Варненското бианале - част от културата на българската и световната графика

.

Творба на Иван Нинов

Поредните издания през годините на варненското Международно биенале на графиката е едно от най-значимите и представителни артистични прояви на съвременното графично изкуство. Събитието е сред  десетте най-големи изяви от този род в света.

.

То съдейства да се съхрани и обогати графичната художествена култура. Продължава традицията да срещат край морето талантливи художници от различни държави и поколения с различни естетически позиции, световни възприятия и национални наслагвания. 

А разнообразието от творби и авторски почерци във всяко издание се дължи на представянето на стотици художници от десетки страни в дните на техните срещи. Сред участниците паралелно с редица утвърдени в графичното изкуство творци, впечатление прави и появата на нови имена, определящи в голяма степен съвременните тенденции в световната, европейската и българската графика. Наред със стремежа на организаторите и журито да запазят  класическите техники и характер на графичното изкуство, интерес предизвикват и автори с афинитет към техническите нововъведения,  към развиването и обогатяването на съвременния графичен език, към създаването на неповторими композиционни и пластични решения, най-често равностойни по своите художествени качества на традиционната графика и творби.

Това превръща експозициите на всяко издание в пъстра панорама от индивидуални и неповторими творчески търсения, новаторски похвати и разнородни технологични и стилистични направления, представени в традиционния си вид – отпечатък върху хартия.

Като цяло графиките, участващи във всички варненски биеналета, се отличават с оригинална стилистична сложност, категоричност и перфектното техническо изпълнение, с впечатляващ хармоничен синтез на линии, петна, цветове и форми, с богатство на образи и детайли, структури и фактури. В техните пластове се долавят отраженията на съвременната култура, пречупена по своеобразен начин през личното творческо присъствие на авторите.

С мощните си интелектуални изблици, задълбочени анализи и виртуозни изображения те създават един имагинерен свят, в който блянове и видения, архетипи и подсъзнателни внушения, минало и настояще размиват своите граници, превръщайки се в послание и част от културата на съвременната българска и световна графика.

Разнообразието от стилистики и тенденции безспорно придава на варненското Международно биенале на графиката характер на представителна панорама на съвременното графично изкуство у нас и в света.

.

  Протести, художник Борис Праматаров

.

Гл.асистент д-р Деница Янева

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

.

Варненското бианале на графиката е най-старото в Европа 

Web Analytics