Зала на Фондация Атанас Буров

.

Аз не съм песимист. Аз съм дълбоко убеден, че каузата на България не е загубена и бих желал да вдъхна във вас същата вяра, да повдигна вашите сърца, да ви дам малко от моя оптимизъм, защото оптимизмът е извор на вяра и енергия, а българският народ има нужда в днешния момент от едното и от другото, за да търпи, да се надява и да действува...
.
 
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
.

Днес, 11 ноември 1992 година в град София, ръководени от желанието за обединяване усилията и интересите на финансовите институции и специалисти:

■  за съхранение и развитие на българските банкерски традиции;
■  за подпомагане и развитие на банковото и финансовото дело в България;
■  за организиране на широка образователна дейност в областта на банковото и финансов дело;
■  за обучение, квалификация и специализация на кадри;
■  за финансово и организационно подпомагане на научната и приложно- изследователската дейност в областта на банкерството и финансите.

Подписаните по-долу,
Заявяваме намерението си да учредим фондация на името на Атанас Буров на основата на наши дарения.

БСИ "МИНЕРАЛБАНК" ; "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"; "ТУРИСТСПОРТБАНК"; "БАНКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ"; ТРАНСПОРТНА БАНКА" ; ТБ "БАЛКАНБАНК"; "СТОПАНСКА БАНКА"; КАЗАНЛЪШКА ТБ; МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ; "БАНКСЕРВИЗ" ; ФБК "105"; ФБК "КАПРИКОРНУС" РУБИКОН" -
вестник "ПАРИ"; Ценимир Братоев; Андрей Пръмов.

.

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

.

Лятното училище „Капиталови пазари” 6 – 15 юли 2012 г. е израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Проведено за първи път през 2002 г., то е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности във финансовия сектор.

Неговата програма е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към новите практики в банкирането и инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват своя трудов стаж във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията.

През 2012 г. Лятното училище ще се проведе от 6 до 15 юли в хотел „Жеравна” – гр. Банкя.

Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Капиталови пазари”, като основния акцент в него ще бъде анализ на финансови инструменти и създаване на инвестиционен портфейл. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

В Лятното училище ще бъдат включени 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50.

Желаещите да кандидатстват за Лятното училище изпращат до 15 юни2012 г., на електронната поща на Фондацията -fnburov@ubb.bg:
1. Попълнена Информационна карта.
2. Есе на една от следните теми

Недостатъци на математическите модели, използвани в портфейлната теория. Риск и несигурност. Роля на поведенческото инвестиране в развиващите се пазари.

Програма на Лятното училище

.

 ФОНД "ДОБРОДЕТЕЛ"

.


Фонд „Добродетел”  е създаден с решение на Общо събрание на настоятелите от 2 октомври 2008 г. с да подпомага студенти, обучаващи се в икономическите университети в България и ученици от професионалните гимназии по икономика в страната на които двамата или единият от родителите са  починали.

Фондът се формира от целеви дарения от физически и юридически лица; благотворителни целеви кампании и лихви от депозити. Сумите които той разпределя между кандидатите зависят от набраните средства за всяка година.

Фонд „Добродетел” се управлява от Управителен съвет, състоящ се от трима настоятели, утвърдени от Управителния съвет на фондацията. За своята работа Управителният съвет се отчита най-малко веднъж годишно пред Управителния съвет на фондация „Атанас Буров”, изготвяйки доклад за своята работа. Решението за отпускане на финансова помощ от фонд „Добродетел” се взема от членовете на неговия Управителен съвет с обикновено мнозинство.


Кой има право на такава помощ?

Право да кандидатстват за финансова помощ от Фонд „Добродетел” имат студенти и ученици, които са: български граждани; имат един или двама починали родители; следват или учат редовна форма на обучение по икономически специалности; имат успех от цялото следване или учене най-малко много добър 4.50.


Размер на предоставяната помощ

Размерът на отпусканата финансова помощ се конкретизира всяка година с решение на Управителния съвет на фонда, в зависимост от размера на набраните по сметката на фонда средства. Отпусканата финансова помощ може да покрива семестриални или годишни такси за обучение в държавни университети и професионални гимназии в страната или да осигурява средства за издръжка, закупуване на учебници и помагала, карти за градски и междуградски транспорт, облекло. Финансова помощ на един кандидат се отпуска до 2 пъти за целия период на учене или следване.


Как се кандидатства?

Кандидатите за финансова помощ от Фонд „Добродетел” могат да кандидатстват: по предложение на академични ръководства и служби, студентски съвети, училищни ръководства по тяхно предложение; пряко, със заявление до Управителния съвет на Фонд „Добродетел”.


Срокове за кандидатстване

Срокът за подаване на заявления или предложения за получаване на финансова помощ е целогодишен. Няма конкретни срокове за изпращане на искания за финансова помощ..


Какви документи се представят ?

Документите за кандидатстване за финансова помощ са:

а/ Заявление на желанието за получаване на финансова помощ, по образец утвърден от Управителния съвет на фонд „Добродетел”, публикуван на уеб страницата на фондация „Атанас Буров”;

б/ Уверение или справка от съответното висше или средно учебно заведение за средния успех;

в/ Документи, удостоверяващи семейното състояние на кандидатите (акт за смърт, удостоверение за наследници, акт за раждане).

г/ Документи, удостоверяващи средния месечен доход на член от семейството.


Документите се изпращат в оригинал по пощата на адреса на Фондация „Атанас Буров”, Фонд „Добродетел”,бул. „Фритьоф Нансен” 9, ОББ,  София 1000. Изпращане на документи по електронна поща не се  допуска.

.

Сметка на Фондация „Атанас Буров”

I-BAN: BG77UBBS80021057746430 BIC: UBBSBGSF

 при Обединена Българска Банка АД

.

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА

.

Банково и финансово управление


1994 – Димитър Димитров
1995 – Чавдар Кънчев
2000 – Чавдар Кънчев (златен приз "Буров")
2001 – Виолина Маринова
2002 – Красимир Ангарски
2003 – Стилиян Вътев
2004 – Радка Тончева
2005 – Димитър Желев
2006 – Светослав Гаврийски
2007 – Левон Хампарцумян
2008 – Момчил Андреев
2010 – Даниела Петкова

2011 – Петър Славов

Индустриално управление


2000 – Пламен Бобоков
2001 – Андрей Евтимов
2002 – Красимир Станев
2003 – Жечко Кюркчиев
2004 – Сашо Дончев
2005 – Константин Петров
2006 – Симеон Пешов
2007 – Огнян Донев
2008 – Никола Добрев
2010 – Николай Михайлов

2011 – Иван Ангелов

.

КЛУБ "АТАНАС БУРОВ"
.

Клубът обединява бивши и настоящи стипендианти на фондацията, които  желаят започващите  сега своята кариера млади хора да имат повече  възможности за адекватна и достойна реализация.

Той е учреден през 2001 г., а през 2002 е основано и “Сдружение на стипендиантите "Клуб Буров" като нестопанска организация. Дейността му е насочена към подпомагане професионалното развитие и квалификация на неговите членове и развитие на традициите на фондацията.
Клубът “Буров” организира ежемесечни срещи, предоставя консултации и информация на своите членове, подпомага контактите им с бизнес средите и активно съдействат на фондацията при  реализацията на нейните програми.
Клубът има свой уеб сайт  http://burovclub.org

 

 

 

.

 

Web Analytics