ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА БАЛХАРА В АЗИЯ

Ранните сведения за нея

са от времето между 1301–1235 г. пр. Хр. 

.

Карта на Древния свят

Съставена е от бащата на историята Херодот (484-425 г.пр.н.е.). Той определя родното място на древна Тракия до "Pont Euhinos is Ister is Thracien, Celten, Scythen". В дясната страна на картата са посочени и други, свързани с темата обекти: Meder - (Мадара), Massageten - (по произход траки-прабългари) , Baktrier - Древната българска държава Балхара (1301 до 1235 г.пр.Хр.), наречена Baktrier - когато става Гръко-Бългорско царство (256 до 125 г.пр.Хр.) От bg.wikipedia, В скобите са бележките на редактора, според датировката на двете държави. Вижте на картата по-долу древните градове на Балхара в ІV в. пр.н.е.

.

Виж: Балх от bg.wikipedia 

.

Тази Древна българска държава (1301-1235 пр.н.е.) е съществувала в подножията на Памир и Хиндукуш и част от Таримската котловина, до бреговете на Оксус (Амударя). Индийците и арабите са я наричали Балх и Балхара, а гърците - Бактрия. В дълбоката античност Балхара е считана за едно от най-прочутите царства в Азия. Гръко-бактрийското елинистично царство е създадено по-късно в 255 г.пр.Хр. и просъществува до Х век от н.е. На запад и югозапад имало и други арийски народи.

Древните историографи Агатий Миринейски, Теофилакт Симоката и Михаил Сирийски посочват планината Имеон и държавата Балхара ( на гр. Бактрия) като родина на множество знаменити герои и царе, които дори след преселението си в Индия са наричали себе си с името БАЛХ-АРИ /бълг-ари/; това си име запазва народът, който под натиска на седем съдбоносни причини се е наложило да се пресели и да се установи в нови земи в Средна Азия, Прикавказието и накрая се завръща в прародната Дунавска Бълг-ария.

.

нижовният паметник “Атхартва веда” пише, че на север от Индия живеят народите булинги, балхики. В “Махабхарата” (X-VII в. пр. Хр) те са сред най-споменаваните имена – над седемдесет пъти. В “Латински анонимен хронограф” (354 год.) е отбелязано, че българите произлизат от сина на Ной - Зиези, а в арменската география “Ашхарацуиц” (VII век) българите, заедно с родствените им масагети, са определени като най-развитите народи в Централна Азия. .

Държавата Балхара (Бахлика), столицата й град Балх и градовете Варну, Мадр и Бакат, са наричани “люлката на царете”. (Виж картата по-долу).  Те заедно образуват ядрото на Стара Велика България. От там са произлезли владетелите от рода Дуло - Кубрат и Еспор и ред други.

Различните източни народи са произнасяли името Булгхар и дори Болгар /у днешните иранци/, при което първият гласен звук се е променял като „А“, „О“ и „У“. Това разнообразие показва, че в началото на името е стояла гласна, която е липсвала при тях и се е предавала в силно променен вид. Гласната, която липсва в санскрит, индийски и персийски език, е българската удърна гласна „Ъ“. Така Балхара става Бългх-ара и населението й е бълх-арии.

Според един от най-известните изследователи на древната история Бернар Серджент: The genesis of India according to Bernard Sergent -- a review ... The debate concerning the theory of an Aryan invasion in India has taken off at ... eerste bewoners van het toekomstige : een etnische overrompeling", in Anne Morelli ed.: Geschiedenis van het eigen volk, Kritak, Leuven 1993, p.28) It is this gradual...Превод от нидерлански: В Битието на Индия дебатът за теорията на арийската инвазия в Индия се състоя и утвърди: Това са ония древни арийци, първи жители на бъдещето. Изт. "История на собствения народ", Критак, 1993, с.28).

.

В средата на I хилядолетие пр. Хр. в земите около градовете Балх и Варну се развива мощна цивилизация на арийците-предци на българите, която оказва силно влияние върху езика и културата на Северна Индия и Иран, влияе и на културите на Изтока. 
Проф. Иван Т. Иванов пише, че в една от най-важните зороастрийски книги Видевдат е описан и друг път на арийците в Азия. От страната Айриана Ваеджа (степта от Днепър до Алтай) те проникнали по междуречието на двете големи реки Сърдаря и Амударя до провинция Баксти. След като се закрепили и размножили, те продължили на запад и се обединили с по-древните арийци от историческата провинция Ария в Северозападен Афганистан. От там те достигнали до езерото Ур и селището Варна, близо до столицата Баку на Азърбайджан. Пътят на това съществуване и придвижване е засвидетелствано с археологически находки, характерни бойни оръжия, колесници и керамика.

От древността и днес, езиците, културата, до голяма степен и физичния облик на населението от индийския свят в голяма степен се дължат на наследниците на ариите. През VI в.пр.н.е.в Иран живее големият мислител и реформатор Заратуштра. Той създава по същество монотеистична религия с главен бог Слънцето - Ахура Мазда. С помощта на новия владетел на Балхика, Виштаспа, тя става държавна религия отначало в Балх, а после в повечето ирански държави по това време. Много основни представи, понятия и символи от религията  зороастризъм, описана в книгата “Авеста”, после се възприемат от християнството и исляма.

До времето на арабското завоюване град Балх е крупен култов център, в който се събират много поклонници от Бактрия и съседните страни. Китайският поклонник Сюан Цзан, посетил Балх в 630 г., пише, че във владението Бо-хо-ло, т.е. Балх, има около 100 будистки манастира и три хиляди монаси.  

.

ългарската столица Балх е имала площ от около 4500 дка.

Арабските географи Якуби и Мокадаси (ІХ и Х век) го описват като град с  200 000 жители. Бил е разделен на три части, всяка обградена с крепостна стена. Вътрешната част “кухандиз” представлявала замък на владетеля. Средната част “мадина" е била съставена от занаятчийски квартали. Отвън е имало предградие "рабад", чието многолюдно население е било заето със земеделие и животновъдство. И в Града е имало много пазари. В съчинението «Худуд ал-'алам» Балх се нарича «убежище на търговци» и «търговски център на Индия». Улиците на Балх били широки и прави, от двете им страни растели дървета. Имали канали за чиста и отпадъчна вода. 

Проф. Георги Бакалов сподели, че всяко племе в състава на Балхара е запазвало своята идентичност, родовото си име, култура, религия, начин на живот и план на изграждане на своите обиталища. На картата по-долу са отбелязани съседните на столицата Balkh големи градове Warnu, Madr, Tarmid - съответно Варна, Мадара и Термид (селище  в южните Родопи до прохода Термопилите, където през 11 – 13.VІІІ. 480 г. пр.н.е. се е състояла Гръко-персийската война). Проф. Рама Каушик, преподавател в СУ-София, в 11-те хиляди сходни санскритски-български думи посочва варну като слънце - диалект в смисъл на слънчев град (стр. 286 и 287 на Речника). По данни на Ал-Йа'куби градовете имали управител, наречен "таркан" (производна от глагола tark - съдя). Същата титлата е употребявана в Стара Велика България и в Дунавска България до приемане на християнството. 

.                                                      .Древни градове на Балхара в ІV в. пр.н.е. ( NProf. N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, Университетът SOAS в Лондон,1999, 

чрез soas.ac.uk)

/

Балх е възникнал именно до планините на Хиндокуш, тъй като там има обширен оазис от плодородни почви, напояван чрез прокарани канали от реката Oxus. В древността са произвеждани високо качествено жито, грозде, портокали, захарна тръстика и уникални водни лилии. Тук древните арийци - предци на траките и прабългарите, са пренесли умението си да отглеждат прекрасни коне. Техните камили и коне били най-добрите породи на Изтока.

Друга причина древните българи да построят столицата си на това място са няколко важни търговски пътища, включително и пътя на коприната.

.

Карта Пътят на коприната, публикувана от Агенция Синхуа.

По суша Пътят на коприната започва от древната столица Сиан, простира се на запад през Урумчи, спуска се на югозапад към Авганистан (по средата на картата с двете една до друга червени точки в древността е била столицата Балх, доп. Н.У). Пътят пресича Иран, Сирия и Турция. От там през Босфора продължава през България, Румъния, Чехия и Германия. Завива към  Холандия и стига Венеция. Там се събира с морския път на коприната. (От memoriabg)

.

Балх винаги е бил по-богат, отколкото силен и поради това е попадъл в зависимост. През 129 г.пр.Хр. Кушаните налагат властта си над Балхара, като тяхната империя достигала от Централна Азия до Индия. През 329 г.сл.Хр. Александър Македонски овладял Балх и го направил свой координационен център за по нататъшно завладяване на индо-иранският свят. Прочетете романтичната история за образуването на гръко-балхарската държава и женитбата на Александър за българската принцеса Роксана. Тук
От samoistina.com научаваме, че през 1220 Чингис Хан със сто хилядна армия срива тази перла на градовете. Балх останал в руини повече от век, както го описва Марко Поло (1275) и Ибн Батута(1333). Възстановен е едва през 1359 година, но не достига миналото си величие. След няколко века населението на Балх било връхлетяно от епидемия малария и окончателно се изселило.

.Преселението на племената, образували ядрото на древния български етнос (2 в пр. н. е. – 4 в.) в Стара Велика България.

На картата са показани пътищата на последвалото преселение на древните българи, (включително и варните Н.У.), от Индия и Балхара към степите северно от Кавказ до Канство България в първите векове на новата ера. Посочен е Балх като столица на държавата Балхара в Северен Афганистан. И тук се съобщава, че от средата на І хил.пр.н.е. до неговото разрушаване от монголците(1221 г), Балх е един от най-големите градове на Изтока. В Свещената книга на зороастрийците [583, с. 43] се упоминава Заратуштра, като основател на древната религия на арийците-огнепоклоници, който е живял и проповядвал в Балхара. (По сведение на Ш. Камалиддинов,Ист. география, глава 3,3-4).

.

Релефът на Модар в Афганистан (около 250-270 г.) - прототип на българския Мадарски конник. Източник: N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, London 1999.  Скулптурата е повредена след обстрела на талибаните.

.

Древната Балхара се е славила в целия Изток и със своите майстори-занаятчии, наследство предавано от поколение на поколение в тяхната далечна прародина Тракия, прочута с това, че там за първи път в света е обработено златото преди повече от 7800 години, прочута и със своите златни арт изделия. Затова арабските географи Якуби и Мокадаси (ІХ и Х век) описват Балх и като град известен с изкусни майстори-занаятчии, търговци, учени и дейци на художеството и културата.

"Около  V в.пр.н.е. китайски източници съобщават, че “през 424 г. от Балх в Китай отиват майстори и от тях китайците научават редки занаяти. Един от тях е отливането на цветни стъкла” [Бичурин, 1950, с. 264-265; П. Добрев, 1991, с. 44; 2002, с. 106]". (Чрез protobulgarians). 

В истинското умение и във великолепието на арт изделията на старите българи-бактрийци може да се убедите в следващата статия Древното съкровище на Балхара - 21 618 златни, сребърни и от слонова кост предмета.

 "Знаменитите „бухарски” рубини, принадлежали на кан Тамерлан

.

Публикация: Николай Увалиев

27.02.2019

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

***

Работен сектор

.

Словото на Авеста е препредавано векове наред устно, за да не се накърни свещеността му. Писмен вариант на Авеста се появява едва през IV век. (От religiology.avesta)

.

Към 14-те статии за Бактрия

.

Езикът е най-променящата се част от народностната структура. Затова той не може да бъде единствен белег, който да доказва етно-принадлежността в географско – исторически план, но той е много полезен на изследователя при наличието на други доказателства да се стигне до истината за произхода на всеки народ.

В края на ХХ век много от нашите историографи потвърждават, че в страната Балхара наричана и Бактрия, българите са създали своята първа държава. А езикови, културни, антропологични и генетични доказателства свързват произход им с така наречените в древността Арии, които през VІІ хил.пр.Хр. са се преселили от прародната си страна Ара ( край западните брегове на Черно море), по късно наречена Тракия.

-

„Дунавска протописменост” – неолитни знаци, датирани около 5600 – 5300 г.пр.Хр. Открити са по долното течение на р. Дунав в днешна Сърбия, България и Румъния. Най-популярните образци от Дунавската протописменост са плочка от с. Градешница, печати с писмени знаци от с. Караново, таблички от с. Тартария (окр. Алба, Румъния), отнасяни към културата „Винча”, знаци на гърдите на женски идол от некропола на Дуранкулашко езеро, кръгла плочка от с. Курило и знаци върху керамика от културите „Усое” и „Сава”, недалеко от гр. Дългопол. Дунавската протописменост е най-ранната известна писменост в света.

.

За експедицийте по-подробно в "Древните българи - Генетиката"

.

Нар. Енергия
7. В многовековната си история, прабългарите съумяват да създадат 4 мощни държави, носещи името България, както и още няколко държавни формирования, което е безспорно доказателство за огромната им съзидателна енергия.

.

Той имаше средно образование, високо по негово време, но в паметта си имаше знание за много полезни житейски и исторически дела. А умът му бе свещ като росна китка и винаги нащрек, как да реагира най-добре на създаденото положение.

Спомням си, че когато Атанас Буров идваше в кафенето на дядо ми, от вратата той отиваше направо при дядо, пръв подаваше ръка и казваше "Добр ти ден, бай Стефане!", като прикланяше в знак на почит глава. В кафенето идваха и знатни хора от града, търговци и предприемачи. И с тях той се здрависваше. Но ги изчакваше те да подадат ръка и да го поздравят.

.

Дядо разказваше как се е нагласила калимерата с прочутото наше градско кафене. "Срещна ме на Екин пазар Атанас Буров и в упор рече: "Бай Стефане, докато и ти беше на Балканската война, земетресението ти разруши хубавия хан. Сега вземи склада, ей где е до пазара. Направи го кафене. Даром не ти го давам. Докато си жив, на вересия ще ми правиш арабско кафе, дето сте пили с баща ми". Стиснахме ръце - неговата бе отгоре, аз ги обърнах и моята стана отгоре. Тъй мълком слючихме договора "Кой дал, кой взел" и няма развала до кончина.

.

.

Web Analytics