До Президента на Република България
г-н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
До Министър-председателя на Република България
г-н БОЙКО БОРИСОВ
До Председателя на Народното събрание на Република България
г-жа ЦЕЦКА ДАНГОВСКА

Копие: до ръководителите на дипломатическите миссии,
 акредитирани в Република Молдова

ОБРЪЩЕНИЕ
на съветниците  на  район Тараклия

Уважаеми господин ПЛЕВНЕЛИЕВ!
Уважаеми господин БОРИСОВ!
Уважаеми госпожа ДАНГОВСКА!


    Обръщаме се към Вас от името на всички представители на  българското население, живеещо на територията на Република Молдова.
    Ето вече в продължение на два века българите живеят  в съседство с други народности на молдовска земя. В момента в пределите на страната живеят почти 70 хиляди представители на българския народ, съхранили собствената си култура, език, традиции. Държавата обръщаше специално внимание на защитата на нашите права, свързани с нашата самобитност и култура, която е била предвидена в съответните укази на Президента и Постановлението на Правителството на Република Молдова от 1992 година «За развитието на националната култура на българското население в Република Молдова». Значителна крачка в това отношение е  създаването на отделна административно-териториална единица Тараклийски район  компактно разположено  българско население. Откриваха се групи в детскитие градини и училища с преподаване на роден език. Открит е Тараклийският държавен университет-станал център не само  за подготовка на кадри, но и научен център за изграждане и развитие на науката и културата на българите.
    Обаче от 2009г., с идването в Молдова на новата власт, ситуацията изцяло се промени. Пръв тревожен сигнал стана закриването на регионалния лицей «Кирил и Методий», който функционираше при Тараклийския държавен университет.
    Есента на 2009г. цялата общественост на Молдова, и преди всичко представителите на българските общини, бяха шокирани от беспрецедентната проява от страна на новата власт. В публикуваната тогава програма  на новото правителство сред приоритетните мерки беше отбелязано «развитието на пет университетски полюса в съответствие със социално-икономическите потребности на страната». Обаче Тараклийският университет го няма сред приоритетите, той отсъства въобще в цялата програма на правителството.
    В същото време, в рамките на така наречената оптимизация на системата на предуниверситетското образование властите на Молдова са решили в  прекия  смисъл на думата да се избавят от училищата в българските села. Има вече редица примери в Леовски и Кантемирски район, където училища с изучаване на български език са закрити или се  планира да бъдат закрити. В Тараклийския район централните власти са решили да «оптимизират» 4 училища, а също така изцяло да прекъснат държавното финасиране за изучаването на български език.
     Изхождайки от масовото неприемане от жителите на Тараклийски район на подобен подход, Съветът на район Тараклия, имайки за това цялото законно пълномощие, взе решение за излизане от правителствената програма за оптимизация.
    Обаче това  легално (законно) решение на районните органи на властта и на  градската управа на Тараклия за съхраняване на българската култура и българския език се натъкна на твърдата съпротива на молдовското правителство. Въпреки личното обещание на министър-председателя на Р.Молдова г-н В.Филат за запазване на училищата, което той даде по време на посещението си в Тараклийски район. 13 март  на срещата на ръководството на района с министъра на образованието и  заместник- министъра на финансите представителите на правителството ясно заявиха, че «тези обещания не могат да бъдат изпълнени».
    По този начин, правителството на Р.Молдова изцяло се отказа да финасира цялата бюджетна сфера в района, където компактно живее българско малцинство. И от 27 февруари 2012г. правителството фактически шантажира ръководството на Тараклийски район, лишавайки региона с компактно  българско население от полагаемите му се по закон трансферти от държавния  бюджет.
      Във връзка с това съветниците на Тараклийския Районен Съвет се обръщат към Вас с молба да обърнете внимание върху политиката на официалните власти на Р.Молдова относно дискриминацията (правата) на българите, живеещи върху територията на нашата страна. В същото време, изхождайки от катастрофалната за това българско население ситуация, свързана с прекъсването на финасирането от молдовското правителство на направленията за съхраняване и развитие на нашия език и култура, молим Ви да разгледате възможността за съдействие относно финасирането дейността на училищата с изучаване на българския език в местата с компактно българско население в Р.Молдова.
    Надяваме се, че чрез съвместни усилия българите от Молдова и народът на Р.България  при подкрепа на международни, и преди всичко  европейски, организации, ще намерят изход от създалото се положение.
    Уверени сме, че Вашият принос за спасяването на културата и езика на българите на Молдова ще бъде по достойнство оценен и от нашия народ, и от историята.

С уважение,
Съветниците на Съвета на район Тараклия


към решението на извънредното заседание
на Съвета на  район Тараклия
от 21 март 2012г.

-------------------------------------------------------

Извънредно Заседание на Съвета на район Тараклия

Тараклийски районен  съвет 

Решение №4/1

От 21 март 2012 година                                                                          гр. Тараклия

     За обръщението на  съветниците на Съвета на  район Тараклия:

към Президента на Р.България, г-н Росен Плевнелиев,

към Министър-председателя на Р.България,г-н Бойко Борисов,

към Председателя на народното  събрание на Р. България, г-жа Цецка Данговска.                   

         Във основа на параграф 1 чл. 43 и параграф 1, чл. 46 от Закона «За местного обществено управление» №436 - XVI   от 28  декември 2006г. и на  заключението на всички специализирани, консултативни  комисии  на  Районния Съвет  за  образование,  здравеопазване, култура  на младежта, социално осигуряване, заетостта на населението  и миграция и за бюджета, финансите на Районният Съвет.

Реши:

1.      Да се приеме обръщение на съветниците на Съвета на район  Тараклия към:

Президента на Република България - Росен Плевнелиев,

Министър-председателя на Република България - Бойко Борисов,

Председателя на Народното събрание на Република България - Цецка Данговска,съгласно приложение №1 и  да се предложи на Председателя на района, г-н   Александър Гарановски, да  изпрати  даденото обръщение до горепосочените официални  ръководители на Република България и ръководителите  на дипломатическите мисии, акредитирани в Република Молдова.

2.     Контролът за изпълнение на даденото  решение да се възложи на специализираните консултативни  комиссии на районния съвет за  образование, здравеопазване, култура на младежта, социално осигуряване, заетост на населението и миграция и за  бюджета и  финансите.

 

Председателстващ:                                                           Виктор ВИТКОВ

Секретар на Районния Съвет:                                      Петр РАЗГРАДСКИ

Преглеждания: 94

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics