Федерация Зелени Балкани

.

 

Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България. Основана е през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България.

.

В близо 20-годишното си съществуване, Зелени Балкани се утвърди пред международните и националните институции, власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет. Свидетелство за това е доверието, с което се ползва организацията и членството на близо 4500 български и чужди граждани в нея.
Благодарение на стотиците доброволци и експерти на организацията и получената международна и национална подкрепа, Сдружението постигна значителни резултати в опазване на уникалното природно наследство на България.  Осъществени са над 110 проекта, чиято инвестиция в опазването на природата надхвърля 3,5 млн. долара.

.

Зелени Балкани действа съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ. бр.81 от 6.10.2000 г.). Организацията е регистрирана в „общественополезна дейност” и е вписана в Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието.

Зелени Балкани e НЕстопанска, НЕправителствена, НЕполитическа организация.

В близо 20 годишната си история, Зелени Балкани доказа, че се бори безпристрастно за българската природа, независимо от управляващите политически партии, прокламираната от тях политика, и независимо от евентуални сблъсъци с тях или ръководни институции.

Зелени Балкани е активен член на редица авторитетни международни мрежи и организации, сред които са:
Международният Алианс за доброволци за консервация (CVA) - www.conservationvolunteers.org
Дунавският екологичен форум (ДЕФ) - www.defyu.org.yu
Международният съвет за рехабилитация на диви животни (IWRC) www.iwrs-online.org
Дружеството за консервационна биология (SCB) www.conbio.net
Централно и източно европейската работна група за биологичното разнообразие (CEEweb for biodiversity) www.ceeweb.org
Европейските работни групи за белоглавия лешояд и малкия корморан
Българският форум на бизнес лидерите (BBLF) www.bblf.bg

.

Нашата мисия: Опазване на природата на България и Балканския полуостров. printBookmark and Share

Зелени Балкани работи за:

 • Опазване на биоразнообразието;
 • Възстановяване на местообитания;
 • Устойчиво управление на природните ресурси;
 • Подобряване на природозащитната политика и законодателство;
 • Екологично образование.

Области на действие:

 • Консервация и възстановяване на редки и застрашени видове и техните местообитания;
 • Консервация, възстановяване и устойчиво управление на влажните зони;
 • Опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите, превенция на корупцията и бракониерството в системата на горите;
 • Разширяване и укрепване мрежата от защитени територии и подпомагане изграждането на НАТУРА 2000 и Националната екологична мрежа;
 • Подкрепа на реформите в българското природозащитно законодателство и хармонизирането му с европейското;
 • Популяризиране прилагането на принципите за устойчиво развитие и насърчаване на природосъобразни стопански дейности;
 • Подпомагане изграждането на капацитети за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на природните ресурси;
 • Повишаване на обществената информираност и ангажираност за опазване на природата и устойчивото развитие;
 • Мобилизиране потенциала на младите хора за опазване на дивата природа и околната среда, популяризиране ценностите на доброволчеството;
 • Опазване „еx situ” - осъществяване на програма за рехабилитация, лечение и връщане в природата на пострадали диви животни в единствения в страна Спасителен център за диви животни. Изпълнение на програми за размножаване и реинтродукция на редки видове.

Повече за нашата работа можете да намерите в раздела ДЕЙНОСТИ.

.

Зелени Балкани е организация, чиято дейност е фокусирана към опазване на биоразнообразието и дивата природа.
По тази причина, организацията НЕ се занимава с проблемите, свързани с:
- домашни животни (права на домашните животни, лечение или други проблеми, свързани с тях)

.
- замърсяване на въздуха, почвата или водите (освен в случаите, когато това има последици върху биоразнообразието);
- проблеми на градската среда (освен в случаите, когато това влияе и на биоразнообразието или на защитени видове в градовете);
- отпадъци – преработка или рециклиране на отпадъци и пр. (изключения са случаите когато това е свързано пряко с биоразнообразието, редки видове или местообитания);
- енергийна ефективност;
- алтернативен транспорт.

Зелени Балкани подкрепя работата на други НПО в тези направления.
При необходимост сме готови да Ви съдействаме и да Ви насочим към други организации, които успешно работят по тези теми.

.

ИСТОРИЯ НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ printBookmark and Share

В края на 70-те години биолози - научни работници и студенти от Българската орнитологична централа и Пловдивски университет създадоха неформална група от природолюбители, които не само проучваха уникалната българска флора и фауна, но и заемаха активна гражданска позиция. През 80-те години групата извърши множество експедиции за проучване на биологичното разнообразие на България и изготви предложения за нови защитени територии. 

През 1988 година бившата тоталитарна власт в България извърши едно от най-тежките престъпления срещу биологичното разнообразие на Европа. На голяма част от територията на страната бяха разпръснати стотици хиляди тонове отровни химични препарати (родентициди), които предизвикаха смъртта на повече от един милион зимуващи в страната диви птици. Неформалната група от студенти и научни работници от ПУ и Института по екология събра трупове на умрели птици и организира през декември 1988 година първата в страната екологична демонстрация. Обществото подкрепи тази малка група природолюбители и се роди нова организация, която намери своето ново име - ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ.
През 1992 година създадените в страната регионални сдружения се обединиха в национална мрежа с името Федерация на природозащитни сдружения ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ. 

В края на 2008 година мрежата ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ достигна 4 500 индивидуални члена, които са обединени в 4 регионални офиса и 25 кореспондентски центъра. 

В близо 20-годишното си съществуване, организацията, подкрепяна от своите партньори и донори като ПРОГРАМАТА ФАР на ЕС, USAID, GEF, REC, UNDP, WWF, EURONATUR, осъществи над 110 природозащитни проекта. Преките инвестиции, възлизащи на 3,5 млн. долара, включват проекти управлявани от Зелени Балкани или в партньорство с други организации. Два големи консервационни проекта за р. Дунав и за Западни Родопи на стойност от около 20 млн. евро са инициирани от Зелени Балкани, WWF DCP и българския офис на UNDP. Зелени Балкани  е първата НПО в България, която получи доверие и подкрепа от  ГЕФ и Световна Банка -  за управление и изпълнение на проект за конесрвация на биологичното разнообразие на Поморийско езеро.

.

Гражданските групи и доброволците на Зелени Балкани проведоха повече от 400 акции, 180 от които с национално значение. Много от тези акции бяха масови протестни демонстрации, които успяха да предотвратят извършването на тежки престъпления срещу българската природа.

Web Analytics