1. Спомнете си най-яркия и светъл спомен от вашето детство. Разкажете за него.

 

2. В България има места, където природата е все още чиста, където сърцата на хората не са изстинали. Коя географска точка в България можете да наречете своя духовна цитадела – място, където душата е докоснала Вечността и е придобила крила. Споделете, как и кога е станало това.

3. В съвременния свят без образование не може да се стане пълноценен член на човешкото общество. Но преобладаващите тенденции в образованието все повече отдалечават човека от главното, същественото: щастливо семейство, успешни и здрави деца, умиротворени и дейни старци, живот, в който има възможност за реализация на собствените идеи и реално участие в устройството на света около себе си, своите деца и близки, просто за хората, които ще живеят след нас (субективно отношение към своята съдба и обкръжаващият свят). Какво според вас би трябвало да е образованието, за да подготви човека за сътрудничество и съзнателно съзидаване, а не за съперничество с други хора, фирми, страни, цивилизации заради корпоративни изгоди?

4. Диалогът – това е съзнателен устрем за сътрудничество на различните точки на мислене. За диалог между културите е необходимо развито самосъзнание и идентичност, обезпечаваща ясни и непротиворечиви представи за своето културно съобщество. За състоянието на културата в България днес не е необходимо да се говори – тя успешно се измества от западната, преди всичко, американската култура, която не дава на българите онези преимущества в живота, защото не е адекватна на условията на живот и на традициите на българският социум. Как мислите, по какъв начин може да се помогне на българите да придобият “своята точка на мислене“ за да има ефективен диалог с другите култури?

 

5.Какво мислите за българската култура и за нейното място в световната култура?

 

6. Територията на България е малка и условията, в които живеят българите се различават, в една или друга степен, от която и да е друга страна в света. Вземайки дори селските региони, които исторически и не по своя воля се противопоставят на градските (в градовете живеят около 76% от населението). Какво трябва да е съвременното селско училище за да обезпечи на своите възпитаници пълноценни условия за разкриване на техния потенциал, който ще се влее (или ще е тежък като баласт) в икономическия живот на страната в близко бъдеще? Все пак от това зависи качеството на живота на всички българи, защото това е НАШЕТО ОБЩО БЪДЕЩЕ?

 

7. Навярно в живота на всеки човек настъпва момент, когато започва да размишлява над фундаменталните въпроси на човешкото съществуване, възниква желание да определи своите убеждения, да узнае своите корени. За какви загуби, според Вас, в бъдеще ще съжалява нашата младеж?

 

8. Всяка епоха помага на човечесвото да придобие някакъв свой опит. Например, капитализмът във фазата на своя разцвет направи очевидно за подтискащото болшинство изгода на ЧЕСТНОТО СЪПЕРНИЧЕСТВО. Социализмът подари на човечеството опита на БЕЗКОРИСТНИЯ ТРУДОВ ЕНТУСИАЗЪМ в условията на равенство в задълженията и колективното разпределение на благата. Какъв опит трябва да извлекат хората от текущата епоха, епохата на глобализация и глобални кризи?

 

9. Днес все повече се говори за това, че ние живеем в епохата на индивидуализация на обществото. Каква роля играят за това музеите, театрите?

 

10. Днес културата е станала отрасъл на икономиката (става въпрос за масовата култура), а следователно нейното развитие се подчинява на икономическите закони – законите на печалбата, защото тези закони действат в условията на капитализма. Как според вас в съвременните реалии може да се реши въпроса за развитие на истинка култура, основана на уникалността на артефактите и способстваща за духовното естетическо здраве на социума?

 

11. Станислав Лем някога е забелязал, че никога не чете, просто за да убие времето. По неговите думи “Да убиеш времето – все едно, да убиеш жена или дете. Няма нищо по-скъпо от времето.“ На каква литература Вие отдавате днес своето предпочитание?

 

12. Как си представяте идеалните взаимоотношения между науката, религията, философията и нравствеността?

 

13. Абсолютна свобода и порнография разкъса като вакуумна бомба в някога (от 1944 до 1989 година) затвореното българско общество. И, както винаги се случва като резултат, живота веднага някак „посивя“ и продължава стремително да губи “своя привкус“. Какво, според вас не достига днес на човека за яркост на възприятията и цветовете на живота?


14. Талантливият актьор и режисьор Константин Райкин произнесе някога следните думи: „В нашето време романтизмът е нужен както никога до сега. Зад прозореца е дребният, некрасив, някак си противял ни живот. И на човек, просто му е необходимо да се издигне над сивите, злобни дни“. Но с помощта на какво да се направи това, ако душата е изморена?

 

15. Днес като никога на човек постоянно е нужно да прави избор в трудни условия: между истината и лъжата, изгодата и верността към себе си и прочие. Какво Ви помага да съхраните смелостта и да не съжалявате за направеното в такива ситуации?

 

16. За всеки човек има място, с което са свързани най-светлите му детски спомени. За едни – това е тихият, с тополите и образованата общественост град, за други – градът на университетите, за трети – музей под откритото небе с уникална селска архитектура и бит. Какъв е характера на Вашия град или село? С какво място е свързано вашето детство?

 

17. Човечеството винаги се е стремяло към достижение на ред и разум. И днес разумът побеждава чувствеността, традициите се отхвърлят като ненужен товар, случва се обездушване на света. Какъв е малкият свят на жителя на Вашия град? Къде минават неговите граници? Какви са неговите главни герои? А Вашите?

 

18. По-голямата част от хората днес живеят в сътворено със собствените си ръце, градско пространство. И, естествено, рядко си спомнят за това, което е съставлявало света на нашите предци. За това, че земята е била майка, живо същество, източник на плодородие, раждаща човека и прибираща го в своето лоно след смъртта. Възможно ли е на съвременния човек да върне онова естествено светоусещане?

 

19. Пилотираните полети на космическите кораби и снимките, направени с помощта на изкуствените спътници на Земята, дават възможност на човека да погледне на своята планета отстрани. Това позволява лично да се убедим, че Земята представлява малко кълбо, загубено в просторите на вселената. А необходима ли е днес на човека увереност, принадлежност към определено пространство? Не встъпва ли то в конфликт с потребноста от повече усилия, приспособяване към новите условия?

 

20. Ако ви помолят да направите дневник на съвремеността, в който да отразявате динамиката на социалните процеси, на какво първо бихте обърнали внимание? С какво се разкрива, пред Вас, новата ни история?

 

Въпросите зададе Марин Ангелов Лазаров

 

Електронна поща:     vodopad_mechty@hotmail.com

 

Gsm: +7 (919) 765-4430

 

Интернет-страници:  http://marin-angel.livejournal.com

                                   http://marinangel.wordpress.com

                                   http://www.flickr.com/photos/marinangel/

 

Послеслов: Освен отговорите на моите двадесет въпроса Вие трябва да си зададете (сам на себе си) още 12 въпроса – такива, които са свързани с Вашето житие-битие и/ или такива, с помоща на които можете да разкриете своя вътрешен мир.

Преглеждания: 208

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Коментар от Georgi Stoykov Georgiev на Януари 31, 2013 в 9:52pm

20. България в ЕС има за граници границите на ЕС, океана и моретата, които мият бреговете на ЕС, в същото време са морска граница и за България.

Коментар от Лариса Тодорова Ангелова на Януари 31, 2013 в 1:10pm

Прекрасен проект, Марине, както винаги насочен към човечеството под привидните въпроси към себе си! Полезно пътуване в собственото съзнание и осмисляне на съществуваването в късче от Земята.

Web Analytics