Особено мнение на съдията Неделчо Беронов по к.д. № 7 от 2002 г.

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

             
 

Решение № 8 от 8 октомври 2002 г. по конституционно дело № 7 от 2002 г.

Подписах решението по к.д. № 7 от 2002 г. с особено мнение, защото считам, че разпоредбата на чл. 33, ал. 5 от Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) (ДВ, бр. 110 от 2001 г.) е противоконституционна.Разпоредбата предвижда, че за изброени в нея дейности годишният (патентният) данък се определя, като към размера, определен по реда на чл. 31, се прибавят по 5 лв. на кв. м брутна площ на съответния обект.Критерият "кв. м брутна площ" е присъщ за имуществените, а не за подоходните данъци. Макар в оспорената разпоредба да се използва като натурален показател за предполагаем доход, критерият "кв. м брутна площ" пряко участва при определяне на окончателния размер на подоходния патентен данък. Отделното посочване в чл. 60, ал. 1 от Конституцията на "доходи и имущество" трябва да се схваща за изискване на разграниченост между подоходните и имуществените данъци, за недопускане на елементи, присъщи на едната категория данъци, в другата категория данъци (Решение № 9 от 20 юни 1996 г. по к.д. № 9 от 1996 г. - ДВ, бр. 58 от 1996 г.). Оспореният чл. 35, ал. 5 ЗОДФЛ не е съобразен с чл. 60, ал. 1 от Конституцията.Брутната площ не винаги по еднакъв начин е свързана с доходите на лицата, извършващи услуги. Например, за да реализират един и същ доход, различните професии се нуждаят технологично от различна площ. Часовникарски услуги (чл. 31, т. 7, буква "к"), търговия и услуги за изделия от благородни метали (чл. 31, т. 7, буква "в") се нуждаят от по-малка площ в сравнение с дърводелските (чл. 31, т. 7, буква "а"), тапицерските (чл. 31, т. 7, буква "л") и авторемонтните услуги (чл. 31, т. 7, буква "м" ЗОДФЛ). За да реализират еднакъв доход, лицата, които извършват дърводелски, тапицерски и авторемонтни услуги, ползват по необходимост по-голяма площ, поради което ще заплащат по-висок патентен данък в сравнение с извършващите часовникарски услуги и такива за изделия от благородни метали. Практически извършващите услуги по чл. 31, т. 7, букви "а", "в", "к" и "м" ЗОДФЛ са поставени в неравностойни условия. С това е нарушена разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, която изисква законът да създава и гарантира на всички граждани еднакви правни условия за стопанска дейност. Данъчното облагане е едно от тези правни условия, както е посочено в Решение № 6 от 1998 г. по к.д. № 4 от 1998 г. (ДВ, бр. 35 от 1998 г.).

Конституционен съдия: Неделчо Беронов

Преглеждания: 115

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics