България - Население

.

 

ВИЗИЯ И ГЛАВНА ЦЕЛ 

.

Главната цел на развитието на НСИ през периода 2008-2012 г. е да се усъвършенства разработването и разпространението на статистическа информация  чрез ускорено внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии в условията на пълноправно членство на Република България в ЕС.

.

Общо представяне

От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се проведе 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Веднъж на 10 години събираме информация, за да планираме бъдещето по-добре.

.

.

Преброяването на населението е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност.

Резултатите от Преброяване 2011 за страната, по области и общини 
  От 1 до 28 февруари 2011 г. се проведе 17-тото поред преброяване на населението в демографската история на България. Преброяване 2011 протече чрез прилагане на два метода за събиране на информацията - електронно (1-9 февруари 2011 г.) чрез on-line преброяване в Интернет и традиционно - чрез посещения на преброители и попълване на книжна преброителна карта (10-28 февруари 2011 г.). 
За първи път в България се провежда преброяване чрез интернет. Електронното преброяване беше прието с огромен интерес и протече при изключително висока активност.
Към 1 февруари 2011 година населението на Република България е 7 364 570 души. Жените са 3 777 999, или (51.3%). Мъжете са 3 586 571 или (48.7%)
.

.

БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ/БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД (Млн.левове)


  Код по
ЕСС '95
2010*
  ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД
1 Продукция на стоки и услуги /по базисни цени/ P1 147 006
2 Междинно потребление /по покупни цени/ P2 86 361
3 Брутна добавена стойност /по базисни цени/ B1G 60 646
4 Данъци върху продуктите D21 10 353
5 Субсидии върху продуктите D31 524
 
  МЕТОД НА РАЗХОДИТЕ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ
6 Крайно потребление P3 54 251
7 Крайни потребителски разходи на домакинствата P3 42 844
8 Крайни потребителски разходи на НТО, обслужващи домакинствата P3 271
9 Крайни потребителски разходи на правителстото P3 11 136
10 Бруто капиталообразуване P5 17 565
11 Бруто капиталообразуване в основен капитал P51 16 546
12 Физическо изменение на запасите P52 1 018
13 Придобиване минус намаление на ценности P53 0
14 Износ на стоки и услуги P6 40 733
15 Внос на стоки и услуги P7 42 074
 
  МЕТОД НА ДОХОДИТЕ
16 Компенсация на наетите лица D1 25 751
17 Брутен опериращ излишък и смесен доход B2G+B3G 35 598
18 Данъци върху продуктите и вноса D2 10 761
19 Субсидии D3 1 636
 
20 Брутен вътрешен продукт B1*G 70 474
 
21 Компенсация на наетите лица получена от Останал свят D1 567
22 Компенсация на наетите лица платена на Останал свят D1 23
23 Данъци върху производството и вноса платени на институциите в ЕС D2 173
24 Субсидии получени от институциите на ЕС D3 746
25 Доход от собственост получен от Останал свят D4 592
26 Доход от собственост платен на Останал свят D4 3 517
27 Брутен национален доход B5*G 68 666
 
28 Влияние в БВД от разпределението на ФИЗИМ FISIM  
 
29 Брутен национален доход с изключен ФИЗИМ B5*G ex FISIM  

* Данните са предварителни
.

Бърза връзка към изброените по-долу отрасли за подробна информация: www.nsi.bg
.

Външна и Вътрешна търговия, Доходи и разходи на домакинства,  Жилищен фонд, Здравеопазване, Култура, Образование и учене през целия живот, Социални дейности ,Околна среда, Правосъдие, Енергетика, Строителство, Индустрия,  Селско стопанство, Туризъм, Транспорт и съобщения, Услуги, Инвестиции, Пазар на труда, Инфлация и индекси на потребителските цени, Кризисни събития, НИРД и иновации, Информационно общество, Социално включване и условия на живот, Структурна бизнес структура, Програма за европейски сравнения, Национална Финансова статистика.

.


.
Богатството на човека не са парите и имотите. Истинското му богатство е времето, което използва за полезна дейност.

Бюджет на времето на населението в периода 2009-2010 г. 

.

Основна дейност Средно на участващо лице - 
часове
Относителен дял на участващите 
в дейността - %
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
ЛИЧНИ ГРИЖИ - ОБЩО 12:20 12:30 12:10 100.0 100.0 100.0
Сън 09:14 09:14 09:13 100.0 100.0 100.0
Хранене 02:08 02:16 02:01 100.0 100.0 100.0
Други лични 00:58 01:00 00:56 99.1 99.0 99.2
ЗАЕТОСТ - ОБЩО 07:14 07:18 07:08 32.9 38.5 28.0
Основна и допълнителна работа 07:19 07:24 07:13 32.0 37.4 27.4
ОБУЧЕНИЕ - ОБЩО 05:33 05:32 05:34 6.0 6.2 5.9
 - учебни часове и лекции 05:17 05:17 05:17 4.1 4.3 4.0
 - домашни занимания 02:12 02:10 02:14 5.0 5.0 5.0
Обучение във свободното време 02:13 02:13 02:14 0.2 0.2 0.1
ДОМАКИНСКА РАБОТА - ОБЩО 03:54 02:49 04:40 87.6 78.9 95.0
Приготвяне на храна 01:32 00:54 01:45 61.4 33.7 85.1
Измиване на чинии 00:46 00:32 00:50 53.7 23.3 79.8
Почистване на жилището 00:50 00:50 00:51 41.9 22.8 58.3
Пране 00:41 00:39 00:41 17.6 2.5 30.6
Гладене 00:36 00:31 00:36 6.0 0.2 10.9
Занаяти и производство на тъкани 01:46 01:27 01:46 6.0 0.3 10.9
Отглеждане на растения 02:10 02:26 01:54 15.2 15.6 14.9
Отглеждане на селскостопански животни 01:20 01:34 01:02 13.2 16.2 10.7
Грижи за домашните любимци 00:25 00:26 00:24 5.4 5.3 5.4
Разхождане на куче 00:55 00:57 00:53 2.1 2.5 1.8
Строителство и ремонти 01:31 01:31 01:27 5.4 10.1 1.3
Пазаруване и услуги 00:36 00:36 00:35 43.2 40.3 45.7
Физически грижи за децата и наглеждане 01:25 00:50 01:36 6.9 3.4 10.0
Учене, четене и игра с децата 01:07 01:04 01:08 6.4 5.1 7.4
ДОБРОВОЛНА РАБОТА И ПОМОЩ - ОБЩО 02:13 02:12 02:14 5.1 5.0 5.3
Организационна работа 01:32 02:31 01:01 0.1 0.1 0.1
Неформална помощ за друго домакинство 02:13 02:12 02:15 5.1 5.0 5.2
СВОБОДНО ВРЕМЕ - ОБЩО 04:30 04:58 04:05 98.2 98.4 97.9
Дейности свързани с участие 01:14 01:15 01:14 1.1 1.0 1.2
Гостуване и празненства 01:23 01:32 01:18 7.3 6.0 8.5
Друг социален живот 01:06 01:10 01:03 54.5 56.1 53.2
Забавления и културни дейности 01:33 01:38 01:28 0.6 0.6 0.6
Ходене, търизъм 01:33 01:34 01:32 13.5 14.6 12.5
Спортове и дейности на открито 02:00 02:08 01:44 4.7 6.8 2.9
Компютърни и видео игри 01:39 01:46 01:24 3.0 4.4 1.8
Друг вид използване на компютри 01:36 01:46 01:24 12.2 14.7 10.0
Други хобита и игри 01:32 01:39 01:15 5.3 8.1 2.9
Четене на книги 01:20 01:23 01:18 8.4 6.1 10.3
Друг вид четене 00:49 00:50 00:49 15.3 22.8 9.0
Телевизия и видео 02:56 03:07 02:47 91.9 92.1 91.8
Слушане на радио и музика 00:59 01:02 00:56 5.1 6.1 4.2
ПЪТУВАНЕ - ОБЩО 01:13 01:15 01:11 79.0 84.1 74.6
Пътуване до/от работа 01:04 01:03 01:05 29.1 33.5 25.4
Пътуване свързано с обучение 01:06 01:06 01:06 4.5 4.6 4.4
За пазаруване и услуги 00:36 00:36 00:35 41.3 38.5 43.6
Свързано с грижи за децата 00:33 00:30 00:34 2.1 1.5 2.7
НЕОПРЕДЕЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО 00:38 00:37 00:39 4.3 4.6 4.1
.
За подробни данни от Националния стнатистически институт: 

http://www.nsi.bg/census2011/index.php

.


Полезни връзки

Министерство на труда и социалната политика: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp
Държавна агенция за българите в чужбина: aba@aba.government.bg
Агенция по заетостта: http://www.az.government.bg/
Агенция по обществените поръчки: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,168247&_dad=portal&_schema=PORTAL
Агенция за социално подпомагане: http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp
Асоциация за работа от разстояние: http://www.bg-telework.org/
Национален осигурителен институт: http://www.noi.bg/
Национална здравно-осигурителна каса: http://www.nhif.bg/
Национална агенция за професионално образование обучение: http://www.navet.government.bg/
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи: http://www.hrdevelopmenteu.com/
Бюро по труда за лица със зрителни увреждания: http://labourforblind.bg/
Национален статистически институт:  http://www.nsi.bg/index.php
.

Web Analytics