На 18 септември в град Варна, в присъствието на президента на КНСБ Пламен Димитров, се подписа споразумение за подкрепа на кандидата за кмет на Морската ни столица Кирил Йорданов от Регионалния съвет на КНСБ.


В качеството си на активен участник в обществените процеси, РС на КНСБ – Варна счита, че през досегашния мандат на г-н Кирил Йорданов  реализирахме успешно социално партньорство чрез :
– ефективен диалог и работа на Общинския съвет за тристранно  сътрудничество;
– сключените колективни трудови договори в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
–  многобройни двустранни консултации за решаването на спорни въпроси и сключването на  споразумения, с които г-н Йорданов пряко се ангажира.
На това основание, в интерес на обществото и на нашите членове, Регионалният съвет на КНСБ счита, че трябва да дадем своя принос при формиране на новата местна власт чрез сътрудничество с настоящия кмет и кандидат за кмет на гр. Варна – г-н Кирил Йорданов.
Това наше решение е израз на натрупания положителен опит, на изграденото взаимно доверие и предсказуемост на действията, на желанието ни за запазване,  задълбочаване и доразвитие на постигнатото през  следващия мандат, като се ангажираме със следното 
СПОРАЗУМЕНИЕ
Двете страни: от една страна, настоящият кмет и кандидатът за кмет на гр. Варна г-н Кирил Йорданов и от друга, РС на КНСБ – Варна, ще си сътрудничат ефективно за постигането на конкретни резултати:
1. В областта на социалния диалог на регионално равнище и защита на фундаменталните права на работното място. 
Равнопоставеност, предвидимост и сигурност в партньорството при решаване на всички проблеми на общинско равнище, свързани със заетостта, безработицата, доходите  и жизнения стандарт на населението.
Създаване на предпоставки за изграждане на синдикална организация в община Варна, с цел – защита и гарантиране на правата на работниците и служителите в общинската администрация.
2. В областта на образованието.
Разширяване на достъпа до всички степени на образование в рамките на региона. Прилагане на ефективни мерки за ограничаване на отпадането от средно образование чрез децентрализация на решенията и самостоятелна работа с всеки конкретен ученик. Разработване на дългосрочни общински програми за сътрудничество между учебните заведения и местния бизнес на базата на регулярни проучвания на регионалния пазар на труда. 
За осигуряване пълен обхват на децата в детските заведения  да се осъществи строителството на 2 детски градини всяка година в рамките на мандата или реконструкция и разширение на съществуващите, като се цели максималният брой на децата в детските заведения да не надвишава 30. При недостатъчно запълване на групите в детските заведения в по-отдалечените квартали да се осигури специализиран транспорт за неприетите деца от централната част на града.
Увеличаване на средствата за квалификация и преквалификация на педагогическите кадри в различните степени на образованието.
3. Реформиране и развитие на здравеопазването
Разширяване на достъпа до системата и  получаването на качествени здравни услуги. Стабилизиране на финансовото състояние на здравните заведения осигуряване на съвременно оборудване и сигурност на работното място – като условие за задържане на квалифицирания медицински персонал. 
Максималният брой на децата в детските ясли да не надвишава 20.  За съществуващите групи с деца над норматива да се завиши щата на медицинските сестри с цел качествено обслужване. 
Във връзка с повишаването на МРЗ за страната, да се обсъдят и приемат механизми за гарантиране повишаването на трудовите възнаграждения на ниско платените длъжности в здравеопазването.
4. В областта на транспорта и транспортната инфраструктура.
Създаване съвет за сътрудничество в областта на транспорта, като част от Общинския съвет за тристранно сътрудничество.
Участие на експерти от Съюза на транспортните синдикати в България /СТСБ/ – КНСБ в разработването на нова или промяна на съществуващата методика за оценка на себестойността на транспортната услуга. 
Участие на експерти от СТСБ – КНСБ във всички етапи по подготовка и реализация на проекта за интегриран градски транспорт по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Регионално развитие”.
Гарантиране запазването на работните места в транспортните дружества, обслужващи обществения транспорт на град Варна: „Градски транспорт Варна” ЕАД и „Транстриумф Холдинг” АД, след приключване процесите на трансформация: изкупуване или сливане.
Подобряване на транспортната инфраструктура с приоритет на маршрутите на масовия градски транспорт.
5. Увеличаване на заетостта  чрез разкриването на нови работни места.
Привличане на чужди инвестиции и подкрепа на малкия и среден бизнес, като фактор за намаляване на безработицата, увеличаване качеството на заетостта и повишаване на доходите. 
Борба със сивата икономика, като важна предпоставка за осигуряването на благоприятен бизнес-климат за лоялните инвеститори и повишаване сигурността на работните места.
6. Борба с бедността и създаването на условия за социално включване.
Максимална политическа ангажираност и предлагането на широк спектър от анти-бедност политики, мерки и социални услуги, насочени към конкретни общности. Специално внимание да се обърне  на  младежите до 29 г., както и на други две специфични групи – над 55 г. и хората с увреждания. 
7. Усъвършенстване на системата за административно обслужване на населението.
Изграждане на електронен достъп до всички видове административни услуги, като предпоставка за повишаване качеството на обслужване и минимизиране на корупционните практики, пестене на време и средства на гражданите. 
8. Подобряване на пътната инфраструктура, хигиената и сметосъбирането, водоснабдяването и канализацията.
Особено внимание да се обърне на облагородяване на градската среда, зоните за отдих и на развитието на транспортната и комунална инфраструктура.
Сътрудничеството в тези основни области ще бъде осъществявано чрез:
– преговори и подписване на колективни трудови договори(КТД) за дейностите, финансирани от общинския бюджет и на други споразумение от взаимен интерес;
– своевременно подновяване на КТД след изтичане на техния срок; 
– полагане на усилия за разширяване на предметното поле и нивото на постигнатите договорености, на базата на съвместен задълбочен  икономически анализ;
– разработване и участие в съвместни проекти с национално и европейско финансиране за решаването на важни социално-икономически проблеми на общината и града;
– двустранни консултации.
Днес ние декларираме нашата съпричастност в усилията за адаптиране на града ни към европейските изисквания на база на постигнатото до сега и на  заложеното в програмата на  г-н Кирил Йорданов. 
Убедени сме, че само съвместните проекти на местната власт, бизнеса и синдикатите в областта на заетостта, квалификацията и професионалното образование ще осигурят качествена и добре платена работна сила и устойчиво икономическо развитие на  Общината.

 
Очакваме прилагане на  европейски стандарти в нашата община и още по-резултатно социално партньорство.Споразумението бе подписано от кандидатa за кмет Кирил Йорданов и Председателя на РС на КНСБ във Варна Илия Илиев

Преглеждания: 90

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics