ОСНОВОПОЛАГАЩИ ЗНАНИЯ НА ДРЕВНАТА КУЛТУРА ВАРНА:

Математическитге пропорции на Варненската цивилизация са по-ранни 2000 години от Великата хеохсова пирамида

тава дума за загадъчната цивилизация, която се е развила в земите около Варненския неолитен некропол, открит през 1972 г. Датировката му е 4600 - 4200 г.пр.н.е. Възхищение предизвикват откритите тук високо художествени изделия, поразяват ни гениалните научни знания на нашите предшественици от преди 7800 години, за които ще разкажем. Специалистите твърдят: Шумер, Египет, Иран и Индия са наследили знания от "Културата Варна.

.

НАЙ-СТАРИННИЯТ ГРАД НА ЕВРОПА - НЕЙНА ПЪРВА КУЛТУРНА И НАУЧНА СТОЛИЦ

АРХЕО-ЛОГИКАТА НИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОТКРИЕМ НОВИ КОДИРАНИ НАУЧНИ ЗНАНИЯ НА ТАЯ НАЙ-ДРЕВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

Дедите ни от Културата Варна откриват прочутото златно сечение, изразено с числото фи и легендарно съотношение между обиколката и диаметъра на всяка окръжност - числото пи =3.14Тези константи на хармонията и математиката намираме две хилядолетия по-късно в едно от чудесата на света – Хеопсовата пирамида. Възрастта на Варненският енеолитен некропол, определена чрез радио-въглероден анализ е от 4600 до 4200 .пр.н.е. Според последните анализи на египтолозите възрастта на Великата пирамида е 2500 г.пр.н.е. 

