.

Теоритични разрботки  

Монографии

1.                  Социално-педагогическата работа и изкуството, съавтор с Розалия Кузманова- Карталова, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2012, (под печат)

2.                  Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив,Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2007.

3.                  Дете и уметничко дело (Ликовна уметност и дечjе ликовне способности), Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш Реп. Сърбия, 2007, ISBN 86-909478-0-3.

4.                  Destination: Integration scolaire – approaches éducatives belgo-bulgares, авторски колектив; Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education intégratrice" – Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique, 2007.

5.                  Изкуство, творчество и интелектуално възпитание, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2006.

6.                  Децата и изкуството. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2005, (съавтор с Лучия Малинова). ISBN 954-07-2238-1

7.                  Детето и творбата, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2000, 2003, II-ро допълнено издание.

8.                  Детето и творбата, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 1996, I-во издание.

Учебници

1.                  Основи на училищната педагогика, (съавтор с Пламен Радев и Албена Александрова), изд. Фабер, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-400-560-3

2.                  Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010, ISBN 978-954-524-765-1

3.                  Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2010, ISBN 978-954-07-3050-8

4.                  Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I - IV клас, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Просвета, С 2007, ISBN 978-954-01-2040-9.

5.                  Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I - IV клас, Електронен учебник, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006.

6.                  Изкуството и обучението по религия, изд. Фабер, Велико Търново, 2006.

7.                  Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2006,. ISBN 10: 954-07-2449-X, ISBN 13: 978-954-07-2449-2

8.                  Основи на специалната педагогика – част втора, (съавтор с Иван Карагьозов и Венета Кацарска), Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности (глава 3-та), Велико Търново, 2006.

9.                  Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Просвета, С 2005 (одобрен от МОН).

10.              Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Просвета, С 2005 (одобрена от МОН).

11.              Изобразително изкуство – IІI-ти клас, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Просвета, С 2004 (одобрен от МОН).

12.              Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ти клас, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Просвета, С 2004 (одобрена от МОН).

13.              Изобразително изкуство – ІI-ри клас, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Просвета, С 2003 (одобрен от МОН).

14.              Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ри клас, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Просвета, С 2003 (одобрена от МОН).

15.              Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Прозорец, С 2002 (одобрен от МОН).

16.              Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Прозорец, С 2002 (одобрена от МОН).

17.              Предучилищна педагогика, (авторски колектив, под научната редакция на проф. дпн Елка Петрова), Естетическо възпитание (глава 9-та), Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001 г.

Учебни помагала

1.                  Подадена ръка – авторски колектив; Пл. Легкоступ, Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, изд. Фабер, Велико Търново, 2011, ISBN 978-954-400-555-9.

2.                  Приятели с цветовете - учебно помагало за първа група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Анубис, С. 2009, ISBN 978-954-426-844-2.

3.                  Приятели с цветовете - учебно помагало за втора група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Анубис, С. 2009, ISBN 978-954-426-837-4.

4.                  Приятели с цветовете - учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Анубис, С. 2009, ISBN 978-954-426-814-5.

5.                  Приятели с учителите – книга за учителя за първа група на детската градина, стр. 89-98, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Анубис, С. 2009, ISBN 978-954-426-846-6.

6.                  Приятели с учителите – книга за учителя за втора група на детската градина, стр. 157-176, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Анубис, С. 2009, ISBN 978-954-426-816-9.

7.                  Приятели с учителите – книга за учителя за трета група на детската градина, стр. 89-98, (съавтор с Лучия Малинова), издателство Анубис, С. 2009, ISBN 978-954-426-846-6.

8.                  Приятели с цветовете - учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Анубис, С 2008 (одобрено от МОН).

9.                  Магия от цветове - учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова) издателство Анубис, С 2006 (одобрено от МОН).

10.              В търсене на тайнствената красота, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2005.

11.              Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас, авторски колектив, издателство Просвета, С 2005. (съавтор с Лучия Малинова).

12.              Приказни игри - учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Малинова и Николай Цанев) издателство Анубис, С 2005 (одобрено от МОН).

 

Хабилиционен и десертационен труд

1.                  Дисертационен труд на тема: "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 2006 – за получаване на научната степен “доктор на педагогическите науки”.

2.                  АВТОРЕФЕРАТ по дисертационен труд на тема: "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 2006 – за получаване на научната степен “доктор на педагогическите науки”.

3.                  Хабилитационен труд на тема: "Възприемане на художествената творба и влиянието й върху изобразителната дейност на децата", 1997 – за получаване на научното звание “доцент”.

.

.

Студии

1.                  "Ролята и мястото на изобразителното изкуство за интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в масовото училище", В. Търново, 2005, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти), том 10, книга 4.

2.                  "Изобразителното изкуство и работата в екип", Педагогически алманах, В. Търново, 2005.

3.                  "Развитие на детското творческо въображение и способности чрез изобразяването по асоциация" - сп. "Педагогически алманах", кн. 1, 2, 1996 г., В. Търново.

4.                  "Динамизиране на отношението дете - детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби" - сп. "Педагогически алманах", кн. 1, 2, 1995 г., В. Търново.

5.                  Произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина. В. Търново, 1992, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", т. 4, книга 4.

Статии

1.                       Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, сборник „Подадена ръка”, авторски колектив, издателство Фабер, В. Търново, 2011, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-954-400-555-9

2.                       Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта, съавтор с доц. д-р Розалия Кузманова, Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, новембар 2011 године - Учитељ­ском факултету у Врању. (под печат)

3.                       Ролята на изобразителното изкуство при възприемането на художествената литература от децата от предучилищна възраст, съавтор с доц. д-р Христо Бонджолов, Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, новембар 2011 године – Учитељ­ском факултету у Врању. (под печат)

4.                       Социално-педагогическа компетентност за работа с деца-мигранти, съавтор с доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, ISSN 1311-3321

5.                       Възможности за интегриране на деца-мигранти чрез средствата на изобразителната дейност, съавтор с доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, ISSN 1311-3321

6.                       Финансиране на държавните висши училища – състояние и перспективи, Научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” 10-11.12.2010 г. (с. 59-70), Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2011. ISBN 978-954-524-807-8

7.                       Измерения на личностното развитие в релациите на неговия творчески и интелектуален компонент, Сборник по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев (с. 29-34), Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667-0.

8.                       Педагогическото образование във Великотърновската Алма Матер, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В.Търново, 2010, ISBN 978-954-400-422-4

9.                       Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, съавтор с доц. д-р Розалия Кузманова, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В.Търново, 2010, ISBN 978-954-400-422-4

10.                   Арт-терапия и социална работа с деца – имигранти. Научна конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа”, Ст. Загора, 2010 (под печат).

11.                   Арттераприја као начин јачање функције породице - Проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. др Розалија Кузманова Карталова, статия от конференция в Ниш, 09.2010 г., Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, ISBN 978-86-7379-233-0

12.                   Денят на народните будители, сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 3-7, С. 2009. ISSN 0861-3982.

13.                   Аспекти на социалната работа със семействата в България и в света, съавтор с доц. д-р Розалия Кузманова, сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 71-85, С. 2009. ISSN 0861-3982.

14.                   Жеља за истицањем и насиље у школама и арт-терапија Аутори: доц. др Розалија Кузманова-Карталова, проф. Пламен Легкоступ, доктор педагошких наука (Стремежът за изява, насилието в училище и арт-терапията, съавтор с доц. д-р Розалия Кузманова), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

15.                   Дела религијске уметности и ученици у неравномрпавном социјалном положају. Аутори: проф. Пламен Легкоступ, доктор педагошких наука, доц. др Розалија Кузманова-Карталова (Произведенията на религиозното изкуство и учениците в неравностойно социално положение, съавтор с доц. д-р Розалия Кузманова), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

16.                   Професорите на Великотърновския университет (Предговор на едноименния сборник – 1963-2008), Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2009. ISBN 978-954-524-692-0

17.                   Славянский мир: общность и многообразие – Пл. Легкоступ, Православие и славянство – единство в многообразии, Тверской государственный университет, Тверь, 2009, ISBN 978-5-7609-0481-2

18.              "Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата" - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008.

