ПОБИТИТЕ КАМЪНИ - УНИКАЛЕН ПРИРОДЕН ОБЕКТ СВЕТОВНА ЦЕННОСТ

.

.

Снимки:  Фотофорум 2013 година от Васил Драгов, сътрудник на Паметта на българите

.

“Побитите камъни” са разположени на 15 км западно от Варна. Обявен са за национална защитена местност с Декрет на Министерството на околната среда и водите от 1995 година, с цел опазване на уникалния пейзаж и каменните образувания. 

.
“Побити камъни” (известни още като Каменната гора) са запазеничасти от Малката Варненска пясъчно-чакълена пустиня – уникален феномен и ендемична за Европа. Местността е съставена от каменни варовикови колони с неправилна цилиндрична форма, разположени в 14 отделни групи, напълно равностойни със своите качества и атрактивност. 

Тук съществуват в естествения си вид мащабни пространства с уникален ландшафт и скални образувания, разположени на обща площ от 246.3 ха. Като резултат на протекли в миналото геоложки процеси на морското дъно, тези образувания са предмет на различни научни теории и хипотези.

През 1855 г. английският геолог Сират изследва уникалните каменни образувания и прави първите гравюри. Десет години по-рано – през 1828-29 г., кореспондентът към армията на руския генерал Дибич - Виктор Тепляков прави първото описание и опит да разгадае произхода им. Следва описанието на англичанина Уилям Хамилтън през 1854, както и изследванията на геолозите Георги Златарски, Франц Тоула и проф. Бакалов. 

Общоприетото научно виждане е, че ‘’Побитите камъни” са резултат от действието на морската вода и вятъра. През Миоцена областта e била залята от морска вода и нейните елементи са причинили преобразуването през следващото хилядолетие. За природния феномен се споменава в изследванията на братята Шкорпил и проф. В. Радев. Най-популярната хипотеза е на Петър Гочев и Стефан Бончев – те смятат, че през Неозойската ера, преди повече от 50 милиона години, Югоизточна Европа е била дъно на море. 

Природният феномен e местообитание на редки и защитени представители на флората и фауната: Anthemis regis-borisii, Arenaria rigida, Dianthus nardiformis, Verbascum purpureum, Buteo rufinus, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Antus campestris. През цялата година в местността могат да се наблюдават 114 вида птици. Най–подходящ за орнитологичен туризъм е периодът на есенната миграция, когато оттук прелитат голям брой дневни грабливи и пойни птици. Като туристически и познавателни обекти, най-интересни и удобни за посещение са Централната група , Канарата,  Слънчевската група и Бановаската група. 
На няколко места в района на Побитите камъни са намерени палеолитни и мезолитни камъчни сечива, изработени преди 20 000–30 000 години. Археологическите открития от Мезолита са първите човешки следи на територията на България. 

Местността разполага с отличен природен, рекреативен, био-климатичен потенциал, мрежа от природно защитени местности, икономически и човешки ресурси, както и развита туристическа, комуникационна и транспортна инфраструктура.

.

Източник на текста: Издание STREAM

.


 Снимки: Фотофорум 2013 от Васил Драгов - сътрудник на Паметта на българите

.

Към Легендата за Побитите камъни

.

.

Web Analytics