Заслугите на Антон Новак

.

.

Морската градина е гордостта на варннци.Тяхно любимото място е за разходка и почивка. Освен всичко друго е и кауза. Ето защо избрахме да ви запознаем със създателя на Морската градината –Антон Новак през погледа на Христо Мирски, от публикуваната в брой 6 на вестник “Варненски кореняк”  от 1937 г.

.

Делата на Антон Новак

За да се види какви са заслугите на Антон Новак, трябва да се хвърли поглед към миналото и да се сравни с настоящето. До 1886 година приморската градина представлявала едно ограничено пространство, служаще за зеленчукови градини и бостани, от които до 1888 год. се получавало годишен наем 800 лв., а от морските бани – годишно 150 лв.! На 18 юли 1888 година било решено да се направи план за разширение на приморската градина до дола и да се  премахнат зеленчуковите градини. На 1 август  с. г. е бил удобрен плана. Приморската градина ставала всичко 2600 кв. м. с посадени 150 дръвчета. В частта, която е била между Приморската градина и гробищата се пускали добитък на паша.

Общинският съвет е взел решение тая част да бъде запазена за обучаване на войници и за разходки.

На 21. VI. 1891 год. било решено да се натовари архитект Х. Мартине (същият, който направи общия план на дворцовия парк при Сандрово – Евксиноград). Той да направи общ план и на градината до гробищата. След като е бил изслушан доклада на комисията на 10 април 1892 година за подобрения в приморската градина, решава се посяването и на цветя. Силен тласък за уреждане на приморската градина се дава в 1895 година, когато управлението на градините се възложи по договор за три години на Антон Новак. Уредбата на градината край морето е обърнала вниманието на княз Фердинанд, който е направил пред Министър Станчев предложение да се освободи Антон Новак от другите му задължения, за да бъде назначен за дворцов градинар.

На 11. IX. 1896 г. е било разгледано от общинския съвет искането на Княза, но съветът, като взел предвид, че Антон Новак е работил 111/2 месеца за запазване интересите на града и имайки предвид голямата развита деятелност, решил да се помоли Княза да не настоява на своето искане. Князът уважил справедливото искане на варненския общински съвет.

.

.

По инициативата на Антон Новак се разработва частта оттатък дола, като се продължи приморската градина до гробищата. На 24. I. 1898 г.нему е било възложено да изработи план за насаждане на дръвчета около Съборната църква, както и в приморската градина. На 10. II. с. г. било решено да се направи ситуационен план за разработване на приморската градина. Антон Новак направил пред общинския съвет своя доклад, според който трябвало да се оставят около 30 декара до самата табия за запасна градина, цветарници и овощна градина, да се оставят места за игрища, да се прокара канал за водата, а в останалата свободна част да се направи парк по английски стил, в който да се отмерят пътеки за разходки, както и да се залесят дръвчетата. След изтичане тригодишния срок на договора на Антон Новак, на 25. I. 1899 г. общинският съвет решил  поднови договора още за три години, като е подчертана голямата деятелност, която той е развил за благосъстоянието на град Варна.

На 8. VII. 1902 г. е бил изслушан доклада на общинския съветник д-р Иван Басанович, който е предложил да се култивират всички праздни места в приморската градина, като се образуват по-вече сенчести алеи за разходка, а в новоприсъединената част на градината, т. е. към Евксиноградското шосе, да се образува гора. Решено било да се иска мнението на Антон Новак и се пристъпило под ръководството на последния към реализиране на подобренията.

По тоя път с неговото вещо ръководство и с неговата умелост, работливост и постоянство, ние днес имаме една приморска градина, която вече привлича вниманието и на чужденците, които посещават Варна.

Всичко това главно се дължи на Антон Новак, който от ранни зари до късна вечер полага усърдно трудолюбие в продължение на толкова години. За него служебни часове е няма има денонощен усилен труд за повдигане на цветните градини в Варна.

.

.

Варна. Бюфета при Морската градина

Деятелността на Новак не се ограничава само в уредбата на градините. Украсата на булевардите и площади, уредбата на паркове в гимназиите и Търговското училище, в църквите и прочие, са се негово дело, което е допринесло твърде много за издигане на Варна като курортен град. И парковете при монастиря “Св. Константин”, при паметника на “Вл. Варненчик”, при “Аспаруховия вал”, при “Узун кум” и пр. са създадени през негово ръководство.

Създал е овощни градини и разсадници, които са богатство за града, защото отгледаните в тях посадочни материали са давали възможност общината без големи разходи да се работи в това направление. А Новак е развивал и просветна дейност, като е уреждал курсове по овощарство и прочие.

С една реч А. Новак е развил много голяма дейност в своята област и с това е допринесъл големи заслуги за Варна и тая негова дейност е от полза не само за Варна, но и за целия български народ.

.

Източник: Библиотека "Пенчо Славейков"

Април 7, 2014

.

Към Паметник на Антон Новак 

.

Web Analytics