ТРИМА ВЪЗВИСЕНИ МЪДРЕЦИ - ПЪРВИЯТ ЦАР В ЕВРОПА, ЗОРОАСТАР И БУДА

ВѢДЬ`ЕНИЕ-СКАЗАНАНИЕ ЗА ТРИМАТА С ЕДИНЕН ПРОИЗХОД ВЪВ ВЕКОВЕТЕСРОДНИ ИДЕИ, ДУХОВНИ НОРМИ И ЕЗИК. ВСЕКИ ОТ ТЯХ ОБЯВЕН КАТО НАЙ-ДОСТОЕН ЧОВЕК НА ЕПОХАТА СИ  Автор: Николай Увалиев

.

 ПРЕДИСЛОВИЕ

И другаде съм споделял, когато бях журналист в БНТ заедно с моя съученик проф. Михаил Лазаров - археолог от Варненския музей, преживяхме четири месеца в неговата палатка от първите дни на Варненския енеолитен некропол през 1972 година. Много от находките в некропола, от костите на скелета на царя-жрец и отредените в негова почит 990-те надгробни дара биваха откривани един по един пред очите ми. Заснех ги и ги описах във филм и книга. Всеки от тях до ден днешен оставят в мен подсъзнателно внушение за неговия образ, продължавам да изяснявам характера и въжделенията му. Така неусетно и също така осъзнато тази историческа теза ето вече половин век стана смисъл в моя творчески живот. И сега има тълкувания и оценки от много наши и чуждестранни учени за високото равнище на познанието и културата, което Царят и неговите поданици са достигнали.  Но има и стаени, неизяснени важни въпроси поради това, че не са оставили писменост.

.

Коя е причината?

звестно е, че хората, живели в широкия ареала край Варненския неолитен некропол, са имали дълбоко преклонение и вярност към бога на Мъдростта Хермес, чиято сакрална воля гласи: "Вие сте вие, вие не сте другите. Затворете вратите на непосветените. Предавайте знанията само устно от баща на син, от учител на ученик, запазвайте ги само в ума си, за да не накърните тяхната божествена святост. Познанието се постига само от обреклите се да му служат. Гледай, слушай и разбирай Задълженията са за вас, не са за другите".

И така е било векове, хилядолетия наред, докато, поради Седем съдбовни причини, са били принудени няколко кратно да се преселват от първородните Черноморски земи. И чак когато трайно се установяват в древна Индия, всеки е изповядвал съхранените в паметта си знания и били записани в първите световни литературни сборници "Ведите" (на санскрит vidyā-विद्या,  на стбг е вѢдь`ение). Така от 1500 до 500 г.пр.н.е. всяко поколение на ариите заедно с местното индийско население реално ги развиват като наука, религия и цивилизация.        

.

Според учените в гените на всеки човек

е закодирана неговата личност, наследена от предците си, предавана на децата си, постарах се да намеря човек и хора с древен произход от тези земи, чиито въжделения, верою и съкровени промисли биха били близки с царя-жрец и населението му. След дълго дирене, спрях се на пророка - брахман Спитема Зороастар и на принц Сидхарта Буда и на техните деди, които са от арийски племена и преди ІV-V хилядолетия са се преселите  до древна Персия. Балхара и Индия.

Знаех, че поемам трудна мисия, чрез тях и чрез достоверни исторически източници, строг логически анализ и творческа аналогия. да покажа, че първите им идеи са се зародили в българските земи. А също така чрез тях да узнаем, какви са били хората, живели от преди 10 000 години в древния най-цивилизован град на Европа - легендарната "Така наречената Варна", потънала безвъзвратно на дъното на Черно море.

Защото "Над брега на Черно море отечеството на българите се намира" - "Supra mare Ponticum Bulgarum sedes distandunt", Йорданес (Из Гетика" V, 37).

.

Това е главната цел на този исторически разказ.

.

Картата на Световния Атлас, която отразява Homeland - Родният дом на евро-арийските народи от VІІІ хил.пр.н.е. и в тази тема ще ни бъде добър ориентир, как се е осъществявало преселението според различните времена до земите с население: 1. Анатолийци; 2. Гърци, Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токхари; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери.

.

Първият цар-жрец в Европа (4200-4600 г.пр.н.е.)

Антропологическата въстановка, извършена от проф. Йордан Йорданов, внушава, че той е бил интилегентен мъж, със силна воля в разцвета на физическата си сила. Историци, ареолози и всички се питаме, как ли е изглеждала неговата столица "Така наречена Варна" преди потопа? Това можем да научим само от митовете на народите, където част от нашия древен народ се преселилил. Там има далечни сказания и писания за Бълг-ариите и чрез тях да узнаваме тяхната същност и делата им, къде и как през хилядолетията по спомени и съхранени знания е била пресъздавана Легендарната "Така наречена Варна", еднозначна с "Цивилизация Варна".

Престанем ли да търсим, никога няма да открием истината за нея, ни казват дедите:

"Няма другояче - стбг! На санскрит - अन्यथ an'yath, няма ятч!"

.

 книгата „Зенд-Авеста" гл. I пише за 16-те арийски владения, името им е от персийската дума aryanam - „земя на арийците“. (“Вендидат"). В ”Митове" - Москва 1998г., с.111-115 четем: ечно съществуващият и творящ Бог Ахура Мазда казал на Спитама Заратустра: „За теб аз направих място за обитаване, даряващо покой, за да има малко радост там, която не е била. Целият телесен свят би се устремил в Арийския простор" (в Авестийската митология това е създадения Айрианам вайджа = библейския рай). Най-красивата от страните и местата за живеене аз, Ахурамазда, сътворих: Варна четириъгълна, където се роди ти и Траетаон". В Карде 3, Стих 13 гласи: "Молете се за него, о Заратустра" (ІХ, т. 33.): "Той уби змея Дахака жертва за това даде Наследника на племето Атварни, могъщият Трайтоан, където във Варна има много жребци, хиляди крави и безброй овце."

Ахура Мазда  е върховното божество на доброто, което се състои от силата на мисълта. Негов посредник на Земята е Заратустра. В 16-те арийски страни, които е създал бог Ахура-Мазда, споменава и Бал(г)хара - "прекрасна, с гордо вдигнати знамена" - "sādhub ghrāvr ānayati parčam".

 Там има и град, наречен Варна. "Извес­тно е, че един заслужил с деянията си жител на Балхара е бил награден от царя, с конски бяг от зори до залез слънце да определи четирите страни на земята, на която да изгради своята Варна, обградена с три крепостни стени и площи – външната за раз­полагане на добитъка, средната за обитаване от населението и вътрешна, в ко­ято да се разположи господарят с вел­можите и военната сила. (“Вендидат" и Заветът)

В Махабхарата има израз: "... царят на балхиките е първият от всички земни царе, получил царството си на земята при своето раждане”. Има основателни твърдения, че хилядолетната устойчивост на българския народ се дължи на монархическата ни традиция, на древната ни религия и християнството. До падането ни под османско владичество през 1396 г. начело на държавата и на нейните поданици винаги е стоял Канасюбиги - "От Бога поставен” вехтун - старейшина, "предопределен” за това, че притежава наследствена Оренда - "Божествена енергия”. 

През 1929 г. аглийският проф. Л. Уейдъл – специалист по древноиндийска история, обосновава своя теория, според която управляващите династии на Шумер и Индия са от един и същ владетелски род, който произхожда от племето балхики.Той използва индийските династически списъци - Пураните, за да докаже че Лунната и Слънчевата династия са клонове на един и същи род, идващ от Балхара. (Първата самостоятелна държава на бълг-ариите в Азия от 1301 до 1235 г.пр.н.е. - доп. Н.У. (Изт.)

.

Варна Четириъгълна от около средата на ІІ хил.пр.Хр. в Балхара преди част от древна Персия (Авеста - Карде 3, Стих 13)

.

Бълг-арии в дълбоката древност на своето съществуване

са имали Духовно учение

След преселението на част от тях в Древна Персия, Индия и Балхара от средата на ІІ хил. пр.н.е. и VІ век пр.н.е. то се определя като историческа ведическа религия. Нейното слово е неръкотворно и се приема дадено чрез откровение. Според преобладаващите религиозни възгледи от митологичния Пуруша, а през брахманския период, че са даден от висшия Брахман чрез Пуруша. (Изт.) Ведическата религия дава началото на Зороастризма и на Будизма и техните корени се намирали на Балканите и част от Южна Европа, според новата теория за Родния дом на ариите и преселението им в Евразия, подкрепена от световно признати учени.

.

Пророкът Заратустра (на авестийски език: Zarathustra, на гръцки: Ζωροάστηρ Зороастар и

е от свещения род Спитама, роден, живял и починал в Балх-ара - преди част от Персия, вероятно около 17 века пр.н.е. Името му е Спитама - както е на дедите, Зороастар е прозвище и на персийски е утринна звезда ستاره  زود, на стбг - Зорница.

В religiology стари митологични повествования разказват, как неговата майка Духдова срещнала благочестивия Пурушасп и как техният син засиял още в майчината утроба, а на света се появил не с плач, а с радостен възглас. Пояснение: разчленим ли думата Пуруш-асп, тя е част от  стбг име Паруш, а на надписи в Олбия - Северното Черноморие, се среща персийската дума за кон اسپ: asp. То тогава можем да предположим че името на бащата му е Паруш-конникът. Както всички бълг-арии са били конници, когато през ІІ хил.пр.н.е. са овладяли плодородния оазиса под планината Хиндекуш и край реката Амударя (в по-далечни времена Oxus). В началото са го именували Зариасп, оазиса на Златните коне, после е наречен Балх-ара.

Младенецът преминава просветно обучение за пълноправен жрец и 15-годишен поема свещенослужение и има право да запалва свещения огън Атар. След получаването на Откровението и вдъхновен от Божествената мъдрост, (ратава Глава Ясна 28: 21), Той създава религиозна община в столицата Балх, която има свое верою, ритуали на Мъдростта и Правдата и почитането на божествата Агни, Индра и Варуна.  

.

Веруюто на Зороастар гласи: Никога не се отричай от трите най-важни добродетели: Добри мисли, добри думи и добри дела!”  На персийски е: هوماتا ، هوکت  . هووارش - Хумата, Хукта, Хуварша! Проучени и разчетени от сър Уилям Джоунс върху санскритските изследвания, Университета по ориенталистика в Лондон - аvesta-razchitane Vol. № 4, 1946 г. Преди него френският пътешественик Анкетил Дюперон през 1791 година открива в Балхара - част от древна Персия, шест книги от поредицата Зенд-Авеста, една от тях се нарича "Изешне".
И като имаме предвид, че големият реформатор Заратустра в Балх - столица на Балхара, се е родил, живял и умрял (по сведение в Историческа  география, глава 3,3-4.) и лингви-транскрипциите през хилядолетията, то трите думи на добродетелите тогава от персийски и санскритски в старобългарски биха звучали ето как: Х-умъта, Х-у(к=с)тата, Ху-делата! Сричката Ху в тези древни езици е добро, хубаво.

За тези свети истини, казва Зороастар, винаги трябва да има намерение, защото: "Хиляда думи може да не убедят един човек, едно действие може да убеди хиляда души". Той обявява своята религия през 1937 г.пр.н.е. Всички нейни привърженици са почитатели на свещения огън Атар (на снимката в ляво), създаден от Ахура Мазда чрез висшата Правда - Аша Васхища

.

Древни градове на Балхара в ІV в. пр.н.е. (По N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, London 1999). Личат имената Warnu i Madar-a)

.

Сидхарта Гаутама - индийски духовен учител, (563 - 481 г. пр.н.е.)

създателят на Будическата религия, една от трите най-големи в света.Картина от Д. Раджастан, изт. Будизъм

.

Будизмът е религия,философия и начин на смислен живот. Развива се в Индия и приема за свои членове всички независимо от своя произход, страна и образование. Благородството (арийството) е основен идеал, но не се обвързва с национална традиция. 

Сидхарта Гаутама (на санскрит: सिद्धार्थ गौतम Буда е роден през месец май 563 г.пр.н.е. край град Лумбини в малката индийска държава на Шаките  (на санскрит, в превод на саките - арийско племе)[1]Според мен най-точно определение на името Сидхарта е на носителя на Нобелова награда писателят Херман Хесе. "Сидхарта, казва той, се състои от две думи - в санскрит "сидха" е постигам, "арта" е това, което е търсено. Заедно те означават: "онзи, който постигна целите си" и още по-възвисено - "онзи, който откри смисъла на човешкото съществуване".

Неговото семейство има брамински произход, посочено във фамилията „Гаутама“. Много учени я свързват с мъдреците Риши и Ангира Гаутама в Изт. [2] до [5]. По наследство Сидхарта израства като принц-войн, принадлежащ към Кшатрите, защото бащата на великия мислител е вожд, считан за знатен потомък на кшатрия - воинската класа на Кастовата система Варна, създадена от преселилите се в Индия древни Бълг-арии, сродни със саките. Според Страбон, Стефан Византийски и Дион Касий, те са същият народ, който е обитавал и земи на Балканите. Аристофан казва следното: Името Буда - Шакямуни се знае за „Мъдрецът от рода на Шаките“. Старинните сведения описват Буда като строен, силен и синеок мъж, получил високо светско и духовно образование". (S.Shaw, Buddhist Anthology of Texts from the Pali Canon- из Будистката Антология на Палийския канон от S.Shaw). Като подкрепа на това мневие вижте по-долу картата на Будийския прозелитизъм.

Английския проф. Рис Дейведс (1848-1922г) - археолог специалист по езика пали,е привърженик на теорията за общия арийски етнос, свързващ народите на Балканите, Британия, Индия и собствения род на историческия Буда в древни времена. Той твърди, че бригите-келтите от древността имат естествен родствен афинитет към будисткото учение.(Изт.)

.

ревните летописци тържествено съобщават:

"Годината е 523-та. Наближило раждането и царица Маха Мая, според обичая на племето Шакии, тръгнала към царството на баща си. Но по пътя към Лумбини в една красива цветна градина е станало чудотворното раждане на Буда. В нощта на Майското пълнолуние Тя била застанала под едно вековно салово дърво, хванала се с ръце за клон над главата си и така, изправена, на бял свят се появил Създателят на нашето свещенно учение".

Този важен за будизма случай ни води към ново умозаключение за етническия произход на Буда. Както стана дума, той е от племето саки. През V век в съюз със сродни племена българите и хуните изграждат могъщата арийска империя на Кан Атила. По този повод византийският писател Георгий Писида (роден около 681 г.) пише: "В старо време разбунтувани, събраха се: Българи със Саки, Мизийци със Скити, Хуни със Славени. Една кръв, едно мислеха, един език и една земя имаха. Отдавна бяха съединени, война срещу нас водеха и ни победиха".

И други летописци ни уверяват, че саките са населявали Северна Добруджа и че балканските племена са имали общи корени, имена, обичаи и традиции. В недалечното минало е имало обичай и българките да раждат увиснали на клонесто дърво. Специалистите твърдят, че този начин на раждане е по-безболезнен и чрез него се раждат по-здрави и прекрасни деца. И сега може да се чуе народната песен: "Моме, що си тъй хубава и стройна? Що съм от майка, увиснала на клон, родена".

Летописците ни съобщават и печалното събитие: "Великата Маха Мая умира седем дни след раждането. Сестра й отглежда и възпитава Сидхарта".

.

Буда като дете и леля му под салвовото дърво, където е роден. И всички - малки и големи - са украсени с "Окото на мъдростта", характерно и за ариите саки.

.

Свещеното Просветление

акто гласят древните будиски текстове, след 29 години, преживени в разкоша на бащиния си дворец, младият принц Сидхарта Гаутама узнава за страданията на хората и осъзнава, че трябва да открие края на страданието за всички. Той напуска двореца и шест години се отдава на търсене и учение. Решен да осъществи духовното си усъвършенстване, на 35-годишна възраст сяда в медитация под свещеното смокиново дърво бодхи в град Бод Гая и тържествено заявява, че ще остане така, докато не постигне просветление. След шест денонощия в "царствената поза" той разкъсва оковите на ума си, освобождава се от страданието за непостигнати желания, звания и надежди за прераждане, а постига блажено състояние на душата - нирвана. И когато в съзнанието си усеща, че се превръща в напълно просветено същество събужда се и емоционално на майчин език възкликва:  

          Самкасамбудха!

.

Този израз, станал световно известен, така се изрича и пише, на древните арийски езици санскрит и пали е सम्यक्सम्बोधि. (Позовавам се на източниците Будизъм, Буда - понятие и Махабодхи) с уточнение на българския суфикс ка). Защото досега в изследванията си не съм открил тълкувание за сричката ка  в свещеното слово, а тя има важна роля: ка е част от българския суфикс за принадлежност, така както майкато му гольовно го е приканвала "Тръгне сам-ка, дете мое", така се казва и за моя сестрич-ка, ръчич-ка и т.н. Според най-големия световен речник Glosbe изразът Самкасамбуда!  на български се тълкува: Аз в санскрит е अहम, произнася се saam; съм на санскрит е भू - sŭm; Буда на български е събуденият - будният, в диалект се среща и като с`утра; и на санскрит बुद्ध - bud'dha е със значение - пробуденият, просветленият, идва от арийския глагол будиати и от старобългарския будити- будя, пробуждам. И така пак стигаме до Аз сам+ка съм Буда!  И самия той, спонтанно, но осъзнато, пояснява как - сам+ка, със собствена воля без учител, чрез медитация и нирвана, вече сам-ка съм Буда. Постигане на пълно просветление се обозначава с прозвището bud'dha. И тъй като в санскрит буквата e придихание, изписва се, без да се произнася, от тогава Сидхарта Гаутама е наречен Буда. От тогава споделя своите прозрения, за да помогне на съзнателните същества да се освободят от страданието, причина за което в голяма степен е невежеството - авидя - в стбг е не виждамне зная. И да ги увери, че всеки, който редовно прилага медитация, нирвана и прилежно спазва каноните на Будизма може сам-ка без наставник да постигне просветление. Той никога не е твърдял, че има божествен произход, а има само природа на просветлението, както всеки друг.

.

Това свещенодействие е станало в Капа Васту, сродно със стбг селище, капище - свещено извисено място. Сега там има барелеф със следния текст: "БОДХИ ПАЛАНКА е мястото, където принц Сибхарта получи своето Просветление в година 623-та пр. Хр. при майското пълнолуние. Той седеше в поза Диамантения трон под Свещеното маслинено дърво Бодхи, което и сега се счита като място за молитва и дълбока почит, един Духовен храм". Според нашият тълковен речник Паланка на стбг е малко населено място. Сега там наблизо има величествен манастир. Снимката е направена от историка Андрей Киряков през 2010 г. при неговата научна експедиция в Индия, отразена в книга.

.

.

ългарският Сидхарта" и той "постигна целта си", като по негово време в царството му "Така наречената Варна" е създадена първата в Европа цивилизация, но не пожела да има златен жезъл, както другите царе, погребани тук. Защото проф. Михаил Лазаров и някои учени предполагат, че Варненският некропол е култово място, в което са погребани вождове на голям междуплеменен съюз, създал високо развитата цивилизация в Северозападното Черноморие през втората половина на V хил. пр.Хр. Той вероятно Цар на царете, изразява върховната си власт с намерената близо до неговия дворец каменна брадва, с която са си служили неговите далечни деди в тяхното поселение "Побитите камъни", установено чрез анализ С14, че е съществувало по тези земи от преди 30 000 години.

Знайте и това, че неговата каменна брадва имаше златна дръжка, а под нея лежеше брадва от прецизно излят бронз! Покъртителен нагледен израз, по-убедителен от всяко писмено описание, че "Мъдрецът от племето варни" и той "самин" е открил "смисъла на човешкото съществуване" - Само чрез труд  се постига добруване! В неговото царство за първи път в света са обработени златото, бронза, медта и желязото, създали епохи в човешкото развитие. И чрез тях неговите поданици са леели едновременно хиляди сечива на труда, ковали са оръжия и непробиваеми ризници и създавали са шедьоври на изкуството. Време, което бележи връх в научното и художественото внушение. И последното му обиталище с 990-те си надгробни дара също е реален израз на неговото древно Учение на Разума, във всеки от тях е вложен свръх интелект, по-красноречив от летописите и много по-труден за разгадаване. (Повече Тук в статии № 2,3,4,5 и 14,15) 

"Мъдрите мисли, макар и ненаписани, създават висока култура" - би казал за него Буда. Защото повелята на Бога Хермес е спазвал и създателят на будизма. Докато е бил жив и три века след това неговите съчинения и проповеди били предавани само устно чрез песнопеене в храмовете. Тази свята традиция на санскрит е наречена слути - това, което е чуто, думата е идентична със стбг слути-слушам. Чак в 200 г.пр.н.е. Учението на Буда се съхранява чрез писмеността на езиците пали и санскрит.[7] - Robinson and Johnson, (1977). По времето на цар Ашока наследниците на първите му ученици също са били призвани да разкажат автентичните проповеди и мъдрости на техния учител. Така е бил създаден сборникът Дхаммапада, наречен "Словата на Буда". Цялото учение е записано на палмови листа, събрани в три кошници, известни под названието Трипитака. И в речника Glosbe pita`ka पिट на санскрит има значение на кош и кошница, на стбг кошницата се зове плета`ка, със значение изплетена.

Платон е друг решителен привърженик на устното слово. Мъдрият Сократ отказва да пише своите диалози, защото проведени чрез разговор те имат значително по-голямо въздействие. И дава пример с египетския мъдрец Тот, който измислил писмената."Те не бива да доведат до замара на паметта и забрава в душите на учещите, понеже, уповани на писането, те ще престанат да си припомнят отвътре със собствени сили, а ще го правят отвън по знаци, които са им чужди. Често те ще бъдат без свое мнение и само ще приличат на образовани." (От „Критика на писмеността“: 274b–277а и clubs.dir.bgУченици на Сократ по-късно записват диалозите му.

.

.

росветленият, осъзнат Буда произнася първата си проповед в древния индийски град Варанаси пред пет първи последователи. Там той определя Четирите благородни истини: Същност на страданието - дуккха; Причина за страданието - самудая; Освобождаване от страданието - ниродха и Пътят до преодоляване на страданието - маггха.

По традиция това се нарича първо завъртане на  на Дхармачакра. В световния речник Глозбе Дхарма от санскрит धर्मः се превежда поука от правилата. Произлиза от арийския корен дхар - спазвай. Чакра चक्र е колело - сродна дума е със стбг. чакрък - част от тъкачния стан и с кръмьчия - кормчия, който управлява кораба по пътя на закона. В Риг-Веда (10.133.6) има прочувствствен стих-призив.

.

Дхармачакра-"Свещеното колело" 

.

.

"О Индра, поведи ни по пътя на Дхармата, правилният път над всяко зло"

"Свещеното колело" е съвършенството на дхарма учението и се състои от изброените благородни истини: Главината е центърът, дисциплината, която е основното ядро ​​на медиативната практика; Рамката, която има спици са различните значения на будиската философия.

* 8-те спици са: Правилната гледна точка, Правилният стремеж, Правилното говорене, Правилното действие, Правилният начин на живот, Правилното усилиие, Правилното мислене, Правилното съсредоточие.

* 24-те спици са законите на зависимото възникване Прититя и на зависимото прекратяване Самутпада.

* 31-те спици са царствата на съществуването - 11 сфери на желанието, 16-те сфери на формата и 4-те сфери на безформеност.

-

Той провежда тази първа и основа будиска проповед именно в свързания с бълг-ариите град Варанаси в квартал "Сарнат" (на стбълг. "Сърните") близо до огъня, запален преди 5560 години от неговите арийски деди, гори и сега поддържан от съвременните брахмани - техни и негови наследници. Ще припомня, че според легендата името на прабългарския владетел Авитохол означава „Син на сърната“. А употребените от Буда думи прититя и самутпада са близки в българския език.

А сега нека да превъртим руля на кораба на живота, за да намерим нови сведения.

Според тезата на проф. Ал. Фол: "Орфизмът се датира от средата на II хил. пр.Хр. до IX-VIII в.пр.Хр., и продължава да се изповядва до края на античността VI-VІІ в. Основа на доктрината е идеята за просветлението, постигнато чрез самоусъвършенстване". Древните наши деди са я постигали чрез прилагането на своебразна орфическа нирвана - музика, танци, запаметени научни и свещенни текстове и мистериозни ритуали. И отново в историческия хоризонт проблясна единението на орфизма, зороатизма и будизма.

.

Карта на Будийския прозелитизъм по времето на цар Ашока (260 – 218 г. пр.Хр.), създадена според разпоредбите на Ашока. Първоизточник: buddhism_reigion чрез pinterest.com

Прозелитизъм е течение в религията, което се стреми да разпространи своето учение и да привлече хора в лоното на своята вяра. Прозелитите са предани ученици, съмишленици и борци за вярата, към която принадлежат. И будизмът, както и всички релегии, има времена и възход и падение.

Текстът на снимката гласи: "Чрез призованите мисионери цар Ашока спечели привърженици и спасява будизма като основна световна религия. Без мисионерските указания на цар Ашока, будизмът като религия можеше да не съществува".

Ашока е император, който управлявал Индия от 269 до 232 г.пр.н.е. Има големи заслуги в проучването на Будизма и при развитието му в Азия. На преклонна възраст отстъпва властта си на своя син и става монах.

От картата и от текста следва един важен извод: Ашока през І хил.пр.н.е. е знаел, че там далече в посочените племена саки, варни и бриги има свои верни поддръжници и ги призовава да му изпратят мисионери. А това е няколко века преди да дойдат аспаруховите българи в нашите сегашни земи. Значи това са местните хора, чиито деди са родени и останали тук от преди 30 000 години (Изт. Статия №1). И те са имали близки морални и религиозни убеждения с дедите на Буда и Ашока.

.

Още една карта ни помага да прозрем историческата истина.

Преселението на племената, включени в ядрото на древния български етнос (2 в пр. н. е. – 4 в.) в Стара Велика България.

На картата са показани пътищата на последвалото преселение на древните българи - саки, тохари, балхари и варни, от Индия и Балхара през степите северно от Кавказ до Канство България. В "Свещената книга" на зороастрийците [583, с. 43] се упоминава Заратуштра, като основател на древната религия на ариите-огнепоклоници, който е живял и проповядвал в Балхара. (Картата и текстта е по сведение на Ш. Камалиддинов в Историческа  география, глава 3,3-4).

Доказателства за древна балканска миграция дават и данни от генетиката. През 2013 година проучване на учените Дж.Скул, Дж.Шарда и С.Сонина показа, че част от древното северно индийско население, говорещо арийски език, е генетично по-близко до източноевропейците, отколкото до своите южни индийски съседи.

Ще цитираме открития в будистки храм на Лхаса - Тибет, ръкопис от Хайнрих Шлиман, който посочва, че Буда е сакски принц, а според „Колонен закон от Руминдей“, „Оси“ на Аристофан и сборника „Дгиха-Никая“ саките са мизи", това ще рече траки-протобългари (Churchward, J. The Lost Continent of Mu. с. 80, цитат на К. Каменов 127 стр). 

.

равненията, породени от исторически събития,

понякога изглеждат случайни. Но нали "всяко следствие има своя причина и Случайността всъщност е закономерното Последствие, който не ни е познато".

Във всички изображения на челото на Зороастар и на Буда има нанесано Трето око - символ на мъдростта при ариите. Най-вероятно те са спазвали традицията, за да  изразят своята наследствена принадлежност към тях. А трите ивици на челата им са нанесени с пундра - свещена пепел на санскрит, на стбг ще рече с пудра.

.

.

Най-известните артефакти на култура Хаманджия са двете идолни пластики на мъж и жена, наречени „мислителят“ и „жрицата“. И при двамата личи окото на мъдростта, нанесено преди 7000 г. И днес в Родопите в своя сватбен ден булката нанася на челото си капка червена кръв. По този повод древно римският писател Анте Никейски прави проникновено тълкувание: "В червената кръвна капка е записано времето на твоите деди". (От tantrich_kosmogonii 157 стр.)

.

И отново отправил чинно поглед към изображението на Буда, виждам че в едната си ръка държи Trishula - тризъбец, религиозен символ в будизма и индуизма.

.

Тrishula - Старинна индийска гравюра

В буквален превод от санскрит думата означава „три копия” - शक्ति ,със значение сила и мощ, произнася се śakti, както е името на племето саки. На стбг думата тришула означава „три шила - три копия”. "Стилизиран тризъбецът е част от герба на всички български владетели от рода Дуло. Има също значение на мощ, но и на триединението Бог, Родина и Аз" - според  А. Нурутдинов "Туран, Идел Булгар" 1997, стр. 163. И сега у нас има фамилии Буда-кови. Друга връзка между ариите в нашите земи и ариите в Индия дискретно личи и от двете малки свастики в гравюрата. У нас първата свастика е открита преди 8000 години - Култура Караново.

В другата си ръка Буда държи свещената раковина, с която се възвестява славата на будистката религия. Брамините и днес свирят с нея по време на молитвите, вярва се, че свещените й звуци очистват богомолците от греховете им. Раковината е и боен рог – нейният звук дава началото и края на битката. Прабългарите за тази цел са ползвали еленски рог, а името на древната българска династия Дуло идва от думата бойна тръба - дуло.

Когато Буда навършва 80 години, той осъзнава че е успял да постигне своя истински Аз и се отдава на трайна паринирвана: когато духът напуска жизненото тяло. Преди да почине, той отправя повеля към своите последователи: "Нищо на този свят не е трайно, затова работете упорито за духовното си извисяване. След моята смърт Дхарма - учението да е ваш учител". Първите архати разпространили думите му и те са основа на Дхарма и Виная - правила за дисциплина в будиската общност сангха.

Анимирани страници за прелистване на Библията

.

ъпросът за писмеността, зададен в началото на тая К`нига, намира нов отговор в нейния край. Стана дума, че когато арийците трайно се заселват в Древна Индия (средата на ІІІ хил.пр.н.е.) техните жреци колобри - брахмани отменят забраните на Затворения арийски херметизъм и всеки се е чувствал задължен да излее съхраненото в паметта си знание. Защото и Орфей съветва: "„Ръката изгнива, буквите остават“. Най-талантливите, от бога надарени, старателно записвали и така ден след ден, година след година са създадени 60-те хиляди текста на най-старата литература Ведите (на санскрит vidyā-विद्या, виждам, узнавам, на стбг е вѢдь`ение - знание. Те щедро са споделяли знания, умения, социален ред и начин на живот с местното население и са създавали обща култура. В magicalindia и wisdomlib.varna Index - Библиотеката на мъдростта са посочени 34 пояснения-варни трактата. Ето първите седем.

.

Варнамала - висше знание, начало на началата

на древни култури

.

.

Варнамала - varṇamālā (санскрит र्णमाला) означава Венец от букви - Азбуката.

Състои се от букви varnas-варни, който винаги вървят заедно и тогава произношението, мисълта и речта са съвършени. Затова се казва: Умът и Словото са символ на сътворението, на живота и началото на началата. Тълкувания: Варнамала е поука-карма अ स्तॊर्य् от буквите. Английският лингвист Уилям Уолдрон пише, че в речника Citta-saṃtāna (санскрит) Варнамала е отбилязана като "поток на ума", който осигурява приемственост на буквите, на събитията, на личностите, подобно на пламъка на свещ, предаден на друга свещ. Варнамала е нетленна Броеница с наниз от букви, които индийските брахмани там и старите българи тук по навик прехвърляха между пръстите си. Моят 103-годишен дядо имаше от далечно време скъп родов спомен броеница с български букви и не се раздели с нея в отвъдното. 

.

Agnivarna(वर्ण) Агни е божество на огъня във всичките му проявления, едно от главните божества във ведийския пантеон.  Агниварна в .Jyotisha речници се отнася до „природата на огъня“ и богът Агни, отразени в 33 глава на Гариджайша. включващи общо 62 сакрални повестования агни-варни. Тях се обсъждат астрални, астрономни и ведически предзнаменования с цел изучаването движенията на небесните тела, за да се осветли благоприятното време за ритуали, за церемонии и селскостопански дейности. (От wisdomlib.agnivarna).

.

Āyurveda Varṇa आयुर्वेद  वर्ण - Аюрведа Варна са санскритски термини за варни, свързани с грижа за здравето на тялото, психиката и духа, като наука за живота. Използва се в цялата аюрведична литература, като например Suśruta-saṃhitā и Caraka-saṃhitā. Текстовете обикновено се пишат на санскрит с помощта на различни поетични метри. В древна Индия се датира около средата на първото хилядолетие преди Христа. За България се свързва с богатата ни народна медицина от далечното минало.

.


Varṇa (वर्ण) в Дхармашастра
(धर्मशास्त्र, dharmaśāstra - религиозен закон на Manu smṛti). Тая Тези варни се отнасят до видими черти на човешкото същество и съдържат инструкциите (шастри) относно религиозното поведение - дхарма. Това са smriti предписания за благочестие и морален дълг от прародителя Ману, вложени в арийските Веди от ученика му Бригу (Бъргиу - стбг), за да знаят мъдреците дхарма-доброделтта и да поучават другите в трите варни-касти: вайши, шудри и парии. (От philosophy.redzambala).

.

.

Varṇa (वर्ण) в Пурана (पुराण, purāṇas) отнася се до санскритската литература, запазваща огромната културна история на древна Индия, включително исторически легенди, религиозни церемонии, различни изкуства и науки. Осемнадесетте махапурани са над 400 000 шлока (метрични куплети) и датира над едно хилядолетие .пр.н.е. (От wisdomlib - Речник Кьолн), The Purana Index

.

.

.

Varṇāsrama (र्णाश्रम). - Социална политика: Истината, милосърдието, равноправието и трудолюбието са задължения - натирта варни за всички членове на общността. Само по този начин навсякъде може да има мир, всичко да даде плод 9 и да се постигне небесна радост. (От wisdomlib - Речник Кьолн, The Purana Index) За да разберете повече за тях потърсете Caturvarṇas (Четурварни на стблг) . 

.


Varṇa (वर्ण) в Natyashastra (नाट्यशास्त्र, nāṭyaśāstra) отнася се както за древната индийска традиция (шастра) на сценичните изкуства: театър, танц, музика, така и за името на санскритското изучаване по тези теми.
Така също учи на правилата за съставяне и композиране на драматични музикални пиеси ( натака ) и поетични творби (кавия काव्य). Най-старинната индийска култура е отразена в първите писмени арийски паметници Ведите. 

.

"Varṇa (वर्ण) в Nāṭyaśāstra глава 29, се използва при съставянето на alaṃkāras - украшения в песните и се състои от  четири varnas: арохин (възходящ), аварохин (низходящ), sthāyin (монотонен), saṃcārin (много гласен). Отнася се до трите гласови регистри - sthāna. Когато към песента ( пада ) се добави поне две varṇas към нея, тогава тя пораждат чувства ( rasa )”. Те са взети (родени от) от човешкия (осветен физически) глас и са свързани с качеството на трите гласови регистри

.

Музиката от арийските ведически времена,

когато химните на „Ригведа” и „Самаведа” били пети като Samagana - вид фолклорна, предимно монофонна музика и тясно е свързана с религиозния живот, с танците, песните и при ритуала Сома.Тя се преподава устно от учител на ученик още от древни времена чрез Śhruti - пеене и произнасяне.
Танцът и музиката Варнам е израз на преданост към боговете Стути и възхвала на любовта на майката към детето, на мъжа към жената, на двойката влюбени. Отличава със своята нежност и лиричност на изпълнение и музика, стигаща до своето съвършенство.(От magicalindia)

Източници: magicalindia и wisdomlib.varna Index - Библиотеката на мъдростта,кооято е най-голямото хранилище на древни и съвременни знания. Там в Index varṇā са посочени 53 книги и истории, съдържащи Варна-upadiṣṭā ime varṇā с много извадки на английски език и 15 научни статии, изброени Тук

.

Известният индийски лингванист Шанкара Бхарадвай Кхандавали

свързва Мантра Састра и Кундалини с Варнамала и пояснява, че са в основата на духовните ведически практики от преди 3500 години и сега се изучават във всички училища на съвременна Индия. Те са определени като свещен духовен огън, за постигане на по-високи нива на съзнанието. Мантрата Сактра има два основни аспекта: dhvani и varna - звук и форма на азбуката. (От hindupediavarna.com/en)

.

Varnamala "Герлянд на буквите" е Висше знание и мъдрост

.

.

Герлянд на буквите-Varnamala

съдържа проучвания върху Mantra-Shastra. Немско издание от 1987 г. Книгата е широко разпространена от световната книжарница Amazon.

Автор е Артур Авилон с литературно име сър Джон Вудрофф.

Той е световно известен британски ориенталист, чиято работа предизвика широк интерес към индийската религиозна философия и практики Тантра Shaktism. Роден е в Калкута на 15 декември 1865 година. Завършва Университета Oksforde. Бил е член на университета в Калкута. През 1902 г. е назначен за постоянен съветник на правителството на Индия. Отличен е с ордена на Рицарите на Свети Георги. През 1923 г. се оттегля и се завръща в Обединеното кралство, където преподава индийско право в Оксфордския университет до 1930 г. Умира на 18 януари 1936 г. [4] Сведение на wikipedia 

.

Varnamala "Герлянд на буквите" това е Висшето знание и мъдрост, което в началото се създава от една воля, която е толкова голяма, че преминава в акт на творческо действие от Шакти в Ишвара -Творецът. Така според пураните Брахма се събужда в началото на сътворението и чрез Кундалини - Божественото съзнание (Чайтаня), преминава властно в желание-воля за знание и действие. Така е създадено началото на началата "Герлянда на буквите"-Varnamala. (Подробни сведения от Артур Авалон в "Словото създател на Вселената" гл. 21, стр. 253). 

.

.

И за тримата извисени мъдри личности - Царят на Така наречената Варна, Зороастар и Буда, важи древната мъдрост „Всеки човек е една малка вселена“. По свое време те са съдействали да се осъществи Божествената триада: Учение. Разум и Дух.

.

Публикация: Николай Увалиев,  24 май 2020 г.

.

Към Пътят на Бълг`Ариите от Така наречената Варна в 5458 г.пр.Хр. и връщането им отново в Така наречената Варна през 680 г.сл.Хр."

.

*******************************************************************************************************************************************************

Работен сектор

 

Науката все по-убедително открива съществуването на Всемирния Единен Бог.

.

 А чрез матабодхи се изразява Великото просветление на Пратеника на Бога - Буда.

Самаксамбуда  от История на Будизма

.

 

Първообраз на тризъбеца. (А. Нурутдинов...)

.

********************

.

Изт.

Старите автори Ариан, Хигиний, Плиний и др. разказват за тракийския поход на Дионис към Индия. На тракиеца се приписва създаването на индийската цивилизация. Луций Ариан добавя един интересен факт, а именно това, че Дионис е този, който  създава индийската  религия, като поставя себе си начело на пантеона.

Еврипид описва Дионис като красив младеж със златисти къдрици

В това твърдение на Луций Ариан има логика. Върховното божество-създател на индийците носи името Брама, а Бромий е един от епитетите на Дионис. Той е почитан първо от тракийското племе бриги, а в индийските пурани (предания) се говори за идването на бригус. Това са бойци колесничари (каквито са и арийците

С тракийския поход се обяснява и това как свастиката, която най-рано я има в Тракия (V-то хил.пр. Христа) се появява  в Индия. Доказателства за древна балканска миграция дават и данни от генетиката. Преди пет години проучване на Дж.Скул, Дж.Шарда и С.Сонина показа, че част от северното индийско население, говорещо арийски език е генетично по-близко до източноевропейците, отколкото до своите южни индийски съседи.

.

Картата на Световния Атлас отразява Homeland и преселението на евро-азийските народи от       според времето до земите с населениие: 1. Анатолийци; 2. Гърци, Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токхари; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери.

.

