Кратка биография

 

Продължение

 

 

Акад. проф д-р Григор  Велев е роден на 22 януари 1935 г. в Хасково. Средно образование завършва в родния си град. През 1958 г. се дипломира във Висшия медицински институт - Пловдив и работи в Окръжна болница в Хасково като патолог.


Професионална кариера

След конкурс през 1966 г. започва работа като асистент в Катедрата по патология в ИСУЛ, София.

 През 1984 г. е хабилитиран за доцент по патология. От 1984 г. е ръководител на катедрата по Обща и клинична патология при ВМИ, Стара Загора. През 1985 г. защитава дисертация „Биопсична диагностика на хроничния хепатит” и става доктор на медицинските науки. През същата година е хабилитиран за професор. През 1989 г. е избран за ректор на Висшия медицински институт в Стара Загора.

Специализира в Москва и Париж по имунопатологията на черния дроб. Научното му творчество включва 137 публикации в областта на стомашно-чревната, чернодробната, онко- и имунопатологията, сред които и пет монографии. Под редакцията му са написани „Ръководство за лекари патолози по Обща и клинична патология” и четири учебника за студенти по „Обща патология” и „Клинична патология”. Съавтор е на четири „Ръководства за практически упражнения по патология”.

Основател и главен редактор е на списание "Българска медицина". Инициатор е за създаване на Българската национална академия на медицината и от 1995 до 2003 г. е заместник-председател на академията. Председател е на дружеството на паталозите в България през периода 1996 - 2000г. Член е на Европейската асоциация на паталозите.

Специализира в Москва и Париж по имунопатологията на черния дроб. Научното му творчество включва 137 публикации в областта на стомашно-чревната, чернодробната, онко- и имунопатологията, сред които и пет монографии.

Под редакцията му са написани „Ръководство за лекари патолози по Обща и клинична патология” и четири учебника за студенти по „Обща патология” и „Клинична патология”. Съавтор е на четири „Ръководства за практически упражнения по патология”.

 

Обществена дейност

След 1989 г. проф. д-р Григор Велев се занимава активно и с политическа публицистика от позициите на модерния градивен национализъм. Публикувал е повече от 160 статии, анализи и коментари, посветени на актуални политически събития у нас и чужбина. Участвал е в десетки предавания на различни телевизии, посветени на политическите проблеми в България.

През 1995 г. оглавява екип от видни български учени при БАН за създаване на „Българска национална доктрина”. През 1997 г. доктрината е представена на президента Петър Стоянов. През 1998 г. Доктрината е внесена от представители на СДСВМРО-БНДДПБЗНС-НС в парламента за обсъждане.

През 1997 г. проф. д-р Григор Велев е избран за председател на създадения по негова инициатива „Научен център за българска национална стратегия”, в който се разработват проекти и програми, посветени на различни проблеми, отнасящи се за успешното развитие на България. В него работят около 70 учени.

В Научния център Националната доктрина е актуализирана през 1999 г и през 2003 г., след което отново е внесена в парламента за обсъждане е вземане на решение. 

През периода 1997 - 2006 г. той лично е представил Българската национална доктрина пред обществеността на 113 града, 10 университета и  11гарнизонни военни клуба. 

По инициатива и под ръководството на проф. Велев през 2003 г. в Научния център се формира редакционен съвет за написване на "История на българите" в десет тома. Предвижда се историята да бъде освободена от маркистко-ленинските постулати и догми за партийно-класнв подход. До този момент са излезли от печат три тома. 

В Научния център се разработват реди;ца политически, социологически, демографски и икономически проблеми на България. Под негово ръководство Научният център публикува меморандум относво етническите конфликти и събития в Македония

 

От 1995 г. е председател на „Движението за приятелство и сътрудничество между Републискка България и Република Македония”. Той и неговият син д-р Петър Велев откриват в гр. Скопие, Р. Македония, през 2003-2005 г. „Българска книжарница” с 10 000 тома книги, която се превръща в културен център на българите от Вардарска Македония.

От 2004 г. е председател на Комитета за защита на Западните покрайнини, който подготвя и публикува „Меморандум относно промяната на статута на Западните покрайнини” и организира парламентарно питане до Министерството на външните работи за отношението на Р. България по този национален проблем.

Основател и председател е на Сдружението на националния елит „Строители на нова България”. По негова инициатива е създадена и регистрирана средношколската Спортно-творческа организация „Български юнак”, която обединява българската младеж и работи за нейното патриотично и родолюбиво възпитание.

Проф. д-р Григор Велев е автор на монографията „Национализмът”, в която разглежда въпросите: съвременните теории за същността и общественото значение на национализма; мястото на модерния национализъм в политическия живот на нациите и националните държави; историята на българите през погледа на националиста; защо е необходима на България национална доктрина; България като член на ЕС; национализма на балканските страни и др.

През 2006 г. публикува своята  книга „Българският национализъм и неговото бъдеще”. Основател и дълго време е редактор на вестник „За българската нация”

Той е съучредител на партията "Целокупна България", която е изградена върху принципите на модерния градивен национализъм и идеологията на Българската национална доктрина. Учредителното събрание го избира за председател на Националния изпълнителен съвет. На 22 юни 2006 г. Обединението на българските националисти единодушно издига кандидатурата на проф. д-р Григор Велев за президент на Република България. 

 Григор Велев е женен, има две деца и трима внуци.

 

 

През 2004 г. проф. д-р Григор Велев регистрира, а през 2006 г. с помощта на голям научен потенциал основава Българската академия на науките и изкуствата /БАНИ/.

Учредител и почетен председател е на Асоциацията на българите по света.

Web Analytics