СЛОВО НА ПЛ. ДИМИТРОВ: „ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ”, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ЕИСК И АИКБ

 

Благодаря за възможността да участвам от името на КНСБ в публичното изслушване на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейска рамка за корпоративно управление. Оценката на ефективността на актуалната рамка за корпоративно управление и по-нататъшното й подобряване, инициирано от Европейската комисия, е от общ интерес за бизнеса и синдикатите в България. Обсъждането на този проблем има нашата  подкрепа, защото спазването на принципите за добро корпоративно управление е от полза не само за дружествата, но допринася и за повишаване на благосъстоянието на работниците, като едни от основните заинтересовани страни в корпоративното управление. Ние поддържаме необходимостта от по-ясни регламенти и доброволни практики в корпоративното управление, които могат да осигурят превенция на недалновидността на капиталовите пазари.

І. Подкрепяме по-голямата част от изразените в проекто-становището на Европейския икономически и социален съвет  позиции, в частност:

  • необходимостта от прилагане на принципите на корпоративното управление за всички котирани предприятия, независимо от техния размер, в частност малките и средните предприятия, които са гръбнак и на българската икономика, с отчитане на техните специфични характеристики, ресурси и потребности;
  • включването на некотираните дружества в полето на действие на принципите за корпоративно управление чрез системата на законодателството и на актовете с незадължителна правна сила и насърчаване на разработването и прилагането на доброволни кодекси на национално равнище за некотираните дружества;
  • осигуряването на необходимата компетентност и подходящо многообразие на състава на съвета на директорите, включително и от гледна точка на по-голямото участие на жените в бордовете;
  • прозрачността на политиката на дружествата по отношение на възнагражденията, която да бъде одобрена от акционерите;
  • оповестяването и управлението на рисковете, в това число социалните и обществените рискове и други.

ІІ. Заедно с тази подкрепа, от гледна точка на интересите, които КНСБ изразява, бих искал да обърна внимание на някои важни аспекти, свързани с корпоративното управление, които пораждат нашата загриженост:

1. Според нас, много важно е да се гарантира, че интересите на всички легитимни вътрешни и външни заинтересовани страни, в частност на работниците, са добре и коректно отчетени и представени в корпоративно управление. Това е от значение за осигуряване устойчивото развитие на дружеството  и ориентацията му към дългосрочни цели, а не към бързо постигнати печалби. За съжаление, в предложения текст на Зелената книга, а  и в Становището на ЕИСК подходът, насочен към заинтересованите страни не присъства ясно, като се игнорира фактът, че компанията е конгломерат от различни интереси. Работниците не са просто страна в трудовите отношения, те са човешкият капитал на компаниите и създатели на благата и трябва да имат право да бъдат включени в стратегическите избори на компаниите, за които работят.

2. Липсва връзката на корпоративното управление със съществуващите в редица държави членки на ЕС механизми за работническо участие, включително участие в борда, информиране и консултиране и необходимостта да се създават по-добри условия за тяхното ефективно развитие и вплитане в модела за корпоративно управление. Тези механизми, независимо дали са законодателно определени или колективно договорени, са доказали своята роля както в повишаване на резултатите на компанията, така и за по-добрата мотивация и лоялност на персонала.

Макар че Европейската комисия в Зелената книга (точка 2.8)  отбелязва, че „в рамката за корпоративно управление трябва да бъде отчетен интересът на служителите, свързан с дългосрочната устойчивост на дружеството, за което те работят, че те могат да участват в делата на дружеството, като бъдат информирани, консултирани или участват в борда на директорите”, както и че могат да бъдат акционери, Комисията ограничава своя интерес единствено до дяловото участие на работниците и служителите в собствеността.

4. Във връзка с посоченото по-горе и въпросът, който ми зададе водещият, отговорът ни на въпрос 23 за дяловото участие и въобще за участието в собствеността и печалбата, за разлика от становището на ЕИСК е „да”, трябва да се подкрепят и развиват по-нататък формите на финансово участие на работниците в собствеността и печалбата.

3. Друга липсваща връзка в рамката за корпоративно управление, която обсъждаме, е връзката между корпоративното управление и корпоративната социална отговорност. Тя не е просто резултат от корпоративното управление, а е  интегрална част от процеса на управление в успешните фирми, насочена към взаимоотношенията с външните заинтересовани страни и социалните и екологичните отговорности на компаниите.

В заключение, считаме, че европейската рамка за корпоративно управление трябва да съдържа подобрени принципи на регулиране, като заедно с това дава възможност за гъвкави подходи на национално ниво в зависимост от националния контекст и традиции. Реформирането на рамката за корпоративно управление трябва да възстанови доверието в днешните корпорации и да обедини интересите и споделената отговорност на всички заинтересовани страни.

 

Източник : Сайта на КНСБ

Web Analytics