ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА - ДРЕВНАТА БАЛХ-АРА

Ранни сведения за древното българско царство Балхара

са от времето между 1301–1235 г. пр. Хр. 

.

Карта на Древния свят

Съставена от бащата на историята Херодот (484-425 г.пр.н.е.). Той определя родното място на древна Тракия до Pont Euhinos и река Ister e Thracien .

В дясната страна на картата са посочени свързани с темата обекти:

река Euphrat, Babylon, Perser, Indier, Meder, Massageten и Baktrier - 

Първата българска държава Бактрия/Балхара. От bg.wikipedia

.

нижовният паметник “Атхартва веда” пише, че на север от Индия живеят народите булинги, балхики. В “Махабхарата” (X-VII в. пр. Хр) те  са сред най-споменаваните имена – над седемдесет пъти. В “Латински анонимен хронограф” (354 год.) е отбелязано, че българите произлизат от сина на Ной - Зиези, а в арменската география “Ашхарацуиц” (VII век) българите, заедно с масагетите, са определени като най-развитите народи в Централна Азия. .

Държавата Балхара (Бахлика) е обхващала планината Имеон (Памир, Хиндукуш, Тян Шан), земите на запад от нея и част от Таримската котловина. На запад и югозапад имало и други арийски народи, Нейната столица е бил град Балх (в днешен северен Афганистан), който е  наричан “люлката на царете”. На север от град Балх е бил град Бакат, където са живеели оногурите. Те, по-късно известни още и като оногундури, образуват ядрото на Стара Велика България. От него са излезли владетелите от рода Дуло - Кубрат и Еспор.

Различните източни народи са произнасяли името Булгхар и дори Болгар /у днешните иранци/, при което първият гласен звук се е променял като „А“, „О“ и „У“. Това разнообразие показва, че в началото на името е стояла гласна, която е липсвала при тях и се е предавала в силно променен вид. Гласната, която липсва в санскрит, индийски и персийски език, е българската удърна гласна „Ъ“. Пояснение за името от Петър Добрев - БАН.

Тогава Балхара става Бълх-ара и населението и е бълх-арии. Според известният изследовател Бернар Серджент: The genesis of India according to Bernard Sergent -- a review ... The debate concerning the theory of an Aryan invasion in India has taken off at ... eerste bewoners van het toekomstige : een etnische overrompeling", in Anne Morelli ed.: Geschiedenis van het eigen volk, Kritak, Leuven 1993, p.28) It is this gradual...Превод от нидерлански: В Битието на Индия дебатът за теорията за арийската инвазия в Индия се състоя. Това са ония първи жители на бъдещето. Изд. "История на собствения народ", Критак, Лъв 1993, с.28).

.
 средата на
I
хилядолетие пр. Хр. в земите около град Балх

се развива мощна цивилизация на арийците-предци на българите,

която оказва силно влияние върху езика и културата на Северна Индия и Иран, влияе и на културите на Изтока. 

.

Проф. Иван Т. Иванов пише, че в една от най-важните зороастрийски книги Видевдат е описан пътят на арийците в Азия. От страната Айриана Ваеджа (степта от Днепър до Алтай) те проникнали по междуречието на двете големи реки Сърдаря и Амударя до историческата провинция Баксти. След като се закрепили и размножили, те продължили на запад и се обединили с по-древната историческа провинция Ария (Харойва) в Северозападен Афганистан. От там те достигнали до езерото Ур и селището Варна, близо до столицата Баку на Азърбайджан. Пътят на това съществуване и придвижване е засвидетелствано с археологически находки, характерни бойни оръжия, колесници и керамика.

.

