Природен парк "Русенски Лом" е богат с исторически обекти, с голямо разнообразие на животни и растения вкючително  вековни дървета, с красота на природата и затова той има важно културно, научно и здравно значение. 

.

         На границата на дунавската хълмиста равнина и Лудогорието, по река Русенски Лом и образуващите я притоци природата е сътворила един от шедьоврите си - живописната долина на Ломовете. В продължение на милиони години водата, вятърът и земните движения търпеливо са моделирали величествен каньоновиден пролом със своя характерен образ. 

 
        В множество завои, врязана в дебелия пласт варовик, реката лениво лъкатуши сред гори, скали и ливади. Между високите отвесни скали в закътаните долини се е съхранил един богат и разнообразен биологичен свят с несравним художествено естетичен облик. Забележителни са девствената гора "Батаклията", раят на птиците "Бакаджика", скалния колос "Мамула" и много пещери и навеси, обитавани от човека още от каменната епоха. 

 
        За запазване на ценното природно и историческо наследство върху част от територията на Поломието по инициатива на русенски природолюбители, със  Заповед  на Министерство на горите и горската промишленост през 1970 година е обявен Народен парк "Русенски Лом". От началото на 1996 година Комитетът по горите създаде действаща структура-Управление на Народният парк (сега Дирекция).  
        Природните паркове са защитени природни територии, а да се съхрани уникалната природа и живописния пейзаж в парка е ограничена пашата на домашни животни, забранени са строителството, движението на моторни превозни средства, безпокоенето на птици и животни, събирането на редки растения и билки, използването на химически препарати и торове. Включените в границите на Народния парк земеделски земи запазват традиционния режим на ползване, предимно като ливади. Природния парк се намира на 20 км. южно от гр. Русе. Общата площ на парка е 3260 ха. Разположен е между селата Писанец, Нисово, Сваленик, Червен, Кошов и Иваново по поречията на реките Бели, Малки, Черни и Русенски Лом.  


        Основните скали в района на Парка са съставени от  льос, аптски варовици и мергели. Долините на р. Русенски Лом и нейните притоци са врязани в долнокредните варовици. Цветът им е сивкавобелезникав   или  чисто  бял. В най-долните  пластове  преобладават  варовити  мергели.  

.

За  разлика от  другите  десни притоци на  р. Дунав, които извират  от Стара планина, Ломовете вземат водите си от разградските и поповските възвишения. 

Преглеждания: 393

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics