ГЕНИТЕ И ВЕЧНИЯТ ЖИВОТ НА ЧОВЕКА И НАРОДИТЕ

.

 Време е! 

Да прозрем и узаконим, че арии-траки-българи са един народ от дълбоки древности до безкрайни бъднини.

.

След половин век лични наблюдения и отразяване на археологически проучвания; преки разговори с научни изследователи; авторство на документална книга и научно пополярен филм по темата "Варненеският енеолитен некропол", включен в 100-те филми, отразяващи най-значими събития в света през ХХ век - Началото на европейската цивилизация; след задълбочен прочит на 3500 публикации в интернет и в книги на изтъкнати световни специалисти

Време е

да отдаде дължимото на революционния разум, на уменията, обичаите и навиците на древните хора, живяли преди 7800 години в древния град Варна и в земите на съвременна България. 

.

Потоп е станал в черноморската област. Древните й брегове, край които възникнала най-старата цивилизация, заливани и осушавани, са неми свидетели на неумолимия ход на геоложката и човешка история. 

Вероятно именно преживелите Потопа и разселили се нейни създатели, са поставили основите на шумерската цивилизация в Месопотамия, оставили са диря и в знанията на древен Египет. Катастрофата, която настъпила и в която се родило Черно море, вдъхновила вечното предание за потопа и не случайно именно шумерите твърдели, че тяхното познание било придобито от други във времето след потопа - твърдят

проф. Петко Димитров, ръководител секция “Морска геология и археология”
Институт по океанология – БАН, Варна
проф. Диана Гергова, Археологически институт с музей при БАН, София

.

Безсмъртието на гените 

"Според науката генът е безсмъртен, защото той непрекъснато се възпроизвежда от родителите към техните деца. В тях е съсредоточено най-краткото и най-точното познание за отделния човек, който е бил, който е сега и който ще съществува. Затова учените имат основание да считат човешките гени за безсмъртни. Те са живото олицетворение на Идеята за безсмъртието" - кратък преразказ на тезата на 

д-р Лари Деси, физик, доктор медик и психолог

.

ДОКАЗАТЕЛСТВО ПО ВАЖНОСТ № 1

.

Две антропологични и две генетични изследвания доказват, че ние сме европейски народ, носещ арийска и тракийска кръв. Гените са вечни и се предават от поколение на поколение, те само чакат удобен момент, за да кажат истината за произхода на единния народ арии-траки-българи. 

.

В процес на подговка...

.

Каква е съдбата на

УМНИТЕ ХОРА

от Варненския халколитен некропол?

Прикудени от Потопа и замърсения от сероводорода въздух

ЕДНИ са се изтеглили недалече и са чакали може би години, докато Майката природа възстанови и оздрави родните им места. С времето си тук развиват известната ни от историята Тракийска цивилизация.

ДРУГИ тръгват натам, където също има плодородна земя и обилна вода: към двуречието на Тигър и Ефрат в Месопотамия и към пълноводния Нил в Египет. Там продължават две хилядолетия да развиват своите цивилизации, известни от историята като Шумерска и Египетска.  

.

.
Ранношумерският (булгарски) град Мари (ІІІ-ІІ хил.пр.Хр) е бил търговски център в Сувар (Междуречието на Месопотамия). 
Шумер в древността се е простирал чак до Балканския полуостров. Почти точно копие е древният Аркаим (3800-4000 г. пр. н.е.)- град с такова име и днес съществува в Средна Азия, като център на обширна територия, наречена "Страна на градовете". Това срвнение показва пътя на преселението на единния народ арийци-траки-българи ( некропола във Варна и вероятността в шелфа да има подобен  потънали град, инф. за първата улица със сгради край некропола в   Дуранкулак)

.

Възтановка на древния Аркаим. Източник drevnite.com

.

 ауката днес категорично потвърждава, че в района на Черно море към 5500 год. пр. Хр. е имало грандиозно наводнение – потоп, като при това нахлуване водата е заляла над 100 кв. км. суша от предишната брегова ивица. Потънали са много поселища в гъсто населения район около предишното сладководно езеро, което е представлявало истинска екологична и културна катастрофа. 

Въз основа на археологически находки се констатира, че след този потоп народите, обитаващи Югоизточна Европа започват да мигрират. Едни тръгват на запад, други на североизток, а трети през днешна Мала Азия – към земите на Шумер и Месопотамия, и по-нататък към Средния Изток и Централна Азия до Северна Индия. В подкрепа на тази теория е и картата по-долу.

.

 Карта на Световния Атлас, отразяваща преселението на евро-азийските народи, както е по-редно да се наричат и обяснява миграцията на хората, живеещи край бреговете на сладководното езеро, превърнато в Черно море след потопа при разкъсването на Босфора през 5600 г.пр.н.е. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г. чрез радио-въглероден ускорител.

Показан къде е техният древен Роден дом (Homeland) в днешните Бълг-арски земи, Дакия и част от Балканите. Стрелките сочат тяхното разселване според времето до земите населени с: 1. Анатолийци; 2. Гърци, Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токхари; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери. 

Картата е създадена според информационните ресурси на проф. Уйлям Райън и проф. Уолтър Питман от Колумбийския университет на САЩ, на акад. И. М. Дяконов, "Оригиналният дом на индоевропейците" (1985 г., том 13, стр. 92 до 174);  на J. P. Mallory's In Search for Indo-Europeans (1989); от карти, основани на Атласа на лингвинистите на древната история на Колин Мак Дейвид (1967) и C. George Boeree - американски професор в университета в Шпингсбург. 
Обърнете внимание, че с червена линия е оградена и част от шелфа на Черно море край българските земи. Създателите на публикациите и на картата много добре са проучили, че там Черноморските дълбини има високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена преди 7800 г. пр.н.е.

.

.

Карта на Y - DNA KAPLOGROUPS. Балканите и Правказието са посочени от групата 12а и разпространението й на юг към Шумер, Иран, Индия, Балхара и съвсем малко в Египет.

.

Пъравите европейци са били именно тук, преди 10 000 г.  в района на днешна Варна, общество с добре развита цивилизация. Предците на тракийски племена са достигнали до днешен Иран през Мала Азия и в последствие основната част от тях са се върнали обратно, минавайки северно от Каспийско и Черно море, като са оставили следи за присъствието си.

 

Тези разселвания продължават няколко хилядолетия след епохата на потопа. В случая генетичните маркери от изследването по-горе сочат именно тази посока на разселение, като връщането на част от тези племена, впоследствие към Европа около 2 век е станало точно, както посочва Михаил Сирийски, през пустинята Каракум – идвайки от клисурите на планината Имеон до р. Дон, която се влива в Азовско море… 

“А като стигнаха до река Дон, която се влива в Азовско море, единият брат, Булгариос, помоли ромейския император да му даде земя за заселване и той му даде Дакия и Мизия… Другите двама братя се заселиха в градовете на Аланската страна в Кавказ, които се наричат още Каспия или Торайски врати. Тези хора бяха наречени от ромеите с името българи.” 

.

Съществува много достоверна хипотеза, че следващите в нашето повествование събития са били реалният отзвук,  е отразен като Черноморски потоп в епоса Гилгамеш.

И около преди 7 500 години земята се разтърсва, и от конвулсиите й тесния провлак разделящ долината на сладководното езеро от Мраморно море и чрез него от световния океан, се пропуква и в получилия се разлом, известен днес като Босфора, нахлуват морските води, стигат до края му и оттам се хвърлят от стотина метра височина и започват да заливат огромната долина и сладководното й езеро...

.

Източник: novosianie и  selenabg.com

 

В подкрепа на това изследване е статията в Уикипедия

 .

Според същото изследване българите са наследници на две групи земеделци, които опитомяват домашните животни и развиват земеделието.

.

.

Учените вярват, че някой ден рецептата на дълголетието ще бъде открита. И всичко се крие в гените. Цялата информация за наследствеността на човека е закодирана в спиралата на ДНК, съхранявана в генома на всяка клетка. И независимо че е невъзможно да се промени самият геном, може да се промени работата на гените. Всъщност етносите са безсмъртни –

умират само отделни техни представители.

***

Изследване на различията в Y-хромозомите на 808 български мъже

● В генофонда на българите преобладават характерни за европейците хаплогрупи;

● 40% от днешните българи принадлежат към хаплогрупите E-V13 и  I-M423, които най-вероятно са възникнали в нашата прародина на Балканите и оттук са били разпространени в цяла Европа от нашите предци при тяхната демографска експанзия  след овладяването на земеделието;

● За българите са характерни  автохтонни, почти ендемични, редки и уникални”генни комбинации (Българският ген?)

● Противно на широко разпространените и лишени от всякакво основание (антибългарски) тези, че българите са „смесен народ”. Доказано е, че е изключително хомогенен в генетичен план.

Изследователите, занимаващи се с истинската българска история, отдавна твърдят това на базата на консерватизма и устойчивостта на българския език, на духовната и материална култура на народа ни. Един „смесен” народ не би могъл да съхрани език и обичаи в продължение на толкова хилядолетия. За това е нужна чиста кръв, която дедите ни са пазили ревностно. Днес вече имаме научното потвърждение на тези изводи и отровната заблуда, че българите са мелези, поема по пътя към небитието.
Карта с разпространението  на хаплогрупа I-M423

„Изключвайки босненските хървати и македонските гърци, за които стандартната грешка е твърде голяма, най-старите образци на E-V13 на Балканите, датиращи от времето на мезолита, се срещат в проби от ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (9.3±3 хиляди г.) Тази стойност, която се припокрива с тази, регистрирана в Турция (10.6±3 хиляди г.), показва, че E-V13 ВЕЧЕ Е БИЛА НАЛИЦЕ (ОСВЕН АКО НЕ Е ВЪЗНИКНАЛА) ПРЕЗ МЕЗОЛИТА В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО Е ПРЕТЪР­ПЯЛА ЕКСПАНЗИЯ ЗАЕДНО С ПРЕХОДА КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕ.”

"International Journal of Legal Medecine"

Според проф. Иво Кременски - ръководител на Националната генетична лаборатория, тази зревно българска мутация днес се среща в 1/5 от българското мъжко население.

.

***

Web Analytics