ЕНЦИКЛОПЕДИЧНА КНИГА

 

 Задълбочено изследване на тоталитарните доктрини и злоупотребата с националната идея

Името на акад. проф. Григор Велев от години е познато не само в научните и професионалнитемедицински среди, но и на българската общественост в страната и чужбина. Дългогодишната му преподавателска работа и позиции в медицинското образование, вкл. като ректор на Тракийския универститет (в периода 1989-1993 г.), са убедителна илюстрация на мотивацията и решимостта на му да поема отговорности, да посвещава своята ерудиция и енергия на общественозначими каузи.

 Подобно на редица представители на българската научна интелигенция, вкл. мнозина медици, акад. Григор Велев има изявен интерес към историческата съдба на България и света, към драматични обрати в общественото и политическо развитие, особено през бурния ХХ в. Съвсем не е случайно, че след демократичните промени у нас той посвети много усилия за разгръщането на идеите на модерния национализъм, за решително сближение с Република Македония и активна работа с българските общности извън скромните граници на днешна България. В своята граждански ангажирана публицистика и научно-теоретически разработки акад. Велевпоследователно и безкомпромисно защитава националните интереси и демократичните ценности. В резултат на това той през 1995 г. съумя да обедини колектив от водещи учени и експерти около мащабния проект “Българска национална доктрина". Две години по-късно този пръв по рода си фунадаментален документ беше представен на вниманието на тогавашния президент Петър Стоянов, а през 1998 г. - внесен в Народното събрание.

Ако си позволих тези бележки, то е защото новата книга на акад. Григор Велев е логично продължение на усилията на изтъкнатия учен и общественик за изясняването на онези доктрини и обществено-политическия течения, които белязаха отминалия ХХ в. Доктрини, които в една или друга  посока спекулират с национални и общочовешки идеи, които, независимо от своите грандиозни исторически провали, в една или друга степен имат последователи и през ХХІ в. Комунизмът, фашизмът и националсоциализмът не само се опитаха да моделират човечеството с цената на чудовищни социално-политически експерименти, проливайки реки от кръв, но и оставиха своите дълготрайни “следи” и поражения върху съвременното човечество, вкл. върху изстрадалата българска нация.

Още в своя предговор авторът решително възразява срещу проявите на откровено невежество и предубеденост, на тенденциозни и злонамерени внушения по адрес на  понятия като “национализъм”, “патриотизъм” и “национална демокрация” -   внушения, които за съжаление нерядко се правят от влиятелни фигури в съвременния ни политически и обществен живот.  При това нерядко става дума за представители на т.нар. дясно политическо пространство на най-високо равнище – струва ми се, че примерът с колебанията и дори симптомите на атавистичен страх(!) по отношение на проекта “Българската национална доктрина” е достатъчно показателен… Непознаването или умишленото изкривяване на понятията и тяхното истинско съдържание води до погрешна интерпретация на толкова болезнени за съвременната цивилизация явления като диктатура, терор, геноцид, шовинизъм. И до неразбиране на демокрацията, в крайна сметка… В този смисъл акад. Григор Велев си е поставил трудната и отговорна задача да даде на съвременната и мислеща българска публика едно колкото теоретично, толкова и историко – енциклопедично пособие, за което без съмнение отдавна съществува интелектуална и обществена потребност.

Книгата е структурирана в единадесет глави, които съчетават теоретични знания, синтезирана историческа и друга информация, биографични портрети на идеолозите и най-ярките представители на съответните докрини. Независимо от относителното “изобилие” от литература по тази проблематика през последните две десетилетия,  в труда на акад. Велев читателите ще открият много нови, неизвестни или малко познати факти за развитието на тоталитарните идеологии и политиката на олицетворяваните от тях режими. Разбира се, в предлаганата книга на преден план излизат “световни” фигури като Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Ленин, Сталин, Бенито Мусолини, Адолф Хитлер и техните най-близки сподвижници, та чак до Леонид Брежнев, Михаил Горбачов и някои съвременни “леви интелектуалци” и теоретици.

С прецизността на изследовател, очевидно повлиян и от по-тясната си професионална квалификация, авторът проследява движещите социалнополитически механизми на въпросните доктрини, психологията (бих се осмелил да кажа, и патологията!) на масите и психографията на големите “вождове”, идеолози и авторитарни диктатори, на бездушните партийни бюрократи и харизматични популисти, които маркират развитието на всяка от тези доктрини. Акад. Велев убедително показва, че социалното инженерство и политиката на геноцид са дълбоко присъщи на тези антидемократични и извращаващи националната идея учения, неизменно претендиращи за мисия в “името на човека”, “народа”, “нацията”, “расата” и т.н.

Изкушавам се да обърна малко внимание и на “българския контекст” на книгата, още повече че “родните” проекции и формации, свързани със световните тоталитарни и антидемократични идеологии, са показани в тясна връзка с развитието им в Европа и света. Сам по себе си такъв подход е не само правилен, но и единствено възможен, когато става въпрос за големите изпитания на нацията през размирния ХХ в. На страниците на настоящия труд читателят ще открие синтезирани, но и пълнокръвни като фактология исторически портрети на такива личности като Димитър Благоев, Георги Димитров и Тодор Живков, ще получи ясна и безкомпромисна оценка за антидържавната и антинационална дейност на Коминтерна и българските комунисти, за Септемврийския метеж през 1923 г. и терористичната дейност на крайната левица в последвалите години, за нямащото аналог национално предателство на БКП към македонските българи и т.н., и т.н. Авторът без колебание изобличава пропагандните тези на обслужващата режима тогавашна наука и пропаганда, свързани с репресиите след преврата на Девети септември 1944 г., лагерите, вътрешнопартийните борби, ролята на личности от рода на Трайчо Костов, Вълко Червенков, Антон Югов и т.н., на същността на отношения със Съветския съюз.  Същевременно трябва да се подчертае, че Григор Велев остава на напълно обективни научни позиции, нямащи нищо общо с пропагандните клишета, непремерените емоции и политизацията на историята.

Теоретичният и исторически синтез, представен ни от автора, сигурен съм, ще помогне на хиляди хора да открият симптоматиката на редица явления от по-далечното или по-близко минало, а защо не и от нашето съвремие. Историческата “панорама” от събития, личности, от обществени явления и мащабни политически процеси, представена от акад. Григор Велев,  заслужава висока оценка.

 

С пълно основание книгата “Диктатура, терор, геноцид, шовинизъм” би могла да бъде дефинирана и като теоретична и историческа енциклопедия, която ще бъде изключително полезна за студенти, учители, специалисти по история, философия, политология и т.н., на най-широк кръг читатели – един академичен труд, който утвърждава националната идея и демократичните ценности.

 

 

Дописен член

доц. д-р Пламен Павлов

6 юли 2010

 

 

 

 

 

Към Премълчаните истини : http://www.portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:104507

Web Analytics