От древността и днес, езиците, културата, до голяма степен и физичния облик на населението от индийския свят в голяма степен се дължат на наследниците на ариите. През VI в.пр.н.е.в Иран живее големият мислител и реформатор Заратуштра. Той създава по същество монотеистична религия с главен бог Слънцето - Ахура Мазда. С помощта на новия владетел на Балхика, Виштаспа, тя става държавна религия отначало в Балх, а после в повечето ирански държави по това време. Много основни представи, понятия и символи от религията  зороастризъм, описана в книгата “Авеста”, после се възприемат от християнството и исляма.

До времето на арабското завоюване град Балх е крупен култов център, в който се събират много поклонници от Бактрия и съседните страни. Китайският поклонник Сюан Цзан, посетил Балх в 630 г., пише, че във владението Бо-хо-ло, т.е. Балх, има около 100 будистки манастира и три хиляди монаси.  

.

ългарската столица Балх е имала площ от около 4500 дка.

Арабските географи Якуби и Мокадаси (ІХ и Х век) го описват като град с  200 000 жители. Бил е разделен на три части, всяка обградена с крепостна стена. Най-вътрешната част “кухандиз” представлявала замък на владетеля. Средната част “мадина" е била съставена от занаятчийски квартали. Най-отвън е имало предградие "рабад" , чието многолюдно население е било заето със земеделие и животновъдство. Там е имало многобройни пазари. В съчинението «Худуд ал-'алам» Балх се нарича «убежище на търговци» и «търговски център на Индия». Улиците на Балх били широки и прави, от двете им страни растели дървета. Имали канали за чиста и отпадъчна вода. 

Проф. Георги Бакалов сподели, че всяко племе в състава на Балхара е запазвало своята идентичност, родовото си име, култура, религия, начин на живот и план на изграждане на своите обиталища. На картата по-долу са отбелязани съседните на столицата Balkh големи градове Warnu, Madr, Tarmid - съответно Варна, Мадара и Термид (селище между Родопите и Егейско море близо до прохода Термопилите, където през 11 – 13.VІІІ. 480 г. пр.н.е. се е състояла Гръко-персийската война). отбелязани на картата по-долу. Той спомена и градовете Chuman - Шумен, Ispora - Исперих. и други. По данни на Ал-Йа'куби градовете имали управител, наречен "таркан" (производна от глагола tark - съдя). Същата титлата е употребявана в Стара Велика България и в Дунавска България до приемане на християнството.

.                                                      .

Древни градове на Балхара в ІV в. пр.н.е. (По N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, London 1999)

.

Балх е възникнал именно до планините на Хиндокуш, тъй като там има обширен оазис от плодородни почви, напояван чрез прокарани канали от реката Oxus. В древността са произвеждани високо качествено жито, грозде, портокали, захарна тръстика и уникални водни лилии. Тук древните арийци - предци на траките и прабългарите, са пренесли умението си да отглеждат прекрасни коне. Техните камили и коне били най-добрите породи на Изтока.

Друга причина древните българи да построят столицата си на това място са няколко важни търговски пътища, включително и пътя на коприната.

.

Карта Пътят на коприната, публикувана от Агенция Синхуа.

По суша Пътят на коприната започва от древната столица Сиан, простира се на запад през Урумчи, спуска се на югозапад към Авганистан (по средата на картата с двете една до друга червени точки в древността е била столицата Балх, доп. Н.У). Пътят пресича Иран, Сирия и Турция. От там през Босфора продължава през България, Румъния, Чехия и Германия. Завива към  Холандия и стига Венеция. Там се събира с морския път на коприната. (От memoriabg)

.

Балх винаги е бил по-богат, отколкото силен и поради това е попадъл в зависимост. През 129 г.пр.Хр. Кушаните налагат властта си над Бактрия, като тяхната империя достигала от Централна Азия до Индия. През 329 г.сл.Хр. Александър Македонски направил Балх свой координационен център за по нататъшно завладяване на индо-иранският свят.
През 1220 Чингис Хан със сто хилядна армия срива тази перла на градовете. Балх останал в руини повече от век, както го описва Марко Поло (1275)  и Ибн Батута(1333). Възстановен е едва през 1359 година, но не достига миналото си величие. След няколко века населението на Балх било връхлетяно от епидемия малария и окончателно се изселило. (От samoistina.com)

.

Преселението на племената, образували ядрото на древния български етнос (2 в пр. н. е. – 4 в.).

Показани са пътищата на последвалото преселение на древните българи от Индия и Балхика към степите северно от Кавказ в първите векове на новата ера. Посочен е Балх като столица на държавата Балхара в Северен Афганистан. От средата на І хил.пр.н.е. до неговото разрушаване от монголците(1221 г), Балх е един от най-големите градове на Изтока. (Пак цитат от Ш. Камалиддинов). А известният белгийски историк Бернар Серджент нарича населението на Балхара "първите жители на бъдещето", имайки предвид също и нахлулите преди векове в Индия арийци (Бел.1).

.

Релефът на Модар в Афганистан (около 250-270 г.) - прототип на българския Мадарски конник. Източник: N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, London 1999.  Скулптурата е повредена след обстрела на талибаните.

.

Древната Балхара се е славила в целия Изток и със своите майстори-занаятчии, наследство предавано от поколение на поколение в тяхната далечна прародина Тракия, прочута с това, че там за първи път в света е обработено златото преди повече от 7800 години, прочута и със своите златни арт изделия. Затова арабските географи Якуби и Мокадаси (ІХ и Х век) описват Балх и като град известен с изкусни майстори-занаятчии, търговци, учени и дейци на художеството и културата.

"Около  в.пр.н.е. китайски източници съобщават, че “през 424 г. от Балх в Китай отиват майстори и от тях китайците научават редки занаяти. Един от тях е отливането на цветни стъкла” [Бичурин, 1950, с. 264-265; П. Добрев, 1991, с. 44; 2002, с. 106]". (Чрез protobulgarians). 

Но в истинското умение и във великолепието на арт изделията на старите българи-бактрийци може да се убедите в следващата статия.

.

Публикация: Николай Увалиев

27.02.2019

.

Към Древното съкровище на Балхара - 21 618 златни и сребърни предмета

.

 "Знаменитите „бухарски” рубини, принадлежали на кан Тамерлан

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

***

Работен сектор

.

Пътят на Бълг-ариите от 5442 г.пр.Хр. до 680 г.сл.Хр.

Тръгнах убеден, върнах се укрилен и без свян казано, малко умъдрен.

.

Словото на Авеста е препредавано векове наред устно, за да не се накърни свещеността му. Писмен вариант на Авеста се появява едва през IV век. (От religiology.avesta)

.

Към 14-те статии за Бактрия

.

Езикът е най-променящата се част от народностната структура. Затова той не може да бъде единствен белег, който да доказва етно-принадлежността в географско – исторически план, но той е много полезен на изследователя при наличието на други доказателства да се стигне до истината за произхода на всеки народ.

В края на ХХ век много от нашите историографи потвърждават, че в страната Балхара наричана и Бактрия българите са създали своята първа държава. А езикови, културни, антропологични и генетични доказателства свързват произход им с така наречените в древността Арии, които през VІІ хил.пр.Хр. са се преселили от прародната си страна Ара ( край западните брегове на Черно море), по късно наречена Тракия.

.

За експедицийте по-подробно в "Древните българи - Генетиката"

.

Нар. Енергия
7. В многовековната си история, прабългарите съумяват да създадат 4 мощни държави, носещи името България, както и още няколко държавни формирования, което е безспорно доказателство за огромната им съзидателна енергия.

.

Наричат го предтракийско население на Балканите. Древните легописци ... ги назовават арийци, защото Тракия в миналото е имала име Ария. Известният белгийски историк ги определя като "първите жители на бъдещето". А те са предците на траките и на прабългарите. Известният белгийски историк ги определя като "първите жители на бъдещето". 

.

 

 

Web Analytics