Побитите камъни
  • Край Варна, обект на ЮНЕСКО
  • България
Сподели във Facebook Споделяне
 

Страница на Побитите камъни

Последна Дейност

Побитите камъни обнови профила си
Юли 13, 2017
Побитите камъни публикува видеоклип

Travel Bulgaria 2013 Stone Forest Pobiti Kamani Побити камъни

Pobiti Kamani (Bulgarian: Побити камъни) is a rock phenomenon located in Varna Province, Bulgaria, on the road between Varna and Sofia around several village...
Фев 2, 2015
Побитите камъни публикува снимки
Фев 2, 2015

Профилна информация

От кой град и държава е членът
България

.

.

КАМЕННАТА ГОРА 

.

ПРОИЗХОД, ОПИСАНИЕ И ЗАЩИТАТА ОТ ЮНЕСКО

.

Този  природен феномен е известен и като "Побитите камъни". Той е завладяващ ансамбъл от каменни колони високи до 10 метра, кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси, различни по форма и големина скални блокове и множество каменни късове разпилени по целия комплекс. 

Съвременните познания сочат, че тези пясъчни структури най-вероятно са формирани около естествени газови извори вследствие на "слепване" на отделните песъчинки чрез карбонатен цимент - продукт от микробиалното окисление на газ метан и са известни на науката като "мехурчести рифове". Циментацията е станала в морски седименти преди около 50 милиона години и благодарение на ерозионите процеси и вертикалните движения на земната кора сега този феномен е изложен пред нашия поглед на земната повърхност.

Впечатляващият ландшафт на "Побитите камъни" се наблюдава в седем големи и няколко по-малки разкрития с обща площ над 7 кв. кm линейно разположени в пояс ориентиран в посока север-юг, широк около 3-4 km и дълъг над 8 km. Зоната се разпростира на около 18-20 km западно от гр. Варна, започвайки няколко километра южно от гр. Белослав, на север около самия град, близо до завода за соди и с. Страшимирово и пресичайки шосе Е70 и автомагистрала Хемус завършва около селата Слънчево и Баново.

.

"Побитите камъни" са били известни като сакрално място от дълбока древност, но за първи път са документирани през 1829 г. и от тогава са предмет на непрекъснато внимание, изследване и дискусия. Тези уникални каменни комплекси, не само за България, но и в света са обявени за национална природна забележителност през 1938 г. и в момента се лобира да бъдат включени от ЮНЕСКО в световната листа на геоложките феномени.  

"Побитите камъни" имат пръстеновиден строеж и се състоят от карбонатно циментирани пясъчници с долно еоценска възраст, като са вместени в същите седименти от които са изградени. Освен формите изложени на земната повърхност те са развити в още две до три погребани нива с обща мощност до 30 m (всичките четири нива могат да се наблюдават едновременно в разкритията "Кариерата" и "Канарата"). Повечето от колоните на всяко ниво растат върху варовиков слой или отделни лещи и завършват под следващите.

По данни на Министерството на околната среда територията има специфична флора и фауна, което повишава стойността на обекта. Тук е единственото находище в България на растението твърдолистна песъчарка - световно застрашен вид. Обектът е важно местообитание на 4 световно застрашени, 2 застрашени и 8 защитени вида растения в България. Има също 2 местообитания от Директива 92/43/ЕЕС, за които следва да се вземат приоритетно мерки за опазване. В района на защитена местност ”Побити камъни” са установени над 300 вида безгръбначни и гръбначни животни. Общият брой на видовете с природозащитен статус е 52. От тях 8 спадат към CORINE биотопи, т.е. ключови видове по проекта на Европейската комисия за оценка на биотопите с общоевропейско значение. На международно ниво по силата на Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна са защитени 45 вида. Към тях се включвата два вида земноводни, 10 вида влечуги, 9 вида бозайници и 24 вида птици. „Побитите камъни" е обект вписан в индикативния списък през 1984 г. на ЮНЕСКО... И още 

.

Cекрално орбиталище, снимка Фотофорум 2013 от Васил Драгов, сътудник на Българската социална мрежа

.

Към Каменната гора - произход, описание и защита от ЮНЕСКО

Към Побитите камъни -  природен обект световна ценност

Към Легендата за Побитите камъни

Към Виктор Тепляков откри за света Побитите камъни

Към Кинозалата на Побитите камъни 

Към Международния творчески проект Паметта на българите

.

  Страницата на уникалните Побитите камъни

подготви Николай Увалиев в стремеж  българските природни феномени да бъдат известни на всички сънародници у нас и по света.

 

.

Снимки на Побитите камъни

Блог на Побитите камъни

Фотофорум "Побитите камъни"

Публикувано на Февруари 2, 2015 в 12:42pm

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics