Конституция - Република България
Сподели във Facebook Споделяне
 

Страница на Конституция на Република България

Профилна информация

От кой град и държава е членът
България

Продължител на древните българските закони

.
КЛЕТВА НА НАРОДНИТЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ
.
.

Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;
като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност;
като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България,
прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази

.

 "Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си! Аз съм посветил себе си на отечеството си да му служа до смърт и да работя по народната воля." - писмената клетва на Левски, положена след общото събрание в Букурещ, април и май 1872 г.

Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република". 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Глава първа 
ОСНОВНИ НАЧАЛА


Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

Чл. 2. (1) Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания.
(2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.
Чл. 3. Официалният език в републиката е българският.
Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.
Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
(3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му.
(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
(5) Всички нормативни актове се публикуват. Те влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.
Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.
Чл. 8. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.
Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.) Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.) Дейността на въоръжените сили се урежда със закон.
Чл. 10. Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване...

И още за Правата на гражданите, Народното събрание, Президенството, Министерския съвет, Конституционния съд и държавните символи

.


Към Герба на Република България 

Към Международния творчески проект DG Eнциклопедия на българите

Видео файлове на Конституция - Република България

Блог на Конституция - Република България

Заветът на Васил Левски

Играем с живота на милиони българи - трябва зряло да се постъпва. Всичко зависи от вишегласието, всички се подчиняват на вишегласието. Задружни сили са нужни. 

Размисляйте зряло, работата вършете, но умно!

 

 …

Продължи

Публикувано на Юли 13, 2012 в 9:00am

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics