УСТАВ НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

Общество Бяло Братство е духовен приемник и продължител на създаденото през 1900 в гр. Варна от УЧИТЕЛЯ Петър Константинов ДЪНОВ самобитно българско духовно общество БЯЛО БРАТСТВО. Първият устав утвърден от МВтр с решение N 1617/13.06.1921 г. Обществото е регистрирано в Отдел за вероизповеданията при МВнР като верска общност “Бяло Братство” с удостоверение N 27526-40-Ж/11.07.1948 г.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Този устав регламентира дейността на духовно общество с наименование “БЯЛО БРАТСТВО” (Об. ББ)
2.1. Общество БЯЛО БРАТСТВО е юридическа личност със седалище в град София.
2. 2. Общество БЯЛО БРАТСТВО е юридически приемник на регистрираното през 1990 г. Духовно Общество “Всемирно бяло Братство”.
3.Общество БЯЛО БРАТСТВО има клонове в страната – БРАТСКИ ОБЩНОСТИ (Б.О.)
4.Както Общество БЯЛО БРАТСТВО, така и БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ могат да поддържат връзки с други сродни общества в страната и в други страни.
5.1. В рамките на дейността на Общество БЯЛО БРАТСТВО не могат да се развиват и пропагандират политически дейности и идеи;
5.2. Всеки член на Обществото е свободен извън него да изявява своите лични политически убеждения, за което Общество БЯЛО БРАТСТВО не носи никаква отговорност.
5. 3. Общество БЯЛО БРАТСТВО изработва и приема свои правилници, наредби и други вътрешни актове.
5.4. Общество БЯЛО БРАТСТВО се представлява от Председателя на УС, а в случай на невъзможност – от Заместник-председателя.

.

II. ЦЕЛИ НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

.
6.1. да спомага за изучаване и прилагане на Христовото учение и да съдейства за разясняване, усвояване и разпространение Словото на Учителя П. Дънов като основа на идващата НОВА КУЛТУРА;
6.2. чрез духовни и практически методи и упражнения, дадени от Учителя П. Дънов, в съзнанието на членовете на Общността да се утвърждават Божествените принципи: любов, мъдрост, истина, правда, добродетел.
6.3. приемайки, че човекът е неразделна част от Природата и трябва да живее в хармония с нея, Обществото да култивира екологично съзнание и възпитание у своите членове и симпатизанти;
6.4. да работи за развитие заложбите на членовете си чрез природосъобразен живот – себеконтрол, трезвеност, разумно безмесно хранене и общуване с природата;
6.5. да разяснява и утвърждава елементите на НОВАТА КУЛТУРА на базата на системен научен, философски анализ и синтез на целокупното човешко знание.

.

III.ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

.
7. За постигане на горните цели Общество БЯЛО БРАТСТВО си служи изцяло с мирни средства и използва следните форми на дейност:
7.1. провежда четения на Словото на Учителя П. Дънов, сказки, събрания, лектории, концерти, изложби, братски срещи, общобратски събори, съвместни летувания, детски лагери и школи и др.;
7.2. провежда изпълнения на Паневритмията (упражнения, дадени от Учителя П. Дънов, изпълнявани при съпровод на музика от Него, за постигане на хармония с природата), както и курсове за нейното изучаване;
7. 3. като спазва разпоредбите, законите и допустимите от тях форми за съответната дейност, Обществото основава издателства, печатници, книжарници, създава школи, учебни и научни звена, организира издаването на книги, списания, аудио- и видео-касети и други информационни носители;
7. 4. създава, развива и участва в дейност за братска взаимопомощ и материално подпомагане на Обществото, БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ и отделните им членове;
7.5. формите на дейност и помощ на ОБЩЕСТВОТО са открити за всички последователи, съмишленици, както и за всички други лица, които проявяват добросъвестен интерес.

.

IV.ЧЛЕНСТВО

.
8.1. Член на Общество БЯЛО БРАТСТВО може да бъде всяко дееспособно пълнолетно физическо лице, което работи за реализиране целите на ОБЩЕСТВОТО и което приема и спазва този Устав, правилниците, наредбите и другите негови вътрешни актове.
8.2. Членството се установява с устна или писмена молба до съответния Ръководител на БРАТСКА ОБЩНОСТ;
8.3. Членството може да се прекрати:
8.3.1. по искане на съответния член, отправено устно или писмено до съответната БРАТСКА ОБЩНОСТ
8.3.2. по решение на ОС на Обществото при системно нарушаване на този Устав, правилниците, наредбите или другите вътрешни актове.
8.4. Ръководителите на ОБЩНОСТИТЕ водят списък на членовете си в нарочен регистър.
8.5. Членството възниква, респективно отпада, от деня в който членът е вписан, респективно заличен, в списъка по предходата точка;
9. Всеки член на Общество БЯЛО БРАТСТВО ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ НА Обществото, да избира и да бъде избиран в неговите органи, както и да бъде информиран за дейността и финансовото състояние на общността.

.
V-1 ОБЩО СЪБРАНИЕ

.

11.1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на Общество БЯЛО БРАТСТВО, който се състои от членовете на УС, ръководителите на регистрираните БРАТСКИ ОБЩНОСТИ в страната, председателя на КРК
11.2. В работата на ОС могат да вземат участие със съвещателен глас:
11.2.1. членовете на КРК, на Постоянните и временните комисии;
11.2.2. делегати от БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ, излъчени при максимална норма на представителство по един делегат на всеки десет члена;
11.2.3. когато броят на членовете на БО не е кратен на 10, ако последната цифра на числото, отразяващо броя на членовете е по-малка от 5 – се избират толкова делегата, колкото е броят на целите десетици;
11.2.4. лицата, участващи по право в ОС, са включени в общата норма представителство;
11.3. Когато Ръководителят на дадена БО е възпрепятстван да вземе участие в работата на ОС, съответната БРАТСКА ОБЩНОСТ изпраща писмено упълномощени лице с право на глас.
12. Общото събрание има следните права и задължения:
12.1. избира и освобождава председателите и членовете на УС, КРК и ПК;
12.2. утвърждава действащите Постоянни комисии, взема решения за създаване на нови,
12.3. утвърждава списъка и състава на Временните комисии, които ще действат през съответната година;
12.4. приема годишните отчети за дейността на УС, КРК и ПК;
12.5. приема отчети на Временни комисии и прекратява тяхната дейност;
12.6. планира и обсъжда предстоящата дейност и бюджета на Общество БЯЛО БРАТСТВО
12.7. приема, изменя и допълва Устава, правилниците, наредбите и другите вътрешни актове на Общество БЯЛО БРАТСТВО
13. Решенията на ОС са задължителни за УС, ПК, ВК, ръководителите на БО, както за всички членове на Обществото
14.1. ОС се свиква редовно поне един път в годината или извънредно по искане на УС или най-малко на 1/10 от всички членове на ОС на Общество БЯЛО БРАТСТВО
14.2. ОС се свиква в 15-дневен срок чрез писмена покана, изпратена с писмо с обратна разписка, отправена до ръководителите на БО, в която се посочват мястото, денят и часът на провеждането му и дневният ред.
14.3. Ръководителят на БО е длъжен да уведоми незабавно всички членове на БО за предстоящото ОС;
15.1. ОС с счита законно, ако на него присъстват поне половината плюс един от състава му съгласно чл.11.1;
15.2 Ако в определения час няма необходимия кворум, събранието се отлага с един час и след това то се счита за законно, независимо от броя на присъстващите;
16. За вземане на решения за изменения и допълване на Устава е необходимо мнозинство от 50% + 1 от броя на членовете на ОС;
17. За законно включени в дневния ред се считат всички въпроси, които са поставени и гласувани за включване в началото на заседанието на ОС.

.

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

.

Управителният съвет се състои от 7 или 9 лица: председател, заместник-председател, секретар и членове. Председателят на УС е и Ръководител на БРАТСКАТА ОБЩНОСТ в София. УС се избира с мандат от 3 години. и има права и задължения да координира и направлява духовната дейност на Общество БЯЛО БРАТСТВО.

.

Към СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВО БЯЛОТО БРАТСТВО

.

.

Web Analytics