Продължение

Произведения


Книги

Строители на Ноосферата - е книга, сборник документални статии на Тодор Ялъмов за сем.Рьорих, за Лечителя Петър Димков, Иван Ефремов и др.
Статии на български език

За Рьорих

]На български език

§ 1996 г. - Дейността на Рьорих за утвърждаване на Пакта на мира. Сб. Светликът на Жива Етика. С.1996.

§ 1999 г. - Ялъмов, Тодор. История и вяротърпимост: Размисли от едно пътуване до Индия.–Уики „Рьорих и България” www.agnibg.net- История и вяротърпимост

§ 2000 г. - Космическа сингулярност. /Паралели в жизнения път на И.Ефремов и Н.Рьорих/. сп.Тера Фантастика. Бр.1. 2000 г. /също: //oikymena.ru

§ 2002 г. - Науката и етиката в съюз срещу предизвикателствата на Новото време -сп. „Свят-Панорама, 1 бр.2002 г.

§ 2002 г. - Тайната на тибетските “български ботуши”. Сп. “За жената”. Април, 2002./Находката на Ю.Рьорих в Тибет/.

§ 2003 г. - Хималайският институт Урусвати - мост към науката на 21 век - Светилник, 2003 г., 5 бр.

§ 2003 г. Йордан Ватев. Свети Сергий Радонежски. Сонетен венец. - София, 2003 г.Изд.Федикс. Библиотека “Езотерика и поезия”. Предговор Духовният архитект на Русия- отТодор Ялъмов.

§ 2004 г. - Мечти и реалност. Анагарика Дхармапала, Елена Блаватска и Николай Рьорих http://roerih-bg.org

§ 2004 г. - Светослав Рьорих – пратеник на красотата. в.Импулс. Бр.38, 20 октомври 2004. 8 с.

§ 2006 г. - Воини на Светлината. П.Димков и Н.Рьорих. в. «Петър Димков Лечителя» /Юбилеен брой/. Бр.1, 2006. /Картина цв. «Воини на Светлината»/

§ 2006 г. - Ялъмов, Тодор. Изложби на морално-етични и патриотични теми и използването на потенциала им в работата с младежка аудитория. /Доклад на Трета Национална Конференция по етика морал и социализация на децата и младежите в България. //София:26 април 2006. Институт по философия.

Споделяне на опита на Клуб „Приятели на Рьорих” по организиране на изложби в над 50 града.

§ 2007 г. - Воини на светлината: Петър Димков и Николай Рьорих Тодор Ялъмов в.Родово имение бр.1, стр.15-16.

§ 2007 г. - Ялъмов, Тодор. Моделът на света спрямо Петър Димков и Николай Рьорих. -Родово имение, бр.40, 1-7.10.2007. 5 с.

Доклад, изнесен на 20.08.2007, на 11-ти международен симпозиум „Седем Рилски езера”. Ил. картина Н.Рьорих „Воини на светлината”.

§ 2008 г. - Ялъмов, Тодор. Космическо сияние над Стара Загора: за четвърти път Нощ на музеите и галериите. - Родово имение, бр.43, 2008. -6-7 с.

Изложба „Рьорих и България” в Ст.Загора; дейност на Народната обсерватория „Ю.Гагарин”.

§ 2009 г. Тодор Ялъмов Воини на светлината - сб. Седми обновителен форум 2009. България - държава на Духа, Бургас - кръстник на Надеждата. Сдружение "Кварц-България" - Бургас. -Бургас 2009. 82 - 87 с.

]На руски език

§ 2002 г. Яламов, Тодор. Значение программы Л.Живковой “Международная детская ассамблея “Знамя Мира”. В сб.: Рериховское наследие. Труды конференции.Изд.Санкт-Петербургский Университет. 2002. 575 стр. Яламов, Тодор. Наследие семьи Рерихов в Болгарии. В сб.: Рериховское наследие. Труды конференции.Изд.Санкт-Петербургский Университет. 2002. § Яламов, Тодор. Рериховское наследие служит восстановлению российско-болгарских связей. 32-34 с. в сб."Рериховское наследие". Том. I: Музей-институт семьи Рерихов в культурно-историческом пространстве Санкт-Петербурга. -СПб.: Изд. Санкт-Петербургского университета, 2002 § 2006 г. - Яламов, Тодор. „Мечты и реальность“, 2006, http://lomonosov.org/fourfriend-esses19593.html

История и съвременни събития

Самостоятелни статии

§ 2002 г. - „Тайната на тибетските “български ботуши“ - сп. „За жената, 2002 г., 4 бр../Находката на Юрий Рьорих в Тибет/.

§ 2006 г. - „Ограбените български съкровища (речник на манипулатора)“ - сп. „Тера фантастика“, 2006 г., 1 бр.

§ 2006 г. Медицинските знания на древните българи - основа на физическото и духовното здраве на нацията и за създаване на многобройни български държави. Ялъмов Т., Шопов Я. сб.Българите и Европа. История на ранносредновековните българи. Доклади и съобщения от Третата сесия на Общобългарската научно-практическа конференция. София 9-10 май 2006 г. С., МАБИК. 2006.

§ 2009 г. - Българска научна сензация от Индия. в. Родово имение. бр.17, 20-26 април 2009, 7 с.

§ 2009 г. - Тодор Ялъмов. Индия в България. Индия в българското книжовно пространство (1878-1944 г.) сб. „20 години "Индология" в СУ "Св. Кл.Охридски", Доклади от международната юбилейна конференция, проведена от 29.06. до 2.07. 2004 г. в София. - София, 2009, Университетско издателство "Св.Кл.Охридски" с. 419-425.

§ 2010 г. - Българското "Златно руно" и откривателят Сергей Куприянов. в. Родово имение. бр.4, 18-24 януари 2010, 1, 20-21 с.

§ 2010 г. - Ехо от войните срещу фашизма. в. Родово имение. бр.5, 25-31 януари 2010, 10-11 с.

§ 2010 г. - Творчество и живот вдъхновени от Петър Димков. в. Родово имение. бр.10, 1-7 март 2010, 1, 6-7 с. Интервю на Т.Ялъмов сРосица Рачева член на НГИК "Петър Димков".

Колективни статии

г. Сходни думи и изрази в българския и непалския език. Мария Попганчева, Тодор Ялъмов, - С. 2002. Разширени резюмета на Национална научна конференция Древната Българска цивилизация на 15 и 16.02.2002. Институт по древни цивилизации.

§ 2002 г. Шопов, Я., Ялъмов, Т. Древната религиозна система на прабългарите и въздействието й върху религиите в средна Азия. С. 2002. Разширени резюмета на Национална научна конференция Древната Българска цивилизация на 15 и 16.02.2002 г.

2002 г. - Шопов Я.Й., Л.Т.Цанков, Т. Ялъмов, Л. Ненчев, Г. Хнканосян Компютърен анализ на фамилните имена в телефонния указател на София за издирване на редки и остарели думи от прабългарски произход. - Авитохол, 2002, №19, http://tribal.abv.bg/shopov/istor.doc

2004 г. Shopov Y., Yalamov T. (2004) The oldest written version of the flood story and its relevance to the migrations of the ancient Bulgarian (invited paper)- Abstracts of Varna workshop on

2002“Assesment of the Black Sea Sedimentary System Since the Last Glacial Extreme”, Assemblage Project of EC, 23-26 October 2004, Ed. by D. Solakov, p. 27.

§ 2005 г. Неизвестни данни за миграциите на древните българи в Евразия: данни от топоними, хидроними и етноними. Явор Шопов, Цанков Л., Тодор Ялъмов, Мутафова М., Азади Х., Гоар Хнконосян, Институт по древни цивилизации, Иранско посолство в България,Център по източни езици и култури при СУ "Св.Кл.Охридски. сб. Корени на българската цивилизация. Академична интердисциплинарна конференция.С., 2005 г. Бул-Корени. ISBN 954-798-018-1.

[редактиране]2009

§ 2009 г. INITIATION OF THE MIGRATION OF VEDIC ARYANS TO INDIA BY A CATASTROPHIC FLOODING OF THE FRESH WATER BLACK SEA BY MEDITERRANEAN SEA DURING THE HOLOCENE. Yavor Y. Shopov1, Тodor Yalamov, Petko Dimitrov, Dimitar Dimitrovand Bono Shkodrov

Превод на български език: „Миграцията на ведическите арии към Индия в резултат на катастрофалния потоп в Черно море през халоцена” § 2009 г. От тук започва България Един пътепис от Шумен. Тодор Ялъмов и Цветан Андреев в.Родово имение бр.25, с.5. § 2009 г. - Явор Шопов, Тодор Ялъмов Славка Шопова, Любомир Цанков. Сходни думи и старинни термини в българския и хинди - произход и значение. сб. „20 години "Индология" в СУ "Св. Кл.Охридски", Доклади от международната юбилейна конференция, проведена от 29.06. до 2.07. 2004 г. в София. - София, 2009, Университетско издателство "Св.Кл.Охридски" с. 49-65.

§ 2009 г. - Явор Шопов, Тодор Ялъмов, Любомир Цанков, М.Мутафова, Х.Азади, Гоар Хиканосян. Сходни и еднакви топоними, хидроними и етноними в България, Индия, Бангладеш, Пакистан и Иран. сб. „20 години "Индология" в СУ "Св. Кл.Охридски", Доклади от международната юбилейна конференция, проведена от 29.06. до 2.07. 2004 г. в София. - София, 2009, Университетско издателство "Св.Кл.Охридски" с. 311-325. 2010

§ 2010 г. Космически празници на Рила Тодор Ялъмов в.Родово имение бр.39, с.20.


За Петър Димков

§ 2007 г. Воини на светлината: Петър Димков и Николай Рьорих Тодор Ялъмов в.Родово имение бр.1, стр.15-16. § 2007 г. Размисли за Светлината Тодор Ялъмов и Боряна Баракова в.Родово имение бр.48. § 2007 г. - Под връх „Орфей” бликна „Орфеево изворче” - в.Родово имение, август 2007.

§ 2009 г. Тодор Ялъмов. Петър Димков и Русия. 54 – 71 с. - в сб.Петър Димков – родолюбецът, лечителят, мислителят. –София: ИК „Новата цивилизация”. -336 с. Съставител и отг.ред. Христо Карагьозов. § 2009 г. Културната радиация на Момин проход Тодор Ялъмов в.Родово имение бр.45.с.1,4-5.


]Фантастология

§ 1984 г. - Иван А. Ефремов — мислител, мечтател, човек (под името Тодор Розов) - в. „ФЕП“

§ 1990 г.


Фензин Тантра

§ 1999 г. - Космическа сингулярност - сп. „Тера фантастика“, 2000 г., 1 бр.

§ 2004 г. - Първите 110 години на фантастиката в България (1849-1957) - сп. „Тера фантастика“, 2004 г., 1 бр.

§ 2004 г. - Библиография БГ фантастика 1849 - 1900 г. - сп. „Тера фантастика“, 2004 г., 1 бр.

§ 2005 г. - Социалните утопии в българското духовно пространство в края на 19 век. Първите 110 години на фантастиката в България (1900-1907) - сп. „Тера фантастика“, 2005 г., 1 бр.

§ 2005 г. - Фантастичните колекционери - антология „Български фантастични ВАЯНИЯ 2005

§ 2005 г. - Библиография БГ фантастика 1900 - 1910 г. - сп. „Тера фантастика“, 2005 г., 1 бр.

§ 2006 г. - Мистичната фантастика започва от ... Индия - сп. „Тера фантастика“, 2006 г., 1 бр.

§ 2006 г. - Библиография БГ фантастика 1911 - 1919 г. - сп. „Тера фантастика“, 2006 г., 1 бр.

§ 2007 г. - Библиография БГ фантастика 1920 - 1928 г. - сп. „Тера фантастика“, 2007 г., 12 бр.

§ 2007 г. - Иван Ефремов и Индия - сп. „Тера фантастика“, 2007 г., 12 бр.

§ 2008 г. - Моделът на света според космистите: Иван Ефремов, Петър Димков и Николай РьорихТодор Ялъмов..Алманах ФантАstika/2008, 489 с.

§ 2009 г. Фензинът „Тантра" - сб.С името на Иван Ефремов, с.147-156;

§ 2009 г. Космическа сингулярност - сб.С името на Иван Ефремов, с.188-196;

§ 2009 г. Индийски бележки - сб.С името на Иван Ефремов, с.200-203


Колекционерство

§ 1993 г. - Колекционерството е голямата страст на държавните мъже. в.Дума, 4 декември 1993. 15 с.

§ 1993 г. - Политическият екслибрис чака своите изследователи. в.Континент, 10 декември, 1993. 31 с. /Цялата страница е подготвена с материали на Т.Ялъмов от в.Колекционеръ. § 1994 г. в. Колекционеръ, бр.1. 20.06.-3.07.1994. 16 с. Тема на броя: И политиците са колекционери. /Двуседмично приложение на в.Банкеръ. § 1994 г. в. Колекционеръ, бр.2. 4-17.07.1994. 16 с. Тема на броя: футбол. /Двуседмично приложение на в. Банкеръ. § 1994 г. - Колекционирането - въпрос на престиж в. Колекционеръ, бр.1. 20.06.-3.07.1994. 2-3 с. Тема на броя: И политиците са колекционери.

§ 2005 г. - Фантастичните колекционери - антология „Български фантастични ВАЯНИЯ 2005


Статии на руски език

§ 2000 г. - Космическая сингулярностъ, http://iaefremov.2084.ru/iefremov/about/singular.htm

§ 2001 г. - Клуб фантастики "И. Ефремов" 1974 - 2001 г. - доклад, изнесен на ІІ-те Ефремовски четения, Пущино, 5-7.10.2001 г.,http://iaefremov.2084.ru/todor1.htm § 2002 г. - Наследие семьи Рёрихов в Болгарии 360-366 s. в сб."Рериховское наследие": Труды Международной научно-практической конференции: Том. I: Музей-институт семьи Рерихов в культурно-историческом пространстве Санкт-Петербурга. -СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002. - 580 с. § 2002 г. - Значение программы Людмилы Живковой "Международная детская ассамблея "Знамя Мира" s.136-138. в сб."Рериховское наследие": Труды Международной научно-практической конференции: Том. I: Музей-институт семьи Рерихов в культурно-историческом пространстве Санкт-Петербурга. -СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002. - 580 с.

§ 2002 г.Рериховское наследие служит восстановлению российско-болгарских связей.32-34 s. в сб."Рериховское наследие": Труды Международной научно-практической конференции: Том. I: Музей-институт семьи Рерихов в культурно-историческом пространстве Санкт-Петербурга. -СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002. - 580 с. § 2006 г. - Мечты и реальность, http://lomonosov.org/fourfriend-esses19593.html § 2006 г. Интервью с Тодором Ялъмовым, председателем Национального Клуба ПРИЯТЕЛИ НА РЬОРИХ (Болгария, г. София)

§ - Интервью с Тодором Ялъмовым


Преводи

От руски език

Следите от човека, който още го няма. Интервю на Иван Ефремов с кореспондента на сп. „Техника молодежи“ през 1967 г.http://theosoph.org/lib/Efremov_I_Interviu.htm


2003 г. - Тодор Ялъмов откри изложба за Николай Рьорих и съпругата му в НБИВ. - Марица /Пловдив/, бр.317, 18 ноември 2003. 1 с. с ил.

2003 г. — „Непознатият космос на пещерите“ (статия) — сп. „Женско царство“, 5 бр. - Интервю сТодор Ялъмов за гостуването на изложбата „Красотата на Макрокосмоса“ в Корея2007 г. Елена Баева

. Среща с вселената Николай Рьорих. Велинград онлайн. 2008 г. Лиляна Фероли Шифърът на Рьорих в Кърджали. - Арда, 4 април 2008. 4 с. /3 картини на Н.Рьорих/ Лияна Фероли Шифърът на Рьорих в Кърджали: с нов поглед към мистиката в картините на Николай Рьорих. -Родово имение: бр.16, 14-20 април 2008. -1, 8-9 с. 9 цв. картини на Н.Рьорих и снимка откриване.2010 г.

Христо Карагьозов. "Строители на Ноосферата" - строители на разума и културата. -Родово имение, бр.20, 10-16 май 2010. - 8 с. Слово при представянето на книгата на 27 април 2010 г. в София.
Изложби

Изложби на Клуб "Приятели на Рьорих"


§ 1996 г. – „Алтай – бисерът на Азия“ - София - РКИЦ, Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и др.1998 г.еизвестният Николай Рьорих“ - София - РКИЦ, Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий" Пловдив - Народна библиотека „Иван Вазов”, Бургас и др. § 1999 г. -2003 г. – „Николай Рьорих и България“ - София - РКИЦ, Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”; Пловдив - Народната библиотека „Иван Вазов”, Търговище, Перник, Велинград,Смолян и др. § 2002 г.

