ПРОФ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ - ВСЕОТДАЕН ТВОРЕЦ И РОДОЛЮБЕЦ

.

In memoriam: Проф. д-р Георги Петров Бакалов


15 май 1943 г. - 22 юни 2012 г.

.

.

Проф. д-р Георги Петров Бакалов е роден на 15 май 1943 г. в гр. Неврокоп в дома на учителя Петър Бакалов. През 1947 г. семейството е изселено в Черепиш, Врачанско, където живее до 1963 г. Същата година завършва и местодомуващата в Черепиш Софийската духовна семинария.

Отбива военната си служба в Строителни войски - Кремиковци и две години работи като строителен работник. През 1967 г. е приет за редовен студент в Историческия факултет на Софийския университет (тогава Философско-исторически факултет), който завършва с отличие през 1971 г. До 1975 г. е научен сътрудник в Института по балканистика при БАН в секция "Византия и балканските народ през средновековието". Оттам е изпратен е на специализация в Института за Югоизточна Европа в Румъния (1972-1973 г.). От 1973 до 1975 г. е хоноруван асистент по История на Византия в Софийския университет. След спечелен конкурс през 1975 г. е назначен за редовен асистент в Историческия факултет, където без прекъсване работи и до днес.

Научно-преподавателската кариера на Георги Бакалов започва с избирането му за старши асистент през 1977 г. След защита на докторска дисертация през 1981 г. "Владетелската титулатура в средновековна България и елементите на византийската титуларна традиция". е избран и за главен асистент. Хабилитира се през 1984 г. като доцент по Византийска история и оттогава чете основния курс, чийто титуляр е и до днес. През 1995 г. получава професорско звание с хабилитационен труд Византия.Културно-политически очерци, С.1995
В годините 1986-1990 Георги Бакалов е заместник директор на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" при Софийския университет. От 1990 до 1993 г. е земестник-декан на Историческия факултет, а от 1993 до края на 1999 г. и декан на същия факултет. Междувременно от 1995 до 1999 г. е член на Ректорското ръководство на Софийския университет като научен секретар на Академичния съвет. От 2000 до 2003 е ръководител на катедра История на Византия и балканските народи. През ноември 2003 е избран за Заместник-ректор по научно-изследователската дейност на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Чел е лекции по История на Византия, Византийска култура и Обща история на Християнската църква в ЮЗУ "Неофит Рилски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и ВТУ "Св.св.Кирил и Методий".  Бил е два пъти на специализация в Гърция в Центъра за византоложки проучвания (1985 г.) и Университета "Аристотел" в Солун (1986 г.). Участвал е в редица международни и национални конференции и симпозиуми. През 2001 е организатор и участник в Международната конференция в Пловдив - "Византийското културно наследство и Балканите".
Удостоен е с орден "Св. Св. Кирил и Методий" I степен и почетен знак на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Той е бил член на Научния център за Българска национална стратегия, директор на Научния център за изследване на Българите при ОБФ „Тангра-ТанНакРа“ и главен редактор на списание „Български векове“ и „История“ и др. Научните интереси на проф. Бакалов бяха в областта на византийската политическа и институционална история, на българската средновековна история и християнската култура на Балканите. Автор е на четиринадесет монографии, над 380 студии и статии, учебници и учебни помагала и др.

Човешкото присъствие и творческата всеотдайност на проф. Бакалов, дълго ще бъдат пример за подражание сред колегията на Софийски университет . За него цялата академична колегия ще си спомня с дълбоко уважение и искрена почит.

.

Публикация на Историческия факултет на СУ "Климент Охридски" 

.

Проф. Георги Бакалов е носител на голямата награда на Българската социална мрежа "Родолюбие", която се дава след широко допитване до българските общности по света.

Държавната агенция "Архиви" и Българската социална мрежа "Паметта на българите" отдавна имат добро взаимодействие, благодарение на което, много българи от чужбина бяха известени и успяха да получат по електронен път справка и дори нотариални актове за своите наследствени имоти и биографични данни за свои роднини.

По този повод станах близък с проф. Георги Бакалов, когато той бе ръководител на ДДА. Използвам случая макар и посмъртно да изкажа благодарността за споделените от него ценни исторически сведения, намерили място в Паметта на българите.

Имах възможност да разговарям с него наскоро преди да ни напусне в този свят. Ето покъртителните му призиви към колегите си:

"Преданни служители на родната ни история, призовавам ви, още по-старателно потърсете и докажете далечните корени на българите. Напоследък изтъкнати чужди и наши изследователи с помощта на съвременни анализи доказват, че население с висока цивилизационна култура е живяло по нашите земи с култов, вероятно и административен център крй Варна, в съседни нам балкански страни, в южните части на Молдова и Украйна. Една част след потопа в Черно море през ... хората от българското крайбрежие са се пресили в древна Персия, Индия и Месопотамия, хората отдалечени от катаклизма са останали тук и са наречени траки. Не жалете сили всичко това да впишете в световните исторически аналии и в учебниците по българска история. 

Години наред съм настоявал учениците да изучават допълнителни часове за историята на древните българи преди 681 г. и да се запознаят с древната балканска, персийска и шумерска история, с която сме свързани от преди 7 хилядолетия".

.

.

С дълбоко уважение, Николай Увалиев

.

.

По-важни публикации на проф. Георги Бакалов

.

Les ouvrages d'Agathias de Mirine comme source de l'histoire des territoire
balkaniques pendant la premiere moitie de V-e siecle.- Etudes balkaniques,  2-3 (1974)   196-207
Quelques particularite de la tiulature des souverains balkaniques du Moyen Age.- Etudes balkaniques, 2 (1977)    67-81
Ролята на византийската ойкуменическа доктрина в политическия живот на Московска Русия (втората половина на ХV-края на ХVІ в.).-
 Исторически преглед, 5 (1980)    82-94
За някои особености на българската ханска титулатура.- Векове, 2 (1981)    64-74
Владетелският институт в първата българска държава в периода след Християнизацията.-.България 1300. Институции и държавна традиция, Т.   2,  1982   201-208
Царската промулгация на Петър и неговите приемници в светлината  на българо-византийските дипломатически отношения след договора 
от 927 г.- Исторически преглед, 6 (1983)    35-44
Средновековният български владетел. Титулатура и инсигнии. Наука и изкуство С., 1985    207 с.
Bulgaria y byzancio durante la Alta Edad Media. Enfrentamiento y collaboration. - Revista de la Universidat Complutense, Madrid, 1988    
28-34
История на средните векове Изд. "Просвета" С., 1991    320 с. + карти (в съавторство)
Въведение в християнството. Изд. Булвест 2000. С.,1992 (в съавторство с Тотю Коев)
Византия.Културно-политически очерци Изд.Век 22. С.,1993    454 с.
Ранновизантийската доктрана за властта.- Studia protobulgarica et medievalia europensia. В чест на проф.Веселен Бешевлиев УИ "Св.св. Кирил и Методий" Велико Търново, 1993    13-22
Провиденциализмът в държавната идеология на Византийската империя. Сб.в чест на акад. Димитър Ангелов. БАН, С., 1994    154-161
Византия между Изтока и Запада. Културно-политически паралели.- Историческо бъдеще, 2 (1997)   109-119
Le modele politique de la Bulgare medievale.- Византийски временик, 55 (80) Ч.2 (1998)   119-125 (в съовторство с В.Тъпкова-Заимова)
Начало на славянизацията на българското общество.- Български векове,  1 (1999)  97-102
Средновековни етюди. ИК "Свят.Наука" С.,1999 (216 с.) ( в съавторство с П.Ангелов)
Религиозни аспекти на държавната идеология в средновековна     България.- Сб.Религия и църква в България, ИК "Гутенберг", С.,1999
Политическите теории във Византия.- Философски форум, 1-2  (1999)
История на религиите. Университетски курс лекции ИК "Гутенберг", С.,1999 (396 с.) (в съавторнство)
Историографски проблеми около ранната история на евразийските българи.- Български векове 2 (2000)    9-16
Християнски традиции по българските земи до покръстването.- Сб. Преславска книжовна школа, Т.5. Изследвания в чест на проф. дин Тотьо Тотев. Академично издателство "Проф.Марин    Дринов", С.,2001      22-31
Висшето образовение във Византия.-  Studium,1 (2001)
75 години Ефория "Зограф" С.,2001  112 с.
Дипломатически взаимоотношения между Византия и Запада V-ІХ век.- Сб.Балкански щрихи в европейското минало УИ, С.,2001, 15-28    
Christianity in the Balkans till Late 19th Century.- Tresaures of Christian art in Bulgaria. Borina, Sofia,2001    24-46
Св.Йоан Рилски и неговото време.- Сб. Проучвания в чест на професор Вера Мутафчиева. Изд. Amicitia. С.,2001     51-56
Християнски справочник Изд. Анубис, С.,2001  250 с. В съавторство с Т.Коев
Християнството и националната идентичност на Балканите VІ Сб.Християнската идея в историята и културата на Европа.    Мателиали от VІІІ лятна научна среща, посветена на 2000-годишнината от рождението на Исус Христос, Варна,24-25 юни 2000 г. С.,2001     30-37
История на религиите. Университетско издателство "Св.Климент Охридски", С.,2001      224 с. (В съавторство с Тотю Коев)
Изтокът и Западът в Европейското средновековие: генезис на кризите и сюзите.- Сб.Средновековна християнска Европа: Изток и запад .
ИК Гутенберг, С.,2002   397-406
История на Българите.Т.І от Древността до края на  ХVІ век  Изд.Знание и Труд, С.,2003 590 с. (В съавторство)
Междуцърковни отношения на Балканите през първата половина на ХІІІ век.- Сб.Българската църква през вековете. Университетско издателство "Св.Климент Охридски", С., 2003, 89-100
Ислямът и другите.- Сп .Ние, бр. 5, 2003   22-25
Към въпроса за политическите идеи в западноевропейското Средновековие.- Studia Balcanica. Изследвания в чест на проф.Веселин Трайков. АИ "Марин Дринов", С.,2003   303-310
Междуцърковни отношения на Балканите през първата половина на ХІІІ век.- Сб.Българската църква през вековете. Университетско издателство "Св.Климент Охридски", С., 2003, 89-100
Ислямът и другите.- Сп .Ние, бр. 5, 2003   22-25 
Геополитически и културологични взаимоотношения между исляма и   
Западът в миналото и днес.- Географията вчера,днес,утре.Юбилеен сборинк в чест на 60-годишнината на проф.д-р Стефан Карастоянов, Университетско изд.С., 2004  40-50.

.

Източник: Исторически факултет на СУ - София

.

 

Web Analytics