МИСИЯ И ПРИНЦИПИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

.

Българска санитарка оказва помощ на ранен войник на бойното поле. Личи от фигурата в дясно, че това са войни от противниковата армия. Снимка: История на Първата световна война, ДДА

.

МИСИЯ 

.

Чрез своята организационна мрежа и многобройните си доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.

.  

Българският Червен кръст е доброволна хуманитарна организация и е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите

.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

.

ХУМАННОСТ 
Червеният кръст, роден от желанието да оказва помощ без дискриминация на ранените по бойните полета, се стреми чрез своите международни и национални форми на проявление да предотвратява и облекчава при всички обстоятелства човешките страдания. Неговата цел е да закриля живота и здравето на човека, както и да изисква уважение към човешката личност. Той способства за установяването на взаимно разбирателство, дружба, сътрудничество и траен мир между всички народи. 

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 
Червеният кръст не проявява предпочитание по отношение на националност, раса, религия, социално положение или политически убеждения. Неговият стремеж е единствено да подпомага хората в зависимост от степента на страданието им и да осигури предимство на онези, които се намират в най-голяма беда и се нуждаят от най-бърза помощ. 

НЕУТРАЛНОСТ 
За да запази доверието на всички, Червеният кръст се въздържа да взема участие във враждебни действия и никога не влиза в спорове от политически, расов, религиозен и философски характер. 

НЕЗАВИСИМОСТ 
Червеният кръст е независим. Националните дружества, помощници на държавната власт в нейната хуманитарна дейност и подчиняващи се на действащите закони в съответните страни, трябва при все това да запазят своята независимост, която им дава възможност да действат винаги в съответствие с принципите на Червения кръст. 

ДОБРОВОЛНОСТ 
Червеният кръст оказва доброволна и безкористна помощ. 

ЕДИНСТВО 
Във всяка страна може да съществува само едно дружество на Червения кръст. То трябва да бъде достъпно за всички и да разпростира своята хуманна дейност по цялата територия на страната. 

УНИВЕРСАЛНОСТ 
Червеният кръст е световно движение, в което всички дружества имат равни права и задължението взаимно да се подпомагат. 

 

.

Източник: Официалният сайт на БЧК 

.

Към Каузи на БЧК

.

Web Analytics