Пренасочване

.

Архивът от страници е за ползване на администратора. Моля, идете на

ВСИЧКИ СТРАНИЦИ 

  ****************************************************************************************************************************************

 

 АРХИВ

.

ВАРНЕНСКАТА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИЯАЛНА КАМАРА В УСЛУГА НА БИЗНЕСА

.

Вписване в Единния Търговски регистър на БТПП
Вписване на Търговски представителства на чуждестранни лица
Издаване на серификати с данни от Единния Търговски регистър
Издаване на сертификати за произход
Заверка на външно-търговски документи
Издаване на сертификати за форсмажор
Регистация на фирмен префикс GS1 (бар-кодиране)
Консултации, изложби, бизнес-прояви и др.

.

ВПИСВАНЕ В ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА БТПП


Вписването в Единния търговски регистър на БТПП е доброволно. В него се регистрират български търговци, създадени на основание Търговския закон, организации, сдружения и други стопански субекти, създадени на базата на други закони и нормативни актове (Закон за кооперациите, Закон за лицата и семейството, Постановления на МС). Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП.

Необходими документи за регистрация: 
• заявление (образец в PDF формат)
• спесимен, в оригинал, от подписа на лицето (лицата), представляващо(и) търговеца, съгласно съдебното решение: 
    - заверен нотариално или 
    - положен пред упълномощен служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП; 
• специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от него, от името на представляващия търговеца, за други лица, оторизирани да подписват документи, свързани с външнотърговската дейност на фирмата; (ако ще има такива)
• спесимен, в оригинал, от подписа на всяко упълномощено лице, 
    - заверен нотариално или 
    - положен пред упълномощен служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП; 
• надлежно попълнена регистрационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат)

.

ВПИСВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

В Търговския регистър задължително се вписват Търговските представителства на чуждестранни лица, на основание чл.6, ал.1 от Закона за чуждестранните инвестиции. В този смисъл, решението на БТПП за регистрация на търговско представителство има конститутивно действие.
Необходими документи за регистрация: 
• заявление (образец в PDF формат
• официален препис от регистрацията на чуждестранното лице, издаден от компетентен орган съгласно местния закон, заверен за автентичност от: 
    - консулската служба към Посолството на Р България в съответната страна; 
    - консулската служба на съответната страна в Р България; 
    - от друга консулска служба, която представлява интересите на съответната страна в Р България;
    - Апостил съгласно чл. 5 на Хагската конвенция.
• Документът трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език. 
• официален документ, издаден от компетентен орган по регистрацията на чуждестранното лице съгласно местния закон, удостоверяващ лицата, представляващи и задължаващи чуждестранното лице, заверен за автентичност, в съответствие с изискванията на предходната точка, придружен с легализиран превод на български език. 
• решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на Търговско представителство в Р България.
• специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, или оригинално заверен препис от същото, издадено от представляващия чуждестранното лице, на лицето, което ще регистрира и управлява представителството в Р България, заверено за автентичност, по реда на предходните точки, с легализиран превод на български език. 
• оригинал на спесимен от подписа на представляващия търговското представителство в Р България, заверен нотариално или положен пред оторизиран служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП. 
• попълнена информационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат)

.

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ С ДАННИ ОТ ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Сертификати с данни от Търговския регистър, на български и чужди езици, удостоверяващи статута на българските търговци. Документите служат за легитимиране пред чуждестранни партньори, посолства, митници, банки, при регистрация на дружества или търговски представителства в чужбина, за участие в международни търгове, конкурси, проекти и др.

.

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД

Сертификат за произход на стоки - обикновена форма се използва при износ от Република България.Това е документът с който се се доказва непреференциален произход на стоката. 
Документ, доказващ произхода на стоката: 
    - писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност да бъде определен точния й произход или, 
    - копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или 
    - сертификат за качество, или 
- фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или 
    - ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход) или 
   - анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.) или 
   - друг документ, от който може да се установи произходът на стоката.

.

ЗАВЕРКА НА ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ

• експортни фактури; 
• заверка на подпис върху декларации, пълномощни, договори, др.;
• други удостоверителни документи, свързани с външнотърговския стокообмен.

.

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР

Документът се издава по искане на български търговец, страна по външнотърговски договор, който е изпаднал в обективна невъзможност да изпълни договорните си задължения към чуждестранния партньор, поради настъпили непредвидими (форсмажорни) обстоятелства - пожари, аварии, природни бедствия, ембарго, правителствени забрани и др. Документът е международно признат и се приема като доказателство от всички международни арбитражни институции.

.

КОНСУЛТАЦИИ, ИЗЛОЖБИ, БИЗНЕС-ПРОЯВИ И ДР.

• Организиране на семинари и обучения за професионална квалификация и бизнес култура;
• Организиране на бизнес-мисии, презентации, участие в панаири и изложения;
• Консултации по търговско-правни и митнически въпроси;
• Консултации по интелектуална собственост;
• Консултации по внедряване на системи за управление на качеството ИСО 9000;
• Консултации по международни проекти и програми;
• Арбитражен съд на БТПП.

.

.

КОНТАКТИ

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
бул. Приморски 135, Варна 9002
тел. (052) 612173, факс (052) 612146, e-mail: office@vcci.bg

Председател: тел. (052) 609698, e-mail: tabakov@vcci.bg

Търговски регистър: тел. (052) 612173, e-mail: office@vcci.bg

Митнически консултации: тел. (052) 615140, e-mail: office@vcci.bg

Супервайзор: тел. (052) 612173, e-mail: nedelchev@vcci.bg

.

Към Регион Варна - един от най-подходящите

места за бизнес в България

Web Analytics