, Байлово, Бачо Киро и Живина дупка и в Легендарната "Така наречена Варна" с нейния енеолитен некропол.

Все пак остава въпросът:

Защо по нашите земи и на Балканите от времето на Магурата до началото на VІІІ век са открити само букви-руни и откъслечни текстове, а никъде не е намерена пълна писменост, каквато е гръцката, латинската, девангари - на езиците санскрит и хинди?

Отговор ни дава проф. Георги Бакалов в размислите си "Древните Бълг-Арии и Великите тайни на Херметизма в реалния им живот", които имам святото задължение да ги продължа, поради кончината на моя ценен научен съветник и приятел. Тук накратко ще отбележа.

Знанието е препредавано само устно, за да не се накърни святостта на  Божественото слово. Със сакрална строгост са спазвани седем доктрини, проповядвани от Бога на Мъдростта Хермес:
найте
:
"Вие сте вие, вие не сте другите"; "Затворете вратите на непросветените";"Гледай, слушай, научи"; "В словото е тайната на знанието, пазете го в паметта си"; „Познанието не е за всеки, а само за обреклите се да служат"; "Умно-жете знанието устно от баща на син, от учител на ученик, от жрец на вярващи"; "Създавай, не се възползвай"; "Задълженията са от вас, за вас, не са за другите". (Повече Тук)

Това е причината да не оставят писменост. И защо? Защото такъв ни е адета - навик आदत ādata в хинди, щом сме се обрекли, ще сме верни докрай! Но със свята отговорност към наследници и човечеството в гроб №43 на Варненския неолитен некропол, сетното жилище на своя мъдър вожд, високо образованите арии с присъщото им митопоетично и метафорично мислене, са вложили артефакти, знаци и идоли, които разгадани, разкриват техният сложен и богат светоглед, начин на живот и научни постижения. Само в този гроб на царят-жрец и демиург пред моите очи дни наред бяха намерени 990 символа, всеки от тях оценен като носител на свръх научно и сакрално знание. Своеобразна библиотека на тогавашното човешко познание, заслужено обявено от учените като Цивилизация Варна. Така дедите ни по най-интелигентен, интуитивен начин са изразили своите послания към древните и съвременните Бълг-арии.

А когато част от тях трайно се заселват в Балхара и Древна Индия (ІІ-ІІІ хил.пр.н.е.) поради Седем съдбовни причини, техните жреци колобри - наречени там брахмани, отменят забраните наЗатворения арийски херметизъм. И всеки от тях се е чувствал задължен да излее стаените в паметта си знания, духовни и житейски навици и традиции на дедите си, предавани само устно от поколение на поколение. Най-талантливите от бога надарените записвали споделеното. Ден след ден, година след година там са станали основа на езиците санскрит и хинди. Думата „санскрит” буквално означава „да се съединим”. Така е създадена и най-старата научна и духовна литература Ведите.

.

Сборникът Веди   वेद vēda означава знание  в 4-то определение и на санскрит се изписва विद्या vidyā, vedati (vid) - वेदति e със значението на глагола "уча" в старобългарската му форма и връзката му с думата Вѣдь - видя, знам. От там е изразът: Аз, буки, веди - Аз буквите зная.
"Независимо от превратностите на съдбата и историята това, което остава неизменно през всички епохи, е дълбоката мъдрост на древните арии, изразена в тяхното виждане за живота и света: „ Ние сме плод на нашите мисли. За да разберем всичко, трябва да простим всичко. Покоят е вътре в нас. Ние сме промяната, която искаме да видим в света". Поясняват колегите от сайта magicalindia, препоръчен от Посолството на Индия за ползване на ПнаБ.

.

ак се наричат буквите на езиците санскрит и хинди?

Буква като понятие в речника Glоsbe е обозначено वर्ण varṇа и अक्षरा akṣarā - на стбг ак е ек и идва от името на първото наше число - 1 и добива значение на

Първа дума, на Първо слово, което на санскрит е प्रथम prathāma. На стбг и в други езици pra е първо със значение най-старо, в случая словоthama е дума अक्षरा - след транскрипция през хилядолетията th се променя в д  и  ā в у. Гласните букви-знаци там също са наречени स्वर svara.