19.              "45 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" дава мощен духовен тласък за развитието на българската просвета и култура - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008.

20.              “Связи и зависимости между интеллектом и творческими способностями" – Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, Москва, 2007

21.              "Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание" - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 1, 2006.

22.              Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes, //: Training primary school teachers in the new conditions of the Bulgarian educational reality, Pl. Legkostup, G. Todorov, M. Todorova, A. Krasteva, Charles University in Prague, Faculty of Education, 2006.

23.              Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes, //: Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process, Pl. Legkostup, G. Todorov, M. Todorova, M. Nikolova, Charles University in Prague, Faculty of Education, 2006.

24.              "Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация", сп. Педагогика, кн. 9/ 2006.

25.              Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, (съавтор с Лучия Малинова).

26.              “Изобразительные способности и интеллект детей 5-6 лет" – Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, Издательство Прометей, Москва, 2005.

27.              “Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, сп. Образование , кн. 1/2004.

28.              “Children and talent”, Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003.

29.              Изобразителното изкуство между подготвителната група и първи клас, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003.

30.              Проблеми при разработването на учебници и книги за деца - сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002 (съавтор с Лучия Малинова).

31.              Изобразителното изкуство като приключение – сп. Начално образование кн. 3/2002 (съавтор с Лучия Малинова).

32.              “Изобразителното изкуство и някои аспекти на възпитателното му въздействие“ – сб. Детето на ХХІ век, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, Велико Търново, 2002.

33.              Социалната педагогика - минало, настояще и бъдеще. (съавтор с Р. Кузманова – Карталова).Първа университетска конференция по Социална педагогика и Социални дейности, Китен, 2002 (5 с. CD - R).

34.              Изкуството и естетическото възпитание – кн. 1, 2/2000 г., Педагогически алманах, В. Търново.

35.              "Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето" -Предучилищно възпитание, 5 бр. 2000.

36.              "Рождество Христово" - Икона от църквата "Рождество Христово" с. Арбанаси - в. "Духовен дом", декември 1999.

37.              "Благовещение" - Робер Кампен - в. "Духовен дом", март 1999.

38.              "Вечеря в Емаус" - Караваджо - в. "Духовен дом", януари 1999.

39.              "Завръщане на блудния син" - Рембранд Ван Рейн - в. "Духовен дом", октомври 1998.

40.              "Кръщение Христово" - Пиеро дела Франческа - в. "Духовен дом", юли 1998.

41.              "Слизане на Светия Дух" - Ел Греко - в. "Духовен дом", май 1998.

42.              "Въведение Богородично" - Тициано и Тинторето - в. "Духовен дом", март 1998.

43.              "Рождество Христово" - Хуго Ван дер Хус - в. "Духовен дом", януари 1998.

44.              "Жертвоприношението на Авраам" - Рембранд Ван Рейн - в. "Духовен дом", декември 1997.

45.              "Снемане от кръста" - Рогир Ван дер Вейден - в. "Духовен дом", ноември 1997.

46.              Особености на процеса на художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство. – сп. Предучилищно възпитание, 8, 1996.

47.               "Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството" сп. "Предучилищно възпитание", кн. 2, 1992.

48.              "Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини" - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4, 1991.

49.              "Графиката и интелектуалното развитие на децата" - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991.

 

Каталози

1.                  Пламен Легкоступ 2009, автор на творбите и съставител Пл. Легкоступ, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2009, ISBN 978-954-07-2849-0

.

Отражения


Творчески труд 

Международни изложби

1.                  Седмо международно биенале на хумора и сатирата – Габрово – 1985.

2.                  Девето международно биенале на хумора и сатирата – Габрово – 1989.

3.                  "Виа ди Нани", Торино, Италия – 1992.

4.                  Изложба на Великотърновски художници в Каракас, Венецуела – 1992.

5.                  Фестивал на изкуството в Туке, Северна Франция – 1993.

6.                  Изложба в Марсинел, Белгия -"Българският мистицизъм" – 1993.

7.                  Кведленбург, Германия - "България - изкуство по време на криза" - галерия "Kunsthoken" – 1997.

8.                  Струга, Македония - Международен пленер по живопис – 1997.

9.                  Скопие, Македония - Международен пленер "Лесново'98" – 1998.

10.              Велико Търново, България - Международен пленер по живопис"БАЛКАНАРТ'98" – 1998.

11.              Варна, България - Международен пленер по живопис "БАЛКАНАРТ'99". – 1999.

12.            Остров Лемнос, Гърция - Международен балкански пленер по живопис – 1999.

13.            Измир, Турция - Международен балкански пленер по живопис – 2000.

14.            Кушадасъ, Турция – Изложба на художници от балканските страни, галерия “Санат” – 2000.

15.            Измир, Турция – „Универсиада ’2005” – 2005.

16.              Скопие, Македония - Международен пленер по живопис «Струга'05» - 2005.

17.              Херцег Нови, Черна гора, Международен пленер по живопис «Спинакер'06» - 2006.

18.              Апатин, Р. Сърбия, Международен пленер по живопис «Колут-Мандич» - февруари, 2007.

19.              Суботица, Р. Сърбия, Международен пленер по живопис «Колут-Мандич» - декември, 2007.

20.              Баня Врдник, Р. Сърбия, Международен пленер по живопис «Алма-Монс» - март, 2010.

21.              Прилипац, Р. Сърбия, Международен пленер по живопис - септември, 2010.

 

Национални изложби

1.                  ОХИ "Подвиг, признателност, дружба" – Плевен – 1983.

2.                  ОХИ "София 84" – 1984.

3.                  ОХИ "Четиридесет години социалистическа революция" – София – 1984.

4.                  ОХИ "Русе 85" – 1985.

5.                  ОХИ "Български просветители и учители" – София – 1985.

6.                  ОХИ "Поглед към вековете" - Велико Търново – 1985.

7.                  Седма национална младежка изложба – София – 1985.

8.                  ОХИ "Графика - малък формат" - София – 1988.

9.                  ОХИ "Живопис - малък формат" – Сливен – 1989.

10.              Осма национална младежка изложба – София – 1989.

11.              ОХИ "Екология 89" – София – 1989.

12.              IX Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново,  май, 2003.

13.              XI Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново,  май, 2005.

 

Самостоятелни и групови изложби у нас и в чужбина

1.                  Самостоятелна изложба - живопис и графика (Салон на клуба на дейците на културата) В. Търново, м. Март – 1986.

2.                  Колективна изложба - живопис и графика с Пеньо Пенев и Николай Стоев в гр. Г. Оряховица, м. Юли – 1988.

3.                  Самостоятелна изложба - графика в Салона на Дружеството на художниците - гр. В. Търново, м. Август – 1988.

4.                  Самостоятелна изложба живопис и графика - гр. Белица, м. Февруари -1989.

5.                  Самостоятелна изложба - живопис - галерия "Спектър", В. Търново, м. Февруари – 1991.

6.                  Колективна изложба - живопис, съвместно с Пеньо Пенев в галерията на Академията в Монпелие, Франция, м. Октомври – 1992.

7.                  Колективна изложба - живопис, съвместно с Ганчо Карабаджаков, Пеньо Пенев и Николай Стоев в салоните на "Кръста на розата" - Париж, м. април – юни – 1993.

8.                  Самостоятелна изложба - живопис в галерия "Спектър", Велико Търново, м. Април – 1994.

9.                  Колективна изложба - живопис в Народното събрание на Република България под мотото "Вяра, традиция, палитра" - м. май – 1994.

10.              Самостоятелна изложба - живопис в галерия "Жанет" - Пловдив, м. юни – 1994.

11.              Самостоятелна изложба в галерията на Департамента Л’Еро, Монпелие, Франция, м. Декември – 1994.

12.              Изложба живопис - съвместно с Ганчо Карабаджаков в салона на хотел "Бидермайер" - Виена, м. март – април – 1995.

13.              "22 великотърновски художници" - галерия "Спектър" - В. Търново, м. март – април – 1995.

14.              Изложба "Българските пейзажи" - галерия "Артос", София, м. Февруари – 1996.

15.              Самостоятелна изложба живопис - галерия "Спектър", Велико Търново, България – 1996.

16.              Самостоятелна изложба живопис - галерия "Данаилов", Пловдив, България – 1996.

17.              Самостоятелна изложба живопис - галерия "Артос", м. Май, София, България – 1997.

18.              Самостоятелна изложба живопис - галерия "Пеликан", м. Юни, Бургас, България - 1997.

19.              Самостоятелна изложба живопис - Културен център, м. Август, Охрид, Македония - 1997.

20.              "Великотърновски художници в София" - изложбени зали на СБХ, "Шипка" 6, София, България - 1997.

21.              "Съвременни български художници" - галерия за чуждестранно изкуство и галерия "Пеликан", София, България - 1997.

22.              Самостоятелна изложба живопис - галерия "Аруид", Русе, България - 1998.

23.              Изложба живопис - галерия "Артеа", Варна, България - 1998.

24.              Самостоятелна изложба живопис, графика, пластика "Митът или тялото на рибата" - галерия "Спектър" Велико Търново, България - 1999.

25.            Самостоятелна изложба живопис и графика галерия "Възраждане", Пловдив, България - 1999.

26.            Изложба живопис - галерия "Артеа", Варна, България – 2001.

27.            Изложба на художници от Североизточна България – художествена галерия – Разград – 2002.

28.              Самостоятелна изложба живопис - Културен център, Севшу, Швеция – 2002.

29.              Изложба живопис- галерия “ Спинакер “, Херцег Нови, Черна гора, м. Февруари – съвместно с Пеньо Пенев – 2003.

30.              Самостоятелна изложба живопис, графика, пластика "44 години – 44 картини" - галерия "Спектър" Велико Търново, България, м. Април – 2003.

31.              Самостоятелна изложба живопис - галерия"Възраждане", Пловдив, България, м. Юни – 2004.

32.              Москва, Русия – живопис и компютърна графика – Български културно-информационен център, м. Септември – 2004.

33.              София, България – живопис и компютърна графика – Руски културно-информационен център, м. Декември – 2004.

34.              Велико Търново, България - компютърна графика – “ С ново лице” - галерия «Спектър», м. Април – 2005.

35.              Клетвиц, Германия - Самостоятелна изложба живопис – галерия "Alteschule", м. Януари, съвместно с Илия Банков – 2006.

36.              Велико Търново, България – живопис и компютърна графика – “ Традиции и технологии в изобразителното изкуство” – изложбени зали «Рафаил Михайлов», м. Април – 2007.

37.              Велико Търново, България – живопис, графика и скулптура – “50 по 50” – градска художествена галерия „Борис Денев”, м. Април – 2009

38.              Берлин, Германия – живопис, графика – Български културен център, м. март – 2010

39.              Ниш, Сърбия – компютърна графика – Ректорат на Нишкия университет, м. юни – 2010

40.              Велико Търново, България –– “33 компютърни графики” – изложбени зали «Рафаил Михайлов», м. май – 2011

.

Риба - Храм  Fish - Temle

 .

Източник:

Сайта на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Март 2012 година

Преглеждания: 807

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics