ПИСМЕНОСТТА НА ДРЕВНАТА ТРОЯ И БЪЛГАРИТЕ

.

Рисунка в гръцката литература на Троя

.

През XIX век се случват много открития, които променят науката. Жан Франсоа Шамполион разчита египетските йероглифи. Норвежкият учен Кнудсон прави първите опити да разшифрова хетската писменост. През 1898 г.войските на Османската Империя  напускат окончателно остров Крит. Така за британския учен Артър Еванс става възможно да направи проучвания там и да се натъкне на минойската цивилизация. Най-разтърсващо е откритието на Хайнрих Шлиман.
.
Извършвайки разкопки в Турската област Хисарлък немският учен Хайнрих Шлиман доказва, че обезсмъртената от Омир Троя не е мит. Ахейското нашествие и опит да завладее градът на цар Приам се оказват реално събитие. Целият свят притаява дъх в очакване на повече информация за живота на цар Приам, благородния Хектор, Парис и неговата възлюбена Елена.
.
Улица в древна Троя
.
Възтановка на легендарния град Троя, classconnection.s3.amazonaws.com/
.
Шлиман в продължение на години успява да открие няколко археологически слоя на мястото на древната Троя. Намерена е интересна керамика, оръжия, скелетни останки и изящни златни украшения. А най-красивите от тях, германският учен предодставя на своята съпругата София да ги подбере. С това си действие Шлиман сякаш пробужда духа на хубавата Елена.
.
..
Съкровището намерено от германския археолог е наистина впечатляващо. Обеците, огърлиците, диадемата не са загубили първоначалния си блясък. Несъмнено дарбата на древните майстори ще да е била голяма. Най-ценното от гледна точка на науката обаче не е златото, а става дума за обекти, чиято значимост на времето Шлиман подценява. Това са керамични съдове и тежести за вретена, станове, върху които са гравирани особени знаци. Те се отличават рязко от писмеността на съседите на троянците – хети и лувити. Няма прилика и с египетските йероглифи, или пък клинописите на Шумер и Акад...
Проучвайки писмеността използвана от народа на цар Приам, първото, което ме впечатли бяха знаците, които са типични за нас българите. Става дума за символи, които се срещат по ритуални хлябове, сандъци за чеиз, носии, повезки. На различни предмети могат да се видят сходни в Троя кръстове, свастики и други слънчеви символи.
.
Знаци от Троя имащи ясни парaлели с със символи от българското народно творчество
.
Разбира се писмеността на древните троянци се е състояла от доста повече знаци. Могат да бъдат изолирани над тридесет с различни форми. Броят е такъв, че спокойно може да се приеме, че се касае не само за идеограми, но и за символи притежаващи звукова стойност, т.е. древни букви. С тях народът на цар Приам е белязвал ясно своята собственост.
.
.
.
.

.
    
.
.
Тези знаци на древна азбука, която е ползвана преди повече от три хилядолетия притежава необичайно голямо количество сходни форми с тези на старобългарските руни. Не става дума за две-три съвпадения, а за над тридесет. Колкото и невероятно да звучи, писмеността на старата Троя показва родствена връзка със свещените символи на нашите деди.
.
В скицата в ляво са показани сравненията: T-Троя и БР- Български руни, според ЛА-Линеар А.
.
Как да си обясним това? Как е възможно народи, които са отделени един от друг на хиляди години и километри да имат идентични знаци? Чудо ли е това? Все пак според официалната историография дедите ни са се оформили като народ в Средна Азия и са се установили на Балканите около 2000 години след Троянската Война. Официално няма допирни точки между народът на цар Приам и старите българи. Но
общоприетите теории не винаги са верни. Всеки разумен и прогресивен човек знае, че история и политика винаги са били смесвани от недобросъвестни личности. Дори събития от недалечното минало могат да бъдат представени под ужасно изкривен вид. Какво остава за деянията от преди векове и хилядолетия...
.
Приемем ли, че дедите ни са местен народ, всичко си идва на мястото.Точно това – нашите балкански корени дават логическо обяснение на приликата между троянската писменост и старобългарските руни.  
Учените знаят добре, че основателите на Троя са балкански преселници. За това свидетелства сходната керамика:“Ceramics were no longer made on a wheel, and betray strong influences from the Balkans. The houses were different. There may have been a connection to the Phrygians , who migrated from Thrace to Asia Minor: Troy may have been a first stop during this migration”.
.
Това, че възпетият от Омир град е основан от траки, се доказва от характера на топонимите Ἴλιος /Илиос, Ζέλεια/Зелея, Πέργαμος/Пергам, Γάργαρα/Гаргара Ἴδή/Ида, хидронимите Σκάμανδρος/ Скамандър, Θύμβριος/Тюмбриоси т.н. Всички те имат ясни паралели в Тракия, а най-интересното е, че етимология намираме в българския език. *
Не по-малко важни са сведенията на различни стари автори, определящи българите като палеобалкански народ. Мястото, в което се намира Троя спада към областта МизияТроада е само една от петте части на Мизия –“The principal city of this part was Pergamum, from which the country is also called Mysia Pergamene (Μυσία   Περγαμηνή;  Strab. l.c.; Ptol. 5.2. §§ 5, 14.) 3. TROAS ( Τρωάς), the territory of ancient Troy, that is, the northern part of the western coast, from Sigeium to the bay of Adramyttium.“ – (W.Smith Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood).
.
Тук е мястото да се спомене, че в продължение на хиляда години различни автори отъждествяват старите българи с мизите и Мизия с България - μύσοι δὲ, οἷς εἰδικὴ προσηγορία τὸ τῶν Βουλγάρων καϑέστηκεν ὄνομα,  μυςῶν ἔθνος, Mesia hec et Vulgaria…Това правят Св.Йероним, Лъв Дякон, Михаил Гавала, Михаил Аталиат, Йоан Кантакузин,Никита Хониат, Фотий Тесалийски, Деметрий Хоматиан и др.
Освен с мизите българите биват сравнявани и с друго тракийско племе – пеоните - Παίονες δὲ οἱ Βούλγαροι. За Йоан Цеца няма съмнение, че българите от неговото време са старите пеони. На това мнение е и летописецът Йоан Зонара - Д. Ангелов, Образуване на българската народност, стр. 374.
Херодот казва за пеоните, че са колонисти от средите на трояните -They declared to him that they had come to give themselves up to him, and that Paionia was a country situated upon the river Strymon, and that the Strymon was not far from the Hellespont, and finally that they were colonists from the Teucrians of Troy - V. 13. 
.
Ето къде е разковничето! Ето обяснението на загадката защо троянската писменост показва такава смайваща близост със старобългарските руни. Ние сме потомци на най-древното население на Балканите, население, което е основало много колонии в Европа, Средна Азия и не на последно място Троя
Градът, в който е властвал цар Приам е създаден от преселници от различни тракийски племена – мизи, тевкри, пеони. В по-късни времена тези племена са се консолидирали в една общност позната като българи.
Потвърждение за това получаваме и от факта, че троянската писменост показва силни прилики и с възникналия в Тракия Линеар А.  Тази система е използвана на обитавания от траки остров Крит. Там още през XVIII век преди Христа са документирани имена като Диза, Питак, Арей, Реза. Последното е известно и в Илиaда под вида Резос, цар РезосПитак от друга страна е име на цар на едоните споменат от Тукидид.
В сравнителната таблица са представени успоредиците между знаците от Троя, Линеар А и старобългарските руни.
.
Жалко е, че никой от учените ни в миналото не се е заел да направи сравнение на знаците от Троя с руните на дедите ни. Ако това бе направено на нас щяха да ни бъдат спестени множество унижения, загуба на територии. Стотици хиляди българи нямаше да бъдат подлагани на геноцид, а името на народа ни щеше да се радва на престиж.
Светът можеше да знае, че тези, които са изградили белостенната Троя не са изчезнали в небитието и че ние българите сме техни пълноправни наследници. Лингвистите нямаше да се колебаят, правейки опити да разгадаят какъв е бил троянския език. Нужно е само да се провери с речта на кой народ се тълкуват топонимите и хидронимите край Троя.
Един непредубеден анализ би показал, че в основата на Илиос, Зелея, Пергам, Ида, Скамандър, Тюмброс, са българските думи илъ, зелiе, праг, видя, каменъ, тъма, бара. За всеки разумен човек би станало ясно, че ние говорим развита форма на езика на цар Приам, Дарес, Димас, Парис и техния праотец Дардан. Тези благороднически имена имат смисъл на български.
Леонид Гиндин свързва Приям със санскритската дума   прия – приятен, достоен. Сроден с Приям е тракийският етноним приянти и старобългарската дума приянтънъ –приятен. Други близки по значение наши думи са  прияя – оказвам добро влияние, приятно,  приятел.
Дарес се обяснява със стблг. даръ-дар, подарък. Сродно на него е Дардан, чийто вариант намираме в българското лично име Дародан – Й.Заимов, Български Именник, с.80.
Димас се обяснява със стбл. дымъ-дим и отговаря точно на българското Димо.
Троянският принц Парис носи също тракийско име, което е със значение борецът (Г. Батаклиев- Антична Митология, стр.122). Пαρις/Парис всъщност е гръцкия вариант на Барис, а това е само вариант на българското име Борис, идващо от боря сеПарисБарис е сродно на тракийските имена Далебор, Мукабор, Кетрибор,Борискос. 
.
За пореден път се убеждавам, че перото е по-страшно оръжие от меча. За пореден път ми става ясно, че лъжите и манипулациите погубват повече хора отколкото едно калено острие. С хистрост и измами нашето съзнание бе промито, накараха ни да вярваме в нелепи измислици, да забравим кои сме. Отнета бе славата ни, престижа ни, заслугите ни. С тях се накичиха тези, които с фанатизъм горяха българската книжнина и съчиниха безброй лъжи за нас...но всяко зло е до време.
Днес истината излиза на бял свят и българите започват да се пробуждат и да осъзнават, че притежават сила. Изцеленото съзнание кара много от нас да търсят примера на предците, да бъдат уверени, честни, почтени, благородни и да не се плашат от бедите. Основата за една нова България вече е положена, остава само да продължим градежа с упорство, вяра и любов един към друг.
.
Използвана литература и пояснения:
1. H.Schliemann, Illios, the city and the country of the Trojans, London, 1880;
2. Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3. W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;
4. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press,London, 1999
5. Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, HarwardUniversity Press, London, 2000;
6.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
7. Л.Гиндин, Древнейшая Ономастика Восточных Балкан, фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглосы, БАН, София, 1981;
8. Й. Заимов, Български Именник, БАН, София, 1994;
9. Г.Батаклиев, Антична Митология, Изд. Д-р П.Берон, София, 1985;
*  Ἴλιος /Илиос е алтернативното име на Троя. Селище с идентично име е съществувало и в Тракия. Вл.Георгиев сравнява Илиос със стблг. илъ-кал, тиня. На пръв поглед изглежда страно, такова богато селище да носи названиекал, тиня. Да, но градът е построен точно в такава област – заобиколена с блата и глинести земи. Най-важното в случая е това, че топоними като Иловица, Иловицата се срещат на много места в нашите земи – Тетово, Ярлово, Добринища, Българичево, Близнак и др. Това показва, че ние сме наследници на тези, които са създали европейския и малоазийския Илиос.
Съществува  и друг троянски топоним, който притежава българска етимология. Касае се за споменатият от ОмирΖέλεια/Зелея - Hom. Il. 2.824. Названието на древното селище може да се обясни със стблг. зелiе – трева, зеленина. Както можем да очакваме, дори и днес съществуват сродни български топоними. Това са Зелениково, Зеленик,Зелениче, Зеленок, Зеленуша, Зеленово...
Цитаделата, крепостта на Троя, там където търси подслон семейството на цар Приам носи името Πέργαμος/Пергам. Подобно на Илиос, то е идентично на селищното име   Πέργαμος/Пергам от земите на Траките – Хер., История VII-112. Името  Пергам е сродно на хетката дума паргасти-височина, лувитската паркуи-висок и българската дума праг, чието първоначално значение е  височина. Укрепленията винаги се правят на високи, трудно достъпни места.
Γάργαρα/Гаргара е най-високият връх на намиращата се в близост до Троя планина Ида. Името е сродно на тракийския топоним Γαρήσκος/Гарескос. Елементът гара означава гора, планина, като най-близката дума е блг. диал. гарица-горица.
Дори името на планината Ἴδή/Ида притежава паралел в Тракия, това е селището ἼδηИда – Д.Дечев, с. 214. Има и друго с подобно име, става дума за Ἴδακος/Идакос. То е споменато от Тукидид в работата му “Пелопонеските Войни” – VIII.104. Значението на Ида е високо, видно място, обяснява се с диал.гл. вида-видя, виждам.
Σκάμανδρος/ Скамандър е име на река течаща край Троя и известна също под названието Kάμανδρος/Камандър. Елементът бива свързан от Вл.Георгиев с думата каменъ-камък. Скамандър/Камандър означава река влачещакамъни. Името е сродно на намиращите се на Балканите  Асmonia и Κείμενος – Proc.Aed.IViv.
Θύμβριος/Тюмбриос отговаря на локализираните на Балканите Томарус/Tomarus, Тамон бари/Ταμονβαρι– Plin. H.N. IV. I, Proc.Aed.IV.xi. В Тюмбриос и Тамон бари намираме българските думи тъма и бара-рекичка.
.

Източник: Истинската българска история

Автор: Павел Серафимов 

.

 

.

Допълнение в подкрепа на тезата на автора 

Според проф. Иво Кременски - ръководител на Националната генетична лаборатория, резултатите от международно генно изследване на кръвта, проведено в Европа и Северна Африка, сочат: "Не може да се абсолютизира, но има сигурни данни, че от 22 до 25 % от съвременните мъже са потомци на население, което е живяло в днешните български земи преди 7800 години - преди славяни, преди прабългари и преди траките." 

Според древните източници тези българи се преселват в Азия от Балканите и от Кипър, както сочи и генното изследване на Y-хромозомата. После българите заедно с хуните тръгват обратно към Европа, когато започва и т. нар. Велико преселение на народите (архив на Н. Увалиев).. И още 

.

Държавата на траките, Простирала се е от Белград до Крим и от Карпатите до Бяло Море, наричано в древността Тракийско. В долния край на картата личат тракийските земи на древна Троя. Снимка: Издание България - Тракия

.

Web Analytics