РАСОВИЯТ ОБЛИК НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ

.  

.

Мнения на историци от ХХ век 

 

"Българинът трябва да стане отново горд, самонадеян в своите начинания

и с чувство за самопочит и самосъзнание, да се освободи от комплексите за малоценност,

да не се чувства малък пред "европееца" и да не се отдава на слепи поражения и чужди внушения."

академик Методий Попов

 “Ние сме арийци и доказателство
за това е нашето народностно име Болгари. И
мето на страната ни - БългАрия".


ГЕОРГИ РАКОВСКИ -
основоположник на българското национално-освободително движение
един от най-големите български историци

.

 

След ІІ св. война расологията става забранена наука, трудовете на много учени минават в забвение по чисто политически причини.

За щастие ние имаме в наследство изследванията на един забележителен учен - академик Методий Попов. (На снимката) Той е първият, който задълбочено изследва расовия произход на българския народ.

“На никой учен пътешественик, на никой внимателен и сериозeн наблюдател, който е обикалял България, от най-ранните времена до днес, не е идвало и на ум да спомене, че той, като е навлизал в пределите на България, е почувствувал, че се намира в средата на един монголски-турански народ; никой стар гръцки историк и хронист не говори за туранска българска държава.”
/д-р Методи Попов - "Наследственост, раса и народ" – С., 1938/

 

БЪЛГАРИТЕ – ЕВРОПЕЙЦИ ИЛИ АЗИАТЦИ

sparotok.blog.bg

Още Г. Раковски се възмущава на твърденията, че българите са татарски нашественици. В България се надига недоволство от лъжите на наши и чужди “учени”, определящи ни като тюрко-алтайски народ. Стига се до там, че се провежда обширно антропологично проучване, целящо да даде отговор на въпроса – азиатци или европейци са българите?

Изследвани са хиляди индивиди от всички краища на страната. Извършен е и подробен кръвен анализ, понеже по съотношенията на различните кръвни групи е възможно да се установи дали даден народ е европейски, или азиатски.

На 12 януари 1938 година проф. Методи Попов представя резултатите от проучването:

“Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси.” - М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938 стр.111

Относно кръвните изследвания проф. Попов казва следното – Всичко това показва, колко ние сме далече по кръвно-груповите си съотношения от азиатските народи. - Българският народъ между европейските раси и народи, стр.122

Години по-късно той представя ново, по-подробно проучване: Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” - М.Попов, Антропология на българския народ, том I, Физически облик на българите, БАН, София, 1959 стр. 260

"Броят на индивидите с епикантус (азиатски елемент във формата на окото) е намерен сред 0.21% от изследваните българи." - Антропология на българския народ, стр.177Обърнете внимание - това е по-малко от 1%.

.

**********************************************************************

...

Произходът на българите –схващания, теории и доктрини

 

Великият български възрожденец Георги Стойков Раковски е първият български учен, който създава цялостна теория за произхода на българския народ. В съчинението “Ключ българского язика” той пише, че българите са арийци.
Това са пеласгите, трако-илирите и келто-кимерите. Той подлага на съмнение тезата за славянския произход на българите, като уточнява, че под славяни следва да се разбират трако-илирите. Той отхвърля и проправящата си по негово време път тюркска теза за произхода на древните българи.

 

Подобни възгледи застъпва и големият български историк д-р Ганчо Ценов. Основавайки се на богат изворов материал, той развива своята тракийска теория за произхода на българския народ: ние българите произхождаме от старите жители на Балканския полуостров, от един кръг сродни индоевропейски народи, които през отделните исторически епохи са били известни под различни имена: траки, илири, кимери, скити, хуни, българи, готи."

...

Ако Анастасий Библиотекар пише, че българите или хуните заели целите Тесалия, Дардания и др. въз основа на народностното право, от което се разбира, че българите или хуните са сродни с жителите на тези области, тоест със старите илирийци.

д-р Г. Ценов

 

Български войници избиват ромейски - рисунката е от времето на Василий ІІ и цар Самуил

 

"Изследванията на масови гробове на "езичници", избити по времето на Борис І в Северна България, показват, че формата на черепите е с европеидни черти, а височината на скелетите достига 190 см. Това опровергава  - съзнателно утвърждаваната дълги десетилетия заблуда, че (пра)българите били "ниски монголоиди"."
/Евелина ФЛОРОВА - "Българската цивилизация"/

Погрешно е схващането, че древният човек е бил нисък и постепенно е започнал да расте. Природата се грижи за съхраняване на ръста, който е по-устойчив показател от теглото, обяснява антропологът д-р Йордан Йорданов.

...

"Най-краткият начин, по който може лесно да се отговори, дали и доколко днешните дунавски българи са славяни, е че българите не могат да бъдат нито славяни, нито тюрки, поради простата причина, че са по-стар народ и от славяните, и от тюрките.
Разликата между българите от времето на Авитохол, Курт /Кубрат/ и Аспарух и съвременните дунавски българи е дори по-малка и несъществена, отколкото различието между елините от времето на Омир и днешните гърци."

/"Славяни ли са българите?"- Пламен С. Цветков/

 

Омуртаг, миниатюра от хрониката на Йоан Скилица

 

Омортаг изпраща двама вестители при византийския император Михаил II - Миниатюра от Мадридския ръкопис на хрониката на Йоан Скилица, Мадридска национална библиотека

 

Омортаг освобождава ромейски пленници - миниатюра от хрониката на Йоан Скилица

 

 

"Академик Державин (1946 г.) смята, че етногенезиса на българския народ достига с корените си далечното до-индоевропейско минало заедно с шумерите, иберите и италиките и, че "българите са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши, не славяни, а по своя произход те принадлежат към най-древните доиндоевропейски народи". До тези заключения той достига на базата на палеолингвинистичен анализ.
Державин Н.С., 1946 - "История на българия" - т.1 Произход на българският народ и образуване на първата българска държава на Балканския полуостров

 

Николай Державин е от български произход, роден в с. Преслав, основано от български преселници в Украйна, съветски академик, член и на БАН, 1877-1953 

На базата на последните представителни генетически изследвания прабългарите са напълно индентифицирани със съвременните българи и затова навсякъде вместо употребявания по инерция термин "прабългари" се употребява коректния термин българи. Недопустимо е индийците преди повече от 20 века да са наричали нашите деди българи (по техният си начин), а ние да ги наричаме пра-, древни, черни и т.н. българи за да се дистанцираме от тях." 
/"Българската държавна традиция през вековете"
Я.Й.Шопов, Л.Т.Цанков
Институт по древни цивилизации/

 

Крум Страшни - миниатюра от "Манансиевата хроника"

...

 

Похвално слово за готския владетел Теодорих

.

"Това е народът, който преди тебе е притежавал всичко, което е пожелавал, у когото е стоял на почит онзи, който е купувал достойнството си с кръвта на враговете си... Този народ преди твоето сражение не му се е случвало да знае що е съпротива, ...той продължи въпреки изпречилите се планини, препречилите се реки, лишенията от най-необходимата храна..."
Летописецът Енодий от 6 в., в Похвално слово за готския владетел Теодорих

„Този е народът, който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал; народ, у който този е продобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на противниците, у който бойното поле прослави рода, тъй като, комуто повече почервенеят от кръв стрелите в бран, той без колебание се счита за благороден. Те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои, и народ, който дълго време е извършвал войните си само с набези.” „По-рано вярваха, че светът е открит за тях; сега смятат, че за тях е затворена само тази част от земята, която ти браниш.”

.

Академик Лихачов:

"...вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, но и в света. Миналото погълна античността, древния Рим, Гърция и т.н., но България остана като жива отломка от древната европейска култура, най-древната отломка.

И затова трябва да я съхраним, та днешна България да не бъде само последна отломка от миналото, но и първата от бъдещето – първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата към бъдещето..."

Акад. Д. С. Лихачов 1997 г.

.

Източник: Истинската българска история

..

Web Analytics