Самарското знаме“ - София - РКИЦ, Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”;Пловдив - Народна библиотека „Иван Вазов”, Смолян и др. § 2001 г. – „Елена Блаватска и България

§ 2002 г. – „Юрий Рьорих и Централна Азия“ § 2002 г. — изложба „Красотата на Макрокосмоса“ в Корея.

§ 2004 г. – „Светослав Рьорих и България“ и "Български и руски манастири, икостаси и икони"

§ 2005 г. - "60 години от Победата 1945-2005", „Пактът Рьорих - Знамето на мира

§ 2005 г. - 2007 г. - „Петър Димков - Лечителят и Родолюбецът“, „Знамето на мира“

§ 2008 г. - „Самарското знаме - светиня на България

§ 2009 г. - Лекарствените растения и народната медицина". Пловдив, Народна библиотека "Иван Вазов". Съвместно с Клуб "Приятели на Рьорих", НГИК "Петър Димков, Клуб "Космос".

§ 2010 г. - 65 години от Победата над фашизма - София, Пловдив и др § 2010 г. - Изложба Пактът Рьорих - София НМЗХ


НФ изложби: (съвместно с Атанас П. Славов)

§ 2003 г. – „Жул Верн и България“ - София - Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”; Пловдив - Народната библиотека „Иван Вазов”, Смолян и др.

§ 2004 – 2005 г. - „155 години българска НФ“ - София - Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”; Пловдив - Народна библиотека „Иван Вазов”; Смолян – Окръжна библиотека и др.

§ 2002-2007 г. - „Красотата на Макро и микрокосмоса“ - Южна Корея - „Експокейв“; София - Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Кл. Охридски”, Технически университет; Пловдив - Народна библиотека „Иван Вазов”; Шумен - Окръжна библиотека „Ст. Чилингиров и др.

§ 2007 г. – „Ефремов и България“ – София - Музей „Земята и хората” (8 май - 30 юни);

§ 2009 г.Ефремов и България". Пловдив, Народна библиотека "Иван Вазов". Съвместно с Клуб "Приятели на Рьорих", Клуб "Космос".

Документални филми на Т.Ялъмов

§ посветени на Орфей

§ 2007 г. - Мистериите на Орфей - 70 мин, /Т.Ялъмов - оператор/ § 2008 г. - Орфеончетата на България - 58 мин. /Т.Ялъмов - режисьор и оператор/. § 2008 г. Мистериите на Орфей 55 мин, - преработен, на френски език. /Т.Ялъмов - режисьор и оператор/ Представен във Франция.

§ посветени на Рьорих и Красотата § 2004 г. - "Индия и Рьорих" - 75 мин; Българската експедиция в Индия за търсене на картини на Рьорих /Т.Ялъмов - реисьор, оператори В.Симеонов и Т.Ялъмов/ § 2005 г. - "Красотата ще спаси света - филм" - 1-ва част. /Т.Ялъмов - режисьор и оператор/

§ 2006 г. - "Красотата ще спаси света" - 2-ра част. /Т.Ялъмов - режисьор и оператор/

§ посветени на Природата и екоселищата

§ 2005 г. "Сезони" - 1-ва част; /Т.Ялъмов - режисьор и оператор/

2006 г. "Сезони 2" - 2-ра част;

§ 2009 г. - Родови имения – Любов и Мечти - 57 мин. /Т.Ялъмов - сценарист и оператор/

§ Известен е сред феновете под прякора „Федя“. За връзка todor099@abv.bg

§ Майка му подарява в 5-ти клас за рождения ден фотоапарат "ФЕД-2", с което го зарибява за цял живот с фотографията. § Титулярен фотограф на фен-движението от самото му начало. Притежава архив от снимки и диапозитиви, свързани с него. § Има многобройни колекционерски хобита, като филателия, екслибристика (основно НФ), календаристика (има над 10 000 джобни календарчета) и други филии, но все пак главното му увлечение е „колекционер на колекционери”, затова е подготвил „Енциклопедия на колекционерството”.Преглеждания: 367

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics