.

ВЪВЕДЕНИЕ

КЪМ КНИГАТА "ДРЕВНИТЕ  БЪЛГ - АРИИ"

.

Ако не знаем от къде идваме, няма да знаем къде ще отидем!

.

.

траната първо наречена Ария. Намира се на Балканите от времето над 10 000 години. Хронистът Стефан Византийски - живял в VІ век в Александрия - в най-известния си труд "Етника" описва народите и страните в света и оставя следното кратко сведение за нея: "Тракия - това е земята, която е била наричана Перке и Ария" (Θρᾴκη, ..... ἔστι δὲ ἡ Θρᾴκη χώρα, ἣ Πέρκη ἐκαλεῖτο καὶ Ἀρία). А бащата на историята Херодот пояснява, че Ария по-късно е била наречена Тракия. както пишат за нейното име и Стефан Византийски, Йорданес, Страбон, Планий и други автори, включително Стафонос и Софокъл, както гласи текстът на илюстрацията по-долу. През 1911 година проф. Никола Владикин пръв у нас описа наченките и растежа на арийската цивилизация от новокаменната епоха VІІ хил.пр.Хр. За нея с интуитивно прозрение говори и патриархът на родната история Георги Раковски.

На картата прави впечатление, че очертаната граница на Ария навлиза в Черно море и показва къде е била бреговата ивица на древното Сладководно езеро преди потопа през 4560-4460 г.пр.Хр. Там, вероятно в дълбините на сегашното Черно море, е потънала цветущата столица на Царството на разума, единствен свидетел за него е Свещеният Град на мъртвите - Варненският енеолетен некропол - където почиват още преди 10 000 години първите Арийци, дедите на бълг-ари и траки. Доказано от изследваните им вечни гени, в най-древния им общ арийски език - санскрита, в 3000 археологически находки, в показаните световни атласи и публикациите на много бройни писмени исторически извори.

.

.

Като имаме предвид, че терминът ариец-аrуа आर्य от санскрит има значение „благо - роден“, произлязъл от земя на блаженството, ще добием представа как е оценявана изначалната родина на арийците на Балканите.

.

Там, където от Боговете е

"СЪЗДАДЕН НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ И БЛАГОРОДЕН РОД МЕЖДУ ХОРАТА"

Сведение за този род първи ни дават най-просветените египетски жреци в "Разказ на стария Критий", ( гръцки  политик, философр и един от Тридесетте тирани, ок. 460 в Атина, † 403 г. пр. Хр.) Този достоверен летопис, ще ви убеди, че се отнася за древните арийци-траки, пелазги-българи, живяли според египетските жреци преди 9000 години по днешните земи на България и Балканите... И още

.

.

Още едно доказателство е гърнето с изобразения древен български знак IYI. Анализът на находката с въглерод 14 установява, че тя е от бронзовата епоха (за България 3500 - 3000 пр.Хр, изт. Музея в Нова Загора). Според проф. Иван Т. Иванов присъствието на българския знак IYI, върху коя да е историческа находка от землището на древните българи навсякъде показва връзка с тях. Навремето акад. Владимир Бешевлиев откри важен религиозен смисъл на този символ и предположи, че той изобразява бог на българите Тенгри.

.

ългарската социална мрежа "Паметта на българите", създадена през 1991 г., в името на историческата истина с пълна убеденост възприема и поддържа становището на съвременните учени, че нашият народ е наследник на население, което е живяло на Балканите и развива през ранния палеолит балкански тип хаплогрупи-I още от далечните 30.000 год. пр.н.е. (Данни ). От преди 10 000 години има вече оформено родово потекло, което се състои от 25% арийски, 64% тракийски и 17-18% придобити по-късно славянски и 1% други гени. (Данни).

.

Историята винаги изпреварва историците

.

Българската история десет хилядолетия търпеливо чака своите правдиви откриватели в потайните кътчета на истината. И през 1972 година, след откриването на Варненския енеолитен некропол, дочака справедливо да бъде осветлена и тълкувана и така да бъде представена пред света като начало на човешката цивилизация.

Изследванията и публикациите в специализирани издания и световни медии са поместени тук в "Книгата на Бълг-Ариите", на проф.  Дейвид Антони, проф. Уйлиам Райън, проф. Уолтър Питман  и подводният археоалог Балард (откривателят на потъналия лайнер "Титаник") - САЩ, археологът сър Колин Ренфрю и геофизика проф. Робърт Шох - Англия, антропологът Мишел Луи Сефериад - Франция, археологът принц Микаса - Япония; проф. Ханриета Тодорова, проф. д-р Петко Димитров, доц. д-р Христо Смоленов - БАН, инж. д-р ТН Йордан Бояджиев, проф. Стефан Гайд, антропологът проф. Йордан Йорданов - България, акад. Ангел Гълъбов от БАН, проф. Драга Тончева от БАН, проф. Иво Кременски, генитиците проф. Антонио Торони, Давид Карамели от Италия и книгата на изследователя от САЩ Харалд Харман „Загадките на Дунавската цивилизация”. И основателно е да приемем тяхното всеобщо твърдение:

Най-древната цивилизация в Европа и света е развита в земите на България и в част от Балканите с научен и култов център, описан от древните летописци като "Така наречената Варна" и свързаните с нея етнокултури от 7800 г. до 4500 г пр. новата ера. 

.

По пътя на своите преселения, които продължават няколко хилядолетия, нашите предци подчиняват, присъединяват или доброволно приети от народи, с които заедно развиват цивилизационни средища в земите на Шумер, Египет, Индия и Иран, в земите на Италия, Германия, Англия и Скандинавските страни. Заедно изграждат цветущи градове: Мари в Шумер, Саис в Египет, Акад и Ур в Иран, Балх в Балхара, Аркаим в Южен Урал, Казан край река Волга, Болград край Каспийско море, пет Древни града с име Варна.

След възходи и премеждия, предвождани от княз Аспарух, се завръщат през 680 година в родните си български земи на Балканите. И тук те биват посрещнати от местното население, останало от дълбока древност в Мизия и Тракия, като родни братя и като освободители от византийците.

.

.

Прародина на индоевропейците е на Балканите от преди VІІ-V хил.пр.Хр., според световно признатият ориенталист Игор М. Дяконов ( от 1982 г.)

Стрелките показват движението на племената от линейната керамика, предполагаемото движение на носителите на диалектите Pratokhar, разпространението на селското стопанство и животновъдството. С ядрото са земите на Тракия, Мизия, Дакия и Вардарска Македония, които са прародина на общата индоевропейска общност.

.

И научното издание nature.com на 11.06.2015 г. публикува новите палеогенетични доказателства на международния екип от специалисти, обединени от Харвардския университет, които също сочат, че родината на предците на индоевропейското езиково семейство е в причерноморско-каспийските земи, а не както се смяташе от някои експерти в Мала Азия. Ето как човешките популации от Южно-източна Европа са следвали пътища към Азия и Европа между 7800-4500 години.

.

Карта от Световния атлас, на която е отбелязан генезиса на така наречените индоевропейските народи и последователното им разпространение в Европа и Азия.

.

Картата е създадена според информационните ресурси на проф. И. М. Дяконов, "Оригиналният дом на индоевропейците" (1985 г., том 13, стр. 92 до 174);  на J. P. Mallory's In Search for Indo-Europeans (1989); от карти, основани на Атласа на лингвинистите на древната история на Колин Мак Дейвид (1967) и C. George Boeree - американски професор в университета в Шпингсбург. Основание за това е и друга важна причина: в югоизточните български земи от най-дълбока древност е имало обширна област наречена Европа ( Херодот и Страбон) и тази земя е дала името на целия Стар континент.

.

Карта на Тракия от Абрахам Ортелиус - древен географ. Областта Европа е отбелязана, че обхваща част от Родопа, Странджа и Юго-западните черноморски брегове. В своята "История" и Херодат посочва там земята Европа.

Като имаме предвид по-горе посоченото и прочета на следващите основания в Българската книга на живота напълно нелогично и исторически неистинно е названието индоевропейски народи, езици и култури, защото новите научни открития отново показаха, че историята изпревари историците. И затова логично е и истинно е да се използва названието евроазиатски народи, езици и култури, когато се споменава произход, развитие и разпространение в древността. В последния ми разговор с члена на редакционния съвет на Паметта на българите проф. Георги Бакалов той по народному мъдро обобщи темата: "Не бива да поставяме каруцата пред коня". 

А според проф. Александър Фол оформянето на тракийската етно-културна общност не е процес, повлиян основно от външни миграции, а е резултат от вътрешни миграции и консолидиране на местно население, т.е. той защитава идеята, че траките са наследили от дълбока древност местно население. Всъщност Фол копира доказаната още от историка проф. Петър Детев теза, че местната етно-културна общност се е оформяла от края наVІІ хил.пр.Хр. Траките са просто по-младите му поколения. След създаването на Дунавска България потомците на арийците и траките, заедно с останалото население, живеещо в нейните територии - славяни, формират българския етнос. От Уикипедия 

Учените откриват, че тук в местното население се развиват палеолитен-балкански тип хаплогрупи-I, които заселват Балканите около 30.000 год. пр.н.е., през ранния палеолит. Хаплогрупа R1а, от клоновете, които се срещат в България, се счита за централноевропейски ген. Тя се разделя на два големи клона, единият е в източна и северо-източна Европа, а другият по-късно населява днешна Северна Индия и народите от Таримската котловина. 

.

 убликациите в книгата"Древните Бълг-Арии" са съобразени
с последните фундаментални научни  открития за произхода  на българите, за приноса им в световната цивилизация и съвместен живот с други народи Основните използвани методи са от науките: Археология, Етногенетика, Антропология,  Лингвинистика, Палеогеография - топоними, Радиовъглеродно датиране и Доказани летописни сведения.

Към Първото човешко присъствие от преди 1.5 милиона години в България

.

.

Web Analytics