Съществуват поразителни съответствия между пропорциите и метриката на Варненското злато и на Хеопсовата пирамида. Основната мерна единица, вложена в пирамидата, както и във всички по-важни архитектурни постижения на Старото царство, е т. нар. царски лакът. Оказва се, че диаметърът на един от най-красивите артефакти на Варненския некропол - керамична купа със златни инкрустации - с точност до десета от милиметъра е равен на царския лакът! Диаметърът й е 52,36 см и се оказва прототип на египетската мярка.
.
Оказва се, че диаметърът на един от най-красивите артефакти на Варненския некропол - керамична купа със златни инкрустации - с точност до десета от милиметъра е равен на царския лакът! Диаметърът й е 52,36 см -значи е прототип на египетската мярка. Височината на известния по-голям златен бик от Варненското съкровище е 58,176 мм.
Той се нанася 9 пъти в на позлатената купа -1/9 от царския лакът. 
Върху златните бикове са изразени и други числови послания, очевидно важни за онова време. Те са представени като множества от точки по външния контур на фигурите. За по-големия бик броят им е 56, докато при по-малкия те са 45. Случайно ли точно тези числа са представени в образния код на това свещено животно. То 2000 по-късно е било почитано в Египет под  името Апис.
На пръв поглед те са укра­са на златните предмети. Но наблюдателният изследовател ще забележи колко пропорционални са двете. Нещо повече, свърза­ната с него математична прогресия на фибоначи, поредицата от числа 3,5,8,13,21,34,55... е зако­дирана в двете фигури на бикове.
Самият код е прост и еле­гантен - по-скоро представя, а не скрива математически­те свойства, включително и операциите с числа. Съще­временно фигурите елементи - разстояние меж­ду предни и задни копита, чела и др. е много близко до легендарното „златното сечение".
Произведението 56х45 = 2520 умножим ли го по височината на по-големия бик, ще получим следното: 56х45х58,176 мм = 146603,52 милиметра = 146,60352 метра = 280х0,523584 метра, т.е. 280 царски лакъта. 
Това е височината на Великата пирамида.
Златната плоча от гроб номер 4 пък се нанася точно 3 пъти върху диагонала на купата, т.е. нейната дължина е 1/3 от царския лакът. Ако прекараме диагонали през двете вътрешни дупки в ъглите златната плочка получаваме ъгъл от 51,85 или ъгълът в основата на Великата пирамида. 
Направим ли същото, но през външната дупка, получаваме ъгъл от 53,13 – същият като в основата на пирамидата на Хефрен. Кодираните в малките по размер златни еталони пропорции лесно се нанасят в по-големи мащаби, гарантирайки на строежа естетическата изящност и архитектурна здравина на златното сечение. 
.
.
то друг пример, дребен наглед, а с много научни стойности.
Там върху златна фигурка на бик с размери 5,8 на 6,5 см са закодирани няколко правоъгълни триъгълника. Един от тях, със страни 3, 4, и 5 единици, е прочутият триъгълник, наречен много векове по-късно Питагоров. Върху същата фигурка на бик през специално отбелязани структурни елементи могат да се прокарат ъгли от 90, 70, 65, 60, 45 и 30 градуса. Най-вероятно именно тази цивилизация е открила значението на перпендикуляра, както и факта, че 4 прави ъгъла са равни на 360-те градуса на окръжността. Питагоровият триъгълник се открива и в златнта плочка,открита в некропола.
Върху различни артефакти са закодирани пропорции и числови съотношения, които ни говорят за това, че тази висока култура, датирана от средата на 5-ото хилядолетие пр.н.е. е познавала дори числото на Фибоначи – 1,618. Това е кодът за красивото и хармоничното. Той е мярата за пространство, време и хармония. Това число и поредицата от други, които се генерират, е в основата на хилядолетни търсения. Пропорцията, наречена златно сечение, е в основата и на египетската цивилизация и на представите ни за красивото много хилядолетия след това. Но ние се убедихме и можем да докажем, че за първи път в историята на цивилизациите тази прогресия, това златно сечение е закодирано върху артефактите от Варненския некропол. Не е само това число. Цивилизацията Варна е познавала и числото „Пи“ – 40 века преди Питагор. С помощта на определени алгоритми можем да видим, че върху някои от златните артефакти може да бъде конструиран правоъгълният триъгълник на Питагор.
.
Познанието на ъглови и линейни съответствия е позволявало на онези древни хора не просто да се ориентират, а да проектират виртуални фигури на терен. Такъв триъгълник със съотношения на страните 3:4:5 може да се трасира между светилището на гетите край Свещари, Велики Преслав и Варненския некропол. Разстоянията са от порядъка на 63,9 км, 85,2 км и 106,5 км. Може да се каже, че те са своеобразни еталони за отстояние. С толеранс от около 500 м те свързват много други свещени обекти на територията на България.
.
Тексът на снимката: Броят на пъпките и дупките на бикчетата съътветства на броя и разположението на трилитите
в Стоунхендж - Англия.
.

гигантския загадъчен Стоунхендж са използвани структурни закономерности на цивилизация Варна. Например по външния пе­риметър на Стоунхендж се намират 56 кръгли дупки, известни като дупките на Оубри". Точно 56 са и „пъпките" по контура на по-големия златен бик от Варненското съкровище. В самия център на комплекса във форма на подкова е разположена група от 5 трилита, т. е. пет по три грамадни камъка, сгло­бени като „Подковата", която е ограждала дъга от 19 сини камъка. Дъгата съответства на извивката под корема на златния бик от Варна. Нещо повече - броят на „пъпките" по контура на тази част от бика е точно 19. Самият алгоритъм е разгледан от английския проф. Дж. Хокинс и е приложим без промени към двете фигури на бик поради тяхната художествена изработка броя на пъпките и отверстията.
Тези и други съответствия могат да бъдат обосновани по-подробно: това е една от целите на изследователския проект „Архео-Логика на свещеното знание". Колкото и парадоксално да звучи, златните бикове от Варна може би са имали сходно научно видимо значение. 

Всяка година по време на лятното и зимното слънцестоене хиляди хора се стичат да наблюдават как лъчите на изгряващото и залязващото слънце проникват през входа на Стоунхендж.

.

.

Още през 30-те години на ХХ век един от най-великите българи – Учителят Петър Дънов, казва, че има сакралната връзка между ареала на Варна и пирамидите в Гиза. Това става десетилетия преди откриването на Варненския некропол. Той говори за Варна като първа столица на духа. Новите данни на "Цивилизация Варна* все повече дават основания за такова смело твърдение.

.

В проекта „Архео-Логика на свещените символи"

заедно с Христо Михайлов и Владимир Божилов мо­жахме да осмислим, че именно тук към средата на V хилядолетие пр.Хр. се е състояла началната човешка мисловна революция. Познанието е започнало да кристализира в наука. Древните са открили съотношения, които и до днес са основни в геометрията и математиката, на геодезията и градоустрйство, на навигацията по суша и море. „Записали" достиженията си в стотици златни, костни и керамични предмети. Те са учудващо миниатюрни по размери, но са заредени с информация, която хилядолетия по-късно ще се въплъти в гигантските строежи на следващите цивилизации. При това не става дума за единични случаи – математическите отношения са спазени до милиметри във всички предмети от Варненския некропол. Пред нас е образен код на велико тайно познание.

.

Убеден съм, че всичко казано не е случайно съвпадение. Налице е принципно единство между историческото и логическото развитие на познанието. В този процес Първата европейска цивилизация трябва тепър­ва да се преоткрива. Това изисква не просто пренареждане на фактите, а истинско революционно разкриване на вложения смисъл. 

Намерените находки във Варненския енеолитен некропол ни задължават да преосмислим общо приетия възглед за интелигентността на човека от каменната ера. Би следвало да се отърсим от високомерието си. Всъщност, за да оцелява, той сигурно е бил дори по-съобразителен. Това, че е живял в далеч по-трудни условия и се е справял с тях, засилва уважението ни към неговия интелект.

Затова Златно-каменната цивилизация по свещените земи на днешна България е и първият европейски ренесанс.

.

Доклад в Научната сесия на Съюз на учените - Варна 2 април 2010

Предоставен на Паметта на българите от члена на Редакционния съвет проф. дин Христо Смоленов

Той е учен, общественик и журналист, автор на пет книги. Роден в Пловдив през 1954 г. Завършил Университета “Ломоносов” в Москва. Работил в Института по философия, а по-късно в Института по математика на БАН. Стипендиант на фондация “Александър фон Хумболт”. Гост-професор в Университета на Монреал и в Католическия университет на Америка.

.
Литература: 

1. New Perspectives on the Varna Cemetery (Bulgaria) – AMS Dates and Social Implications. 2007, Antiquity 81

2. The First Civilization in Europe and the Oldest Gold Treasure in the World – Varna, Bulgaria. Nippon Television Network Cultural Society, 1982

3. Hristo Smolenov, Gold Standarts of the Oldest Science. “Trud” 3.3.2009 Hristo Smolenov, Hristo Michailov, Vladimir Bojiliv, Archeo-logique. La methode heuristique des symboles et de connaissances sacres, Magoart, Sofia, 2009

4. Ruslan Kostov, Doctoral thesis, University of Sofia, 2010. See also: Geoarchaeology and Archaeomineralogy, Sofia 2008

5. Yrdan Boyadjiev, Doktoral thesis, (Възникване на металообработката в Югоизточна Европа) Technical University of Varna, 2009 7. Праисторически солодобивен център Провадия – Солницата (Разкопки 2005 – 2007) Проф. Васил Николов


.
Работен сектор
.

Kога и защо тайното знание от древността си пробива път към съвременното мислене? Въпросът като че ли има съвсем естествен отговор: Когато по един или друг повод то стане инстинкт за оцеляване на духа и индентичността

на българската нация

.

 Така закономерно "Култура Варна" се оказва люлката на цивилизована Европа и родно място на истински „Праисторически ренесанс”.

***

 Измерванията ни показват математически подсказки и визуална евристика, принадлежащи на добитата интелигентност на праисторическия човек.

***

Руслан Костов - председател на Българското геологично дружество и той проучва такива мъниста и стига до заключението, че са  изработени от хора с отлични познания и умения.

На снимката е показано мънисто с цилиндрична форма, направено от халцедон (карнелиан), с микроцилиндър от злато, разположен в пробития в камъка отвор (размери 0,2 x 0,2 cm, и дебелина 0,02 cm). То е намерено в гроб 36 на Енеолитния некрополи край Варна .

.

Невероятната точност, демонстрирана от праисторическите майстори, ни кара да смятаме, че те са били не по-малко прецизни и при другите, правени от тях измервания.

 

Варненската цивилизация изразява математическите си предположения и открития чрез златни стандарти. Тези произведения на изкуството и занаятчийството могат да минат за украшения (всъщност, до неотдавна те наистина бяха смятани за бижута), но освен своите естетически качества те имат научна и практическа стойност, позволила на енеолитния човек да измерва ъгли и да определя местоположения.

Варненската 

цивилизация е дала на света първите компаси и транспортири, първите геометрични инструменти и навигационни устройства. Те изглеждат като произведения на изкуството, но всъщност имат своите специфични приложения. Не на последно място, в наследството ни от нея съществуват доказателства, че този народ е открил стойността на Златното сечение и свързаната с нея последователност от числа, преоткрити от в Средновековието от Фибоначи и носещи до днес неговото име. Материалните въплъщения на „божествената пропорция” са златни стандарти с различни форми. Те са изключителни и изящни именно защото в тях е кодирано златното сечение. Някои велики открития трябва да бъдат преоткрити. Само така можем да разберем колко всеобхватни са последиците от тях.

***

Такъв е и случаят с изумителната Варненска култура, открита през 1972. Прекарала хилядолетия в забрава, тя оказва огромно влияние върху интелектуалната еволюция на човечеството, тя е първото световно просвещение. Народът, живял по тези земи, е имал огромни познания и ненадминато творчество.

***

Коя е била причината за гибелта на забулената в мистерия цивилизация, която е процъфтявала по западното крайбрежие на Черно море през петото хилядолетие преди Новата ера?

Науката днес категорично потвърждава, че в допира на континента Европа и Близкия изток към 5500 год. пр. Хр. е имало земетресение. Вследствие на това тесният провлак, известен днес като Босфора, се пропуква и от Мраморно море нахлуват солени океански води към долината и голямото Сладководно езеро по нашите земи. Те заливат сушата на 80-100 км. от предишната брегова ивица. Един истински земен рай е бил напълно унищожен и възниква най-новият воден басейн Черно море. 

.

Уроци по история Начало на човешката цивилизация Ал. Делова

(по периоди ценна инф с източници)

.

Част от предците ни във времето 5500 – 1000 г. пр.н.е. са се преселвали до бреговете на Балтийско море и земите на сегашна Северна Франция, Англия, Германия и Дания; доШумер, край бреговете на Нил и в Северна Индия.

Една немска карта за извършените проучвания относно движението на дунавските култури към сърцето на Европа, Германия, Среднонеолитни култури и разсейване на TRB последващите култури.

Немска карта TRB на Среднонеолитни култури и и тяхното разсейване на TRB

.

.

Карта, направена от двама американски учени Уйлям Райън и Уолтър Питман (Columbia University geologists William Ryan and Walter Pitman), участвали в изследването на бреговата линия на Черно море, обясняващи миграцията на хората от Балканите след потопа при отварянето на Босфора през 5600 г.пр.н.е. 

 

.

„Вероятно именно преживелите Потопа и разселили се нейни създатели, са поставили основите на шумерската цивилизация в Месопотамия, оставили са диря и в знанията на древен Египет. Катастрофата, която настъпила и в която се родило Черно море, вдъхновила вечното предание за потопа и не случайно именно шумерите твърдели, че тяхното познание било придобито от други във времето след потопа.“
проф. Петко Димитров, ръководител секция “Морска геология и археология” Институт по океанология – БАН, Варна проф. Диана Гергова, Археологически институт с музей при БАН, Софияhttp://www.credobonum.bg/bg/news/945/Krayat-na-edna-tsivilizatsiya-Potopat-v-Cherno-more-Izsledvaniya-legendi-i-sporove
Първите европейци, обаче са били именно тук, преди 9000 г.  в района на днешна Варна, общество с добре развита цивилизация. Предците на тракийски племена са достигнали до днешен Иран през Мала Азия и в последствие част от тях са се върнали обратно, минавайки северно от Каспийско и Черно море, като са оставили следи за присъствието си.

Тези разселвания продължават няколко хилядолетия след епохата на потопа. 

.
Праистория 
.
.
Web Analytics