По данни на Уикипедия населението на Индия през 2008 година е 1 148 000 мил. Най-голяма численост имат Индо-арийските народи (над 30 народа), които съставляват 73,2 % от населението. Те говорят на индоевропейски език и се считат за част от индоевропейците. Според приетата от Паметта на българите Нова теория по-редно е да бъдат наречени Евроазийски народи, тъй като техният роден дом ... е Балканският полуостров и част от Южна Европа. 

Бихарците са един сред най-големите народи в Индия, като съставляват около 10,4 % от населението, те са основно население в щата Бихар.

.     

  Нeгoвoтo личнo имe e Cидхaртa - роден научен, на санкрит е विज्ञान vijñāna, произнася се вижзнана - back translations е наука, a Будa e прoзвищe, на санскрит बुद्ध cъс знaчeниe  „пробуденият“, „просветленият“. Така и проф. Ралф Търнър - Indo-Aryan languages. London: Oxford University, дава същото тълкувание.[2]

.

Изт 

Цветният венец на света: само с вътрешния си взор можем да видим мъдростта, вплетена в него - всяко венче листче, което огрява света по свой начин.

Световният Учител е предавал доктрини и идеи, а предимно е разказвал притчи.
.
Прочети повече Учението на Буда   PDF  формат

-

Ядрото на древния български етнос в СВБ-я

Древните летописци наричат тохарите, саките/скити и сарматите "царски племена". Когато се обединяват с родствените им прабългари в Стара Велика България, вероятно те и преселилите се жители на големия град Варну в държавата Балхара, са имали по-близки връзки с хората на Аспарух - и те в старинните хроники са наречени "царско племе" - оногури идва от он - пръв, гури е множествено число на гуру - учител. Хората, с които братята на Аспарух се отправят към Европа, не са наречени царски племена.    

Дали и далечните деди на Аспарух и царствените оногури, включително и варните, не са тръгнали преди хилядолетия от земите на "Така наречената Варна"? Защото летописците пишат, че след победата над византийците при Онгъла, той "ги повежда", "стремят се" към нея и накрая "се разполагат" там, а не в Плиска, която до 811 година е само военен лагер, не още столица.... определя: българите по право завзеха своята родствена земя  - търси цитата! 

Карта на Миграция на евроазийските племена, влезли

 в ядрото на древния български етнос.

.

Уважаваният и от мен а

Еврипид описва Дионис като красив младеж със златисти къдрици

Прочети повече в

.

3 добродетели, 4 истини

А Будизмът се появява в края на Ведическата цивилизация като нейно лигическо продължение. (За Буда )

.

Основни древни български символи   проф. Иван Т Иванов.

.

Тризъбеца, Биндито и Дурга  

.

Ипселонът, Дамата - паяджината на света, Один (Вотан) и свет. дърво

от д-р Живко Войников

.

За тризъбеца 

Тризъбецът и Биндито -Третото око при арийските божества

.

Аюрведа - древното учение за лекуване с билки, представлява българска народна медицина. (Изт. ites.google.com)

***

Харапската цивилизация възниква през ІІІ хил. пр.н.е. в долината на Инд. Името й произлиза от съвременното название на селище в Пенджаб, където е бил разположен един от най-големите градове на тази цивилизация.

В началото на ІІ хил. пр.н.е. арийските племена започнали да проникват на територията на Индия. Този процес е продалжил столетия. Ариите били високи, светлокожи хора, които покорявали местните народности и смесвайки се с тях, образували властваща каста. Периодът на установяването им в Индия се нарича "арийски" или "ведически". Точно в тази епоха били създадени едни от най-великите паметници на индийската и световна култура - поетическите епоси "Махабхарата" и "Рамаяна".

.

********

"Азбучна молитва" от Константин Преславски е вложен дълбок смисъл и първото изречение там гласи "Азъ Буки, Веди Глаголи" - "Помни буквите, разбирай думите"

.

За Буда сн. с надис Паланка  и др. съпоставки  от Андрей Киряков

.

Мая е най-голямата звезда от съзвездието Плеядите, които носят имената на седемте дъщери на титана Атлас. В древната митология Мая е името на богинята на земята и е считана за майка на бога на Мъдростта Хермес-бога вестител. Именно на този бог ариите са предани и свято верни. 

Неговите послания към тях гласят:

И Буда ...бъл

.

А религиозните вярвания от средата на ІІ хил. пр.н.е. и VІ век пр.н.е., се определят като историческа ведическа религия. Тя има сходство със зороастризма.и почитането на божествата Индра, Варуна и Агни и практикуването на ритуала сома. Разпространението в Индия също се свързва със завладяването на част от нея от арийците, говорещи санскрит.  

.

.

Въстановка на древния Казан

.

В  Изт. protobulgarians    Търси реконструкции на градове В СВБ и Волжска Б-я

етнонимът “българин” се превежда буквално като “висок, бял човек”

  Но в балгарин   частицата бал е голям  така министъра зъдължава

В културата на Бактрия (Балхара) и Маргиана, създадена около 1500 г.пр.н.е., религията е имала основна роля. В градовете Гонур тепе, Тилия тепе и Тоголок е ималои големи религиозни комплекси, чийто архитектурен план и вид съвпада с подобни сгради във Волжска България. В крепостта Аркаим храмът е строен от бял мрамор. Изт: Массон В.М. "Древние цивилизации востока" ІІ,  1999].

-

***

Макс Мюлер - изтъкнат английски изиковед казва: "Древните езици дават възможност на изследователя да проникне в недрата на човешката душа и да открие истинските, неподправени техните чувства и преживявания".[6].

.

Това нашето общество не проумяваше. Думите: „О, неразумни уроде, (страхливицо, изроде - в Тълковния речник), защо се срамуваш да се наречеш българин?”, които Паисий отправяше към своите сънародници, с

Публ. в Д-р Ганчо Ценов, "Препирните по народността на българите. В що се състоят и защо се водят". София, Придворна печатница, 1936 г., 32 стр.

.

***

Web Analytics