ПРЕСЕЛЕНИЯТА НА ВАРНИТЕ ОТ ПРЕДИ 7658 ГОДИНИ..И ВРЪЩАНЕТО ИМ В "ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА" ПРЕЗ 680 Г.СЛ.ХР

Събития, извършвани през различни хилядолетия, осъществявани от различни поколения, появили се съдбосно в историята им

 поради Седем причини,

Научно становище на проф. д-р Михаил Лазаров

.

Той е роден в старинното селище до древната крепост Оряховец, наблизо до столицата Велико Тървград. Проф. д-р Михаил Лазаров през 1958 г. завършва в СУ „Св. Климент Охридски” специалността история с археология и музейно дело. От 1972  до 1995 г. е завеждащ Археологическия музей - Варна. От 1972 до 1976 г. бе главен научен ръководител на проучванията на Варненския енеолитен некропол. Посвещава повече от 25 години на изучаването на древната "Култура Варна"  и нейните околности и на доказване, че в техният ареал е възникнала и е развита най-древната цивилизация на Европа. Автор е на няколко книги с историческа тематика. Почива внезапно на 14. 01. 2006 г. (По данни на РИМ-Варна).

.

.Бог Дарзалас, покровител на древна Варна.

От многобройните символи за легендарната Варна той избра на първата корица на книгата си да покаже бога на храбрите, тъй като считаше древните варни за храбри люде, устояли на много неравностойни битки, сухоземни и морски обсади. А на корицата в последната страница той написа: "В продължение на повече от десет хилядолетия народите, обитавали бреговете на Черно море, древният Понтос Еуксейнос, са постигали забележителни успехи в скотовъдството и земеделието, в металургията, усъвършенстването на корабоплаването, в изграждането на градове и пристанища, при развитието на научни идеи и на изкуството. Те са упражнявали благотворно влияние в развитието на културите на Европа и Азия.

Разположен между двата големи континента Европа и Азия, бреговете на Черно море са били място за развитие и взаимно оплодяване на различни култури, за връзка между Изтока и Запада още от най-дълбока древност. Затова началото на европейската история и култура трябва да се търси около неговите брегове". (От book.store.bg).

.

****

Картата е съставена от проф. Михаил Лазаров и проф. Веселин Пейчев, които  преживе не можаха да извървят и докрай да обяснят, че: изразът "Тъй наречената Варна" е словесен ореол в родната ни история и съдържа кодирано знание за значимо древно селище, чието име още в далечните хилядолетия така многозначно, легендарно се изрича от старинни и съвременни летописци".  "В света има много царства. Но Царството на разума е само едно. То се е намирало край голямото Сладководно езеро, в страна наречена Ария" - казваше Михаил Лазаров. (И още) От първите дни на откриването на Варненския енеолитен некропол в 1972 година с него обсъждахме тази тема и като съученик и приятел аз поех като заветното задължение да проследя в историята и да опиша този древен път на Бълг-Арите и на част от тях племето Варни.

По този повод той и колегата му проф. Веселин Пейчев подготвиха карта, която отразява пътя на древните Бълг-Арии и варните от 5658 г.пр.Хр при едно от техните преселения, причинено от Черноморския потоп, отбелязват страните и народите, с които те през хилядолетията живеят заедно и съвместно развиват световната цивилизация и накрая посочват завръщането им към себе си през 680 г.сл.Хр. в сакралната им прародина - Дунавска Бълг-Ария.

.

****

Чакаха сгоден момент и обещани финансови средства, за да тръгнат в това значими научно пътешествие по нетленните следи на варните. Моята задача бе във Варна чрез съвременните  Интернет, АТ и мобилни технологии да приемам и обработвам изпратената от тях информация в посетените страни, музеи, исторически и културни обекти, сведения от достоверни източници и от известни учени, запознати с българската история и по най-възможен начин да я отразявам в световното интернет пространство.Така искахме да предизвикаме жив интерес към нашата древна история в световната историческа общност.

.

Поради това, че внезапно напуснаха нашия реален свят, те не можаха да довършат подготвената своя теория, която да отразим в Паметта на българите. Аз, като съученик на Мишо и приятел с двамата, повлиян години наред от тяхнте идеи и научни прозрения, се чувствам морално задължен да се старая да осъществявам тяхното изключително ценно начинание за Бълг-Ариите и варните,

.

Тук е подходящо

.

от древната страна Бълг-ария. А хората от западните брегове на от най-голямото в Европа Сладководното езеро, след потопа превърнато в Черно море, той често ги наричаше варни и убедено обесняваше защо: "Всеки който се е родил, дълго е живял и е работил за утвърждаването на Легендарната "Така наречена Варна", е един от варните".

****** 

Преминават, без да се задържат дълго, през земите на сродните им балкански бриги и те като тях брегови хора, и навлизат в Шумер, където са посрещнати миролюбиво като техни далечни родственици..

Счита се, че бригите първи в света са впрегнали коня в колесница, наречена брига.

*******

.

Карта Пътят на Бълг-Ариите и варните от 5658 г.пр.Хр. до 680 г.сл.Хр.,

съставена от проф. Михаил Лазаров и проф. Веселин Пейчев. 

"Ако не знаем откъде сме тръгнали, няма да знаем накъде отиваме" - често казваше моят съученик Михаил.

.

Запазил съм изготвената от двамата картата на страните, които искаха да посетят.

1. Цьрство блгарское - "За да бъде изведено от забвението всемирното значение на хората от това старобългарско Цьрство, както редно е да се каже за Царството на великия световен разум, което е съществувало край Варненския енеолетен некропол" - споделяше той. Одесос означава "Воден град" и е старогръцки превод. о първата сричка на Одесос - оде идва от арийската и стбг дума уда - със значение вода. Това ме убеждава, че далече в хилядолетията преди гръцката колонизация на Черноморието, тук е имало древно селище с име Варна, "Варкрепост - на уда"Изразът "Тъй наречената Варна" според мен е словесен ореол в родната ни история и съдържа кодирано знание за древно селище, чието име още в далечните хилядолетия така многозначно, легендарно се изрича от старинни и съвременни летописци". Проф. Михаил Лазаров тъй ги назоваваше, убеден бе и жадуваше да има житейско време да ги опише. 

.

2. Страната Бригия (Фригия), която се намира на южните брегове на Черно море, където нашите деди арийци са приети гостоприемно. Бриги е историческото име на народ, близък до фригите (поради липса на буквата Б в тръцката абука) и двете  им имена произхождат от един корен. Защото древният географ и историк Хекатей в своята карта (по-долу) за първи път отбелязва през ІV в.пр.Хр. страната Фригия-Бригия и в днешните български земи край Черно море. (От  bg.wikipedia и (бел.1).

И Херодот, Страбон, Плиний и Стефан Византийски определят фригите-бригите за преселници от Тракия. А лични имена и названия на градове показват родствена близост с хората от "Така наречената Варна". Защото племето Бриги значи и хората от Брега. Фригийските Гордий, Бат, Борис-кос, Татас, град Балгатия – са нашите Гордей, Бато, Борис, Тато., град Ба(ъ)лгатия. А град Накол-ея се обяснява със селище на кол в езеро, чиито следи бяха открити във Варненското езеро. И Херодот споменава за наколните жилища на траките, разположени в голямо езеро. 

Бригите - БаРа-гите, отново хората на Бога Ра и на Укреплената земя (Берег), създали крайбрежните древни градове: Варна, Бургас, заедно с други тракийски племена и Троя. След това продължили за Шумер, Египет, Индия и там са споменати във Ведите като едно от 7-те Бълг-арийски ведически племена.

.

3. Шумер - там Бълг-Ариите отнасят спомена за “Морето на смъртта” (Черно море). Според “Епос за Гилгамеш”, написан около 1000 г.пр.Хр. на иврит в първата книга на Мойсеевото Петокнижие – “Битие”, гл. 6–9., героят Гилгамеш казва, че родината на неговите прадеди е далеч на северозапад край морето на смърта. През 1872 г., Джордж Смит от Бритиш музей, разчете върху глинени плочки от библиотеката на цар Ашурбанипал в Ниневия “Епоса за Гилгамеш” и оповести същия текст.

Ту-култиа-бала казва: "Мизите завладели Пурукузи и ще да е към коритото на Ефрат. А гръцкият военен стратег и по-късно писател Ксенофон Анабазис (V. 3. 4. 5) допълва: "Планината, в полите на която живели, се именува Болгар; там рудниците се наричат Болгар-Маден, има села, които и сега носят имената: Болгар, Голоша, Мачка и Стари, вероятно поселения на българи рудари. Всичките мъже и жени тук са бледолики". На Ксенофон може да се даде вяра. Той воювал с мизите, превзел столицата им, името на която не ни обажда, изгорил жив царя им в неговия дворец - пише в "Древните траки" проф. Н. Владикин, стр.71).

Шотландският праисторик Стюърт Пигот обосновава тезата, че от Балканите културата се пренася в Елам и Шумер и препокрива разпространението на духовната с материалната култура. (От eurochicago, К. Каменов). А проф. Карачанлу уточняв, че  археологически находки и писмени сведения сочат, че древните арийци-българи са завладели Шумер и Акад в 2478 г.пр.н.е.

.

4. Египет - Класическите учени единодушно поддържат становището за преселенията и походите на траките-българии. С този въпрос особено се занимавали египтяните. Фараонът П’шемалко = Псаметих І съставил комисия от учени жреци, която да определи кой народ е най-старият на света „От това време -дума Еродот, - египтяните смятат фригите (бригите от ф=б според гръцката азбука) по-стари от себе си, а себе си – и останалите народи - са след тях“.

Апуле поддържал това сказание: "Асирите бяха завладели царството му Египет, обаче тракийските войни навлязоха в долината на Нил, разбиха завоевателите, изгониха ги и освободиха страната. От това време египтяните смятали фригите за свои освободители и ги почитали високо. От тогава учените жреци дирили в старите паметници от страната на спомените данни за своите освободители и ги намерили до най-дълбоката древност в лицето на А-нибис и нарекли траките "първородни" - Апуле: „primigenii Phryges“ XI 40 и 41 стр. от "Древните траки" проф. Н. Владикин.

.

5. Иран - в миналото Персия (Х-ІХ в.пр.н.е.), чиято религия зароастризъм, след нашествието на арабите - частично е ислям. От Шумер древните Бълг-Арии се преселват на изток в платото Ариана, където с местното население създават държава. Името й произлиза от думата Арианам - "Земя на ариите"на санскрит: आर्य ārya [1], на персийски: ariya [2]Иран е една от малкото страни в света, която и сега официално почита арийския си произход. Още древността персийските владетели се титулуват и като „Цар на ариите“.

На 31 май 2011 г. в интервю за Агенция „Фокус” доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации, заяви, че по време на честванията на 2500 години Персийската империя, специално е поканена българска делегация, тъй като иранците считат, че българите са участвали в създаването на Персийската империя. Там той и наши историци са се запознали с фриза в Персеполис, където е изобразен владетелят на Персийската империя и 28 войници на народите, създатели на империята. Първият войник на първия ред по облеклото, униформата и по чертите на лицето персийският историк Закария Казвини през 13 век го определя като българин.

В стбг има поговорка „да обереш парсата”, която е от Персия и там означава "да събереш парсата-данъците", тъй като всеки народ на империята, включително и бълг-ариите, са били задължени да плащат данъци.

.

6. Индия - древните българи като ведически арийци около 3300 г.пр.Хр. са навлезли в Пакистан и Северна Индия. Авторът на първия „пътеводител“ в историята Павзаний дава сведение, че те изградили по чудо мост над река Ефрат и нечакани от там нахлуват в Индия. Сенека също говори за военен поход на тракийския бог Дионис в Индия. Ценни сведения за арийците дават писмените паметници „Авеста”, Ведите, „Махабхарата”, „Рамаяна”, персийския епос „Шах Наме - Книга на царете”, археологически находки и от древни летописци, когато ариите през 3300 година пр. Хр. се преселват от Шумер в Северна Индия и поставят основата на Индийската цивилизация в нейния начален Ведически период. Сведения за тях в обширната статията на magicalindiа и в "Кастовата система Варна".където пренасят от прародината си тяхната йерархична подредба в обществото, наречена "Божествен ред".

.

7. Кралство Капуртала е древна земя в Пенджаб, щат на Индия, управлявано от владетелите на Ахлувалия Сикх, записите на династията проследяват потеклото им до хиндуисткото божество Кришна. Един от  потомците му е легендарният Сeрдар - главнокомандващ (от перс. «سردار»‎) Sardar Jassa Ahluwalia Sinx, [4] [5]. (По данни на Университета в Пенджаб. 1–4). [6]  и от  en.wikipedia.Kapurthala). В Българския тълковен речник званието Сердар-Sardar на стбг означава войвода, главатар.   

Друга известна личност на кралската фамилия е Раджку-Мари Бибиджан Амрит Каур, носителка на британския орден Рицар на благодатта Св.Йоан. [1]). Изданието Forbes Geraldine Hancock (1999). я обяви като една от най-известните жени в съвременна Индия. За връзката на красивата принцеса с Бълг-Ария можете да намерете Тук). А повече на Кралство Капуртала - Тук

.

8. Легендарният град Варана-аси. Пионерите на българската археология Херман и Карел Шкорпил за първи път упоменават, че името на селището "Варнааси" има тракийски корен и е свързано с много древно  селище край Варненските брегове. Това е повод да го свържем с  легендарния древен град Варнаси в индийския щат Утар Прадеш. Там жителите му и сега като ойкóним се наричат варнаси́йци.

И проф. д-р Михаил Лазаров проследява "Тъй наречената Варна" от нашите земи и я намира след хилядолетия в знаменито селище Варанаси - щата Утар Прадеш - Северна Индия. Там ритуалният огън на арийското племе варни гори непрекъснато повече от 5000 години. (И още) Американският писател Марк Твен казва: „Варанаси е по-стар от историята, по-стар от традицията, по-стар дори от легендата и изглежда двойно по-стар от всички тях взети заедно.“ (bg.wikipedia)  

.

Балх-ара, наричана Булгхар от персите и Бактрия от елините. Описана от Страбон като “перлата на Ариана” върху глинени плочки от Нипур (2478–2441 г.пр.Хр.). Там според доц. д–р Явор Шопов библейският Ной е представен с името Зиудзуду . Писателят-езотерик Милош Сидоров тълкува името на Зиудзуду с митичния Зиези, който е записан в Анонимния латински хронограф от 354 г., като основател на народа: “Ziezi ex quo vulgares” – “Зиези, от когото са българите”.

.

9. Балх-ара, столица Балх и градове Варну, Мадар(а) и Шуман - Първата древна българска държава. Ранни сведения за стародавното българско царство там са от времето между 1301–1235 г. пр. Хр. Книжовният паметник “Атхартва веда” сочи, че на север от Индия живеят народите булинги, балхики. В “Махабхарата” (X-VII в. пр. Хр) те  са сред най-споменаваните имена – над седемдесет пъти. В “Латински анонимен хронограф” (354 год.) пише, че българите произлизат от сина на Ной - Зиези, а в арменската география “Ашхарацуиц” (VII век) българите, заедно с масагетите, са определени като най-развитите народи в Централна Азия. 

Държавата Балх-ара (Бахлика) е обхващала планината Имеон (Памир, Хиндукуш, Тян Шан), земите на запад от нея и част от Таримската котловина. наричана е “люлката на царете”.

В средата на III хилядолетие пр.н.е. в земите около град Балх се развива мощна цивилизация на арийците-предци на българите, която оказва силно влияние върху езика и културата на Северна Индия и Иран, влияе и на културите на Изтока. И още 

.

10. Аркаим - древният град на ариите (1900-1960 г.пр.Хр.), построен съобразно техния сакрален знак - свастиката.Аpĸaим ce нaмиpa нa юг oт Уpaл и хopaтa, ĸoитo ca гo създали, ca били cвъpзaни c paннитe apийци – плeмeнaтa, ĸoитo отсядат тук след преселението си от Шумер, Северна Индия, Иpaн и Балх-ара. На обширна територия тук на 20 юни 1987 година бе открито първото от 20-те подобни по архитектура селища, наречени "Страна на градовете". Тук се намира единственият прототип пещ-чудо, чрез която може да се поддържа температура 1200-1500 градуса, която е достатъчна да стопи злато, бронз и дори медна руда. 

Тълкуванието на името АркаиМ идва от "АР" – небе, "ка" – суфикс за  принадлежност, "и" – връзката на това "малко небе" с "Мъ" – мисълта, знанието. Вложената поука потвърждава версията, че тук е бил един от научните и духовните центрове на арийците в Древния Свят. И още

.

11. Стара Велика България. В VІ век прабългарите образуват начело с кан Органа „Велико българско царство“ на земите между Дон и Волга. Той е част от рода Дуло и стига много назад до Ернак (синът на Атила). Наследен е от племенника си кан Кубрат, който след победата над аварите (632-636), успява да обедини в обща държава и други народи: оногури, сувари, барсили, алани, анти, така образува мощна държава - наречена от летописците Стара Велика България (632-667 г.сл.Хр.). Според византийските автори[4] Palaiá Megálē Boulgaría, от латинските Magna Bulgaria[3], съществувала в земи на северното Причерноморие – днешна Украйна и Южна Русия. (От bg.wikipedia)

Към нея принадлежи и Волжка България със столица Болгар. Там по сведение на издание cross и според археолозите на нейната територия е имало над 1600 селища, от който 38 огромни крепости. "Царството на бурджаните (българите) е голямо и просторно. Те са огромен, могъщ и войнствен народ" - отбелязва Ал-Масуди в книгата си "Вести за времената" по късно в Х век.

.

1. И връщане след около седем хилядолетия в древното първо Цьрство блгарское през 680 г.

 Сведения на древни летописци за "Така наречената Варна",  "Заветната цел на Княз Аспарух и първо столично ядро на Дунавска България". Първа столица на Аспарухова България е "Така наречената Варна"

.

Чакаха сгоден момент и обещани финансови средства, за да тръгнат в това значими научно пътешествие по нетленните следи на варните. Моята задача бе от Варна чрез съвременните  Интернет, АТ и мобилни технологии да приемам и обработвам изпратената от тях информация в посетените страни, музеи, исторически и културни обекти, сведения от достоверни източници и от известни учени, запознати с българската история и по най-възможен начин да я отразя в ..... Така искахме да предизвикаме жив интерес към нашата древна история в световната историческа общност.

НО! В живота на всеки човек има едно НО ...  Случи се така, че и двамата ненадейно починаха! Да да не остане  ...замисленото предвиденото научно пътешествие, аз приех  

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИТЕ СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

.

От 2005 до 2009 г., под егидата на ЮНЕСКО и Международният съюз на геолозите бе разгърнато интердисциплинарно проучване на Черноморския ареал и неговата история. В следващите години Фонд „Научни изследвания“ финансира проект „Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие“. През 2015 г. започна и археологически проект The Black Sea Maritime Archaeology Project (Black Sea M.A.P.), резултати от който са докладвани година по-късно[11].(От bg.wikipedia

На основание на тези и предишни научни изследвания Световният атлас показа къде е  Родният дом-Homeland-Famile на евро-азийските народи: Мизия, Тракия, Дакия и част от Балканите. Както по-редно е да се наричат, след Черноморския потоп около 5650 г. пр.н.е. 

-

Посочен е редът във времето на преселенията до земите на: 1. Анатолии; 2. елини-гърци, Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токх-ари; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-ирани (те се определят като ирано-арии и като ведически арии в Северна Индия); 5. Кимер-арии в Б(ъ)алг-ара. Той бе привърженик на теорията за арийския произход на древните българи, населявали днешните ни земи от преди повече от 10 000 години,създали първата цивилизация на Европа и я разнесли в Средна Азия.

Картата е съставена според информационните ресурси на акад. И. М. Дяконов от РАН в "Оригиналният дом на индоевропезите" (том 13, стр. 92 до 174);  на J. P. Mallory's In Search for Indo-Europeans; от карти, основани на Атласа на лингвинистите на древната история на Колин Мак Дейвид, от C. George Boeree - американски професор в университета в Шпингсбург и от . 
Обърнете внимание, че с червена линия е оградена и част от шелфа на Черно море край българските земи. Създателите на публикациите и на картата добре са проучили, че там Черноморският потоп (около 5600 пр. Хр. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г. чрез радио-въглероден ускорител), е наводнил огромни територии и вероятно е потопил и високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена от преди 7800 г. пр. Хр.

Упоменатите изследвания, становища и показаните карти са друго потвърждение, че проф. Михаил Лазаров и проф. Веселен Пейчев правдиво са определили пътя на древните българи и варни , извървян от 5458 г.пр.Хр до 680 г.сл.Хр.

Когато тръгвах виртуално по този посочен от тях в картата път, бях убеден, върнах се укрилен и без свян казано, умъдрен.

Тази моя публикация непрекъснато се променя след като установя нови исторически открития и нови изводи на учени по темата. Начална редакция 31 януари 2006 г.

 Тя е в памет на проф. Михаил Лазаров.

.


.

Към Варнамала - висше знание, начало на началата

.

Web Analytics