Азбуката девангари на езиците санскрит и хинди е अक्षरमाला akṣaramālā, aksara е буква, mala е броеница от 46 букви, всички наречени варни - в превод на стбг е "Варнамала", така и сега се нарича в Индия. Името деванагари произлиза от санскритската дума дева - „божествена, съвършенна“ и нāгарӣ „градска“Повече в статията "Варнамала - висше знание, начало на древни култури" - в края на тази страница и Тук.

От санскрит и хинди основни европейски езици са взаимствали много думи от древния български език, ще изброя само някои от тях.

Буква на английски е letter,  4-то определение; на френски lettre; на италиански letterа 3-то определение; на немски е wor; на гръцки е γράμμα, 3-то определение, (има и тълкувание като λέξη λόγος със значение अक्षरा akṣarа; на руски и сръбски е Слово; на словенски и Хърватски pismо; на арабски буква е risala رسالة, на санскрит е записана आख्यान āk-hyāna с все още запазено значение на първа дума; тези думи в съставния древен език санскрит и в най-големия съвременен световен речник Glosbе са записани само с едно название - वर्ण varṇa.

Понятието Дума на английски word; на френски mot и parole ; на италиански е parola; на португалски е palavra; Слово на руски и хърватски, на чехски е cvara; на словенски е abe`cada-akcaramala; на сръбски е реч, на полски е słowo; пак в Glosbe понятиетодума е записано с едно название

अक्षरा akṣarā, както е и на български. Дума на персийски е dvma دوما, на санскрит е записана също dwma

Дума в хинди е  बात bātа 2-ро определение с произношение бета, идва от стбг буква буки.

Племе - Когато в световния речник Glozbe потърсих думата племе, в отговор се изписа само Племе  वर्नह् varnah, буквата h в края на думата е придихание и не се произнася. И в речника Sanskrit Dictionary  думата племе वर्नह् е преведена varnah.  

Словото Племе на английски е tribe, на санскрит е записано वर्नह् varnah в 9-то определение; на френски е tribu, на санскрит еवर्नह् varnah; на ирландски е treibh на санскрит е वर्नह् varnah; на италиански е tribu, на санскрит е वर्नह्  varnah; на португалски еtribo, на санскрит е वर्नह् varnah; на арабски е قبيلة, на санскрит е वर्नह् varnah; на руски е племя на санскрит е वर्नह् varnah; на сръбски е племе; на словенски и хърватски е pleme - всички са записани с названието र्नह् varnah. 

Имената на азбуките на славянските народи е установено, че идват от стбг азбука глаголица: на руски – глаго`лица, на хърватски и сръбски – glagoljica (глагопьжица), на чехски е hlaholice, на словашки – hlaholika, на полски –głagolica. Названиетоглаголица идва от стбг дума глаголъ, означаваща „дума“, такова е и названието на буквата г). Тъй като глаголати означаваговоря, затова глаголицата поетично е наричана "буквите, които говорят“.

Ето и друг пример с най -съкровеното слово - майка. Всяка съвременна дума за майка на английски - mother на санскрит е मातरः mātaraḥ 7-мо определение; на немски мutter на санскрит е मातरः mātarah 5-то определение; на италиански madre на санскрит е मातरः mātaraḥ 5-то определение; на френски - mère и maman на санскрит е मातरः mātaraḥ  5-то определение; на руски - мать и мама на санскрит е मातरः mātaraḥ 4-то определение; на полски mama на санскрит е मातरः mātaraḥ; на персийски майка еمادر madr; на израелски е मातरः muter на санскрит е mātaraḥ; на български Майка в санскрит е मातरः mātaraḥ 4-то определение, записана е в санскрит около 2500 г.пр.н.е. с преселението на бълг-ариите в Древна Индия. От тогава всеки народ е внесъл незначителни промени в първоизточника.

.

Да разгледаме името на богинята-майка, произнасяно от дедите ни още преди хиляди години. Първичната дума Майка се състои от Ма - коренът, буквата й е умалителното му окончание, ка е наставката, която изяснява значението на думата. И сега в наши диалекти МА се е запазило като обръщение към майка: "Закриляй ме, Ма", "Утеши ме, Ма". (Справка Тук)

Рисунките от пещерата Магура са като образите в сънищата и не трябва да се тълкуват буквално, в тях трябва да се търси вложеният абстрактен и метафоричен замисъл, изразяващ идеи и тайни отвъд сетивата. Мо­же на­пъл­но да се раз­чи­та на изразе­на­та сим­во­ли­ка, за­що­то тя е плод на знание и у­ме­ние. Всеки елемент в тях има значение. Най-старите рисунки са символни, а по-новите стават все по-реалистични.

.

.
е насоча вниманието ви към тази рисунка, която е част от Трилогията "Сътворяването на човека" - Сгледа, Зачатие и Раждане. Тя разкрива интимните човешки отношения в прадревни времена, много рядко откривани и показвани от летописците. Намира се в пещера Магурата, предполага се, че в началотомвр е създадена преди 32 500 години, тъй като близо до нея има изображение на мъж с вдигнати ръце, подобно изображение е намерено в пещерата Ач-Германия и там възрастта му чрез анализ със С14 е установена на 32 500 години. Обновена е преди 7000 години. Всички фигури по света с вдигнати около главата молитвено ръце, каквито са много от фигурите в Магурата, символизират постигнато духовно просветление и са определени като част от Европейската Оринякска култура. Погледнете по-долу картата и текста към нея на Института "Макс Планк" - (Изт. dw.com и БАН) 

Трилогията  "Сътворението на човека" може да бъде определена за световен шедьовър като изображение и с вложените абстрактни замисли и идеи в нея. Създадена е, вероятно , преди 32 500 години, за които става дума. Всички рисунки в Магурата са обновени от древните художници около 14 800 и 7000 години и има по-реалистичен вид.   

.

В Магура има седем рисунки на интимни човешки отношения в ония прадревни времена. Показани са мъжкият нагон и женската проституция, изразена с подадения и приет дар в ядно присвитата й длан. В шест от тях мъжката същност е подбудителят, защото е показан в дясно, както е порядъкът на четене в рисунките на Магурата, както е според Кирил Кирилов.

Но в рисунката Актът на зачатието женската същност е в дясно, което означава, че е девица. Затова в свещения за жената взаимен тантрически акт на човешкото зачатие тя е поела и ролята на просветлен уредник. В лицето й се съзира възхита и осъзнато задоволство, че е избрала по-млад от нея красив и жизнен мъж. Осигурила е и вече е отхапала от гъбата - естествен наркотик, чрез която се постига върховно себе отдаване. Подготвила е брачното ложе, застлано с нейна бяла постеля и с три стръка здравец - за нея, за бащата и за зачеваното дете. Коланът й е разпасан и показва, че е готова да изпълни своя свят майчин дълг към рода си и към висшия духовен порядък - Прераждането на човека. Ръцете й, с отворени длани, са вдигнати към небето и призовават благословия. 

.

СГЛЕДАТА, ЗАЧЕВАНЕТО И РАЖДАНЕТО ПРИ ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

.

Раждане е светия дълг на жената

Още в началото на своята зряла възраст тя осъзнава това свое божествено предопределение и старателно се посвещава на него. Когато идва ред на родилните мъки, тя осъзнато ги превъзмогва и дава живот на член от род, племе и народ. Древният художник, притежаващ абстрактна мисъл, графично е пресъздал първия в света Символ на раждането, наподобаващ буквата К от българската азбука Кирилица и изобразява жена, която ражда права, а в нозете й е детето, повито все още в плацентата. Открит е в пещера Магурата от Кирил Кирилов заедно с другите 1031 рисунки и 27-те букви от азбуката ни, 3 са заличени от хилядолетията. Възрастта им е 32 500 години, доказани след анализ С14 в Германия и източника 


Нашите прамайки, които са живяли около Магурата, още в далечните хилядолетия са имали познание за безболезненото раждане. Когато наближавал сублимният - божествен, момент на раждане, те отивали в галерия "Утробата" на пещерата. Не случайно така е назована галерията. Според българският Тълковен речник утроба е органът на жената, където се зачева, развива и ражда човешкото същество. Там, хванати във висока издатина на скалата, те висящи прави, раждали според специалистите по-жизнеспособни нашите древни братя и сестри. Но предвидливо, ръцете на родилката бивали завързани за издатината, да не би тя да прекъсне раждането. На рисунка №8 това ясно личи. В краката й се 
вижда плодът, обвит в плацентната

Създадена е при обновяването на всички рисунки в Магурата преди около 14 800 години. 

.

Нашите майки, които живеели около Магурата, още в далечните хилядолетия са имали познание за безболезненото раждане. Когато наближавал сублимният - божествен, момент на раждане, те отивали в галерия "Утробата" на пещерата. Не случайно така е назована галерията. Според българският Тълковен речник утроба е органът на жената, където се зачева, развива и ражда човешкото същество. Там, хванати във висока издатина на скалата, те висящи прави, раждали според специалистите по-жизнеспособни нашите древни братя и сестри. Но предвидливо, ръцете на родилката бивали завързани за издатината, да не би тя да прекъсне раждането. На рисунка №2 това ясно личи.

Сгледа е старинна българска дума, целяща оглеждане и разпитване от годежарите за момата и момъка, преди да се състои сватбата. Традиция, запазена и до сега.

Зачеване е старинна българска дума, определяща създаване на човека.

Раждането и изобразеният в пещерата танц можем основателно да приемем, като израз на всеобщото тържество, че се е родил човек по божия воля и по негов вид и подобие.

.

Разсъждения  от подсъзнанието.

Архивните рисунки на Магурата, останали от ТВ филма, сега осъзнавам, че трябваше да мине време, за да стигна до смисъла, вложен в тях. Мо­же на­пъл­но да се раз­чи­та на вло­же­на­та сим­во­ли­ка, за­що­то тя не е плод на слу­чай­ност или не­у­ме­ние. Всич­ки ри­сун­ки са изоб­ра­зе­ни с уме­ние.

.

Домът с двете очи, са два прозореца към видимия свят.

Как са създавани рисунките в Магурата?

.

Ето накратко разсъжденията на КК

Пър­во: голяма част от тях са нап­ра­ве­ни ед­нов­ре­мен­но и имат един ця­лос­тен за­ми­съл. Вто­ро: в на­ча­ло­то ви­на­ги са схе­ма­тич­ните фи­гу­ри, следват ги все по-реалистичните на вид, носещи все по-голям заряд от въз­де­съ­що знание. Трето: те са плод на ум, кой­то мис­ли чрез об­ра­зи, а не чрез реч. Четвърто: те достигат дълбоко в подсъзнанието ни, често чак в на­ши­те ге­ни и с вре­ме­то разбираме техните спон­тан­и идеи и проз­ре­ния. То­ва мо­же да се оп­ре­де­ли ка­то бо­жия начин при съз­да­ва­не­то на све­та.

.

По-из­чер­па­тел­ни све­де­ния по въп­ро­са за име­то на пе­ще­ра­та и за час­ти­ца­та УР ще бъ­дат пред­ста­ве­ни в спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та по те­зи въп­ро­си „Ма­гур­ска кни­га”, ко­я­то се за­ни­ма­ва имен­но с „тех­ни­чес­ки­те” и „ин­же­нер­ни­те” ас­пек­ти на поз­на­ни­е­то от ри­сун­ки­те.

Някои, дори и специалисти считат, че мно­го от сим­во­ли­те на Магурата са нераз­би­ра­е­ми, защото са плод на друг тип ум, кой­то мис­ли чрез об­ра­зи, а не чрез реч. Дъп­го да ги съ­зер­ца­ваме с очи и с въ­об­ра­же­ни­е­, да се от­пус­нем в тях или те в нас, да при­е­мем тех­ни­те излъчва­ния и тогава ще .... под­буж­дат у нас зна­ни­е­то за тех­ния сми­съл.

.

.

Знакът на съдбата и творението


Геоглифът Ф
- изображение №32 е едно от най-важните от Магурата. Намира се в пещерата и в околността на Белоградчик като огромна и загадъчна фигура на буквата Ф, изобразена чрез самата топография – геоглиф. В протежение на 70 км в посока 117.5° по азимута в близост до Белоградчик преминава нейната надлъжната ос в посока изгрява на Слънцето по време на зимното слънцестоене на Коледа. 

Фортуна в Тълковния ни речник е отбелязана като старинна българска дума, означаваща съдба, а в синонимния ни речник думата съдба е отбелязана като фортуна. На хинди в арийските литературни Веди е записана भाग्य fortumа, от където е влезнала като fortum в старолатинскиия език. Затова Геоглифът в и край пещера Магурата преди повече от 7000 години е изобразен с прадревната и съвременна българска буква Ф, покрита отгоре със знака на творението Т, а вътре в нея са изобразени ушата сова - древен символ на знанието и мъдростта и две ръце, с които всеки кове съдбата си. Край пещерата в тъмния терен са вкопани бели каменни отломъци, изобразяващи подобна буква Ф, но с гигантски размери и да се възприеме, трябва да се обходи. Добре се вижда от птичи поглед, а най-добре от Космоса и може би за там е отредена, защото от Бога Творец е внушена.

.

Карта на Геоглифа Ф край Белоградчик, подготвена от К. Кирилов.

Червената линия посочва пътя до местния музей. 

.

. 

Древните българи са Библейски хора

Съгласно Битие 7, 9 и 10

.

Проф. Атанас Стаматов в книгата си "Tempora incognita"- като използва библейски генеалогии и поредица летописи, установява:"Деветият син на хазарския Върховен бог Тогарма е Булгар [Виж Cassel P., Togarma: Avari, Hazari, Bulgari, с. 95]". В “Книга на страните“ летописецът Ал-Якуби пише, че библейският род на Тогарма е много древен, от него са Ной и синът му Сим - а той има син Зиези, от които са и българите. Съгласно "Таблицата на народите" (Бит. 10). Яфет е трети син на Ной, а Тогарма трети син на Яфет. Според "Битие"7 Ной е избран от Всевишния Бог да построи по негово наставление кораб и да приюти близките си и животните им. И когато след 150 дни водите се оттекоха от земята и всичко мина благополучно, Бог благослови Ной, синовете и снахите и цялата му челяд, като каза: "Плодете се, размножавайте се и напълнете земята. Ето Аз сключвам Своя завет с вас и с потомството ви след вас", описва "Битие"9.

Този кратък преглед на богоизбрани хора и съдбоносни събития ни убеждава, че древните българи могат да бъдат определени като библейски народ. (Изт.Тук и мнение на проф. Ив.Т. Иванов

.

Древните хора, живеещи в близките и по-далечни български земи на пещера Магурата са били известени за Черноморския потоп през 5560 г. пр.н.е. и са изрисували изображение, наподобяващо "Ноевия ковчег".  (Изт.

(Изт.)

.

Интересно е да надникнем в дълбоките недра на пещерата, за да видим и

Танца на древните ни деди,

Изображения №20 и 12 

.

Когато работих в БНТ заснехме научно-популярен филм за пещера Магурата. Благодарение на полученото от Германия инфрачервено осветление нашият опитен оператор Денолюб Николов така го подреди, че успя от полумрака на галериите да открои много от образите и сцените и след минимален ретуш да добият подходящ за публикация вид. Ето как е изглеждал техният танц, изпълняван в един ритъм, с подобна за всеки стъпка, вероятно с обща тръпка. 

.

Изображение на "Ноевия ковчег", отразяващо според Библията събитие, което се е случило по време на Потопа или предсказващо събитие, които ще се случи. (Изт.

.

Ето един загадъчен образ на млада жена от последния етап на рисунките. Описва се, че е нероденото дете на Твореца. Снимана е от няколко гледни точки така загърната с красивия си шал и макар да е тук от хилядолетия, сякаш за първи път влиза в пещерата и е изумена от видяното (Изт. magnaaura и files.wordpress,). 

А може би, с присъщия си абстрактен ум, древният художник е вложил иронична багра в рисунката, като е изобразил нас, когато след хилядолетия посетим пещерата и ние ще бъдем с изумени очи от видяното в Магурата. 

.

 .Изображение на "Ноевия ковчег", отразяващо според Библията събитие, което се е случило по време на Потопа или предсказващо събитие, които ще се случи. (Изт.

.

***************************************************************************************************************************************************************

.

Работен сектор

.

Един от редките надписи, но много значителен.  (Изт.)     

.

Рис от Маг  Най-стара библ  Зачеването  Посвещени  КК и сн. магурата  Възрастта и версия 2 и др. инф

.

Когато говоря за разпространението на името, това значи и разпространение на мирогледа, знанията, представите за човека и космоса, технологиите и културата.

.

Интимните и душевни човешки отношения, чрез които по волята на Върховния бог мъжът и жената създават Човека по негов образ и подобие.

.

Така се създават трайни с хилядолетия династии.

.

Пещерните мечки са съществували допреди 25 000 години. При всички положения, за да нарисуваме някакво животно, трябва да сме го виждали, следователно, тези рисунки са съвременници на съответните животни. Повече за възрастта Тук.

.

********

.

PazardzikGreatmother 

Фигура 116. Статуетка на Великата богиня-майка, намерена край Пазарджик

.

Web Analytics