БЪЛГ-АРИТЕ СА В РОДНИТЕ СИ ЗЕМИ ОТ ПРЕДИ НАД ДЕСЕТ ХИЛЯДОЛЕТИЯ

ПОТВЪРДИХА ГО АВТОРИТЕТНИ ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

ПУБЛИКУВАНИ В РЕНОМИРАНИ ИЗДАНИЯ СЛЕД НАУЧНА РЕДАКЦИЯ 

__________________________________________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
Карта на епицентъра на зараждане и разселение на мутациите на ДНК на евроарийските народи и евроиндийските езици според The Evolution of the Indo-European Languages / Dr. C. George Boeree. В светло сиво е показан началният генезис от преди повече от 5000 г.пр.Хр. в земите на България, Сърбия, част от Румъния, Гърция и остров Крит - от времето, когато там е живяло само тракийското племе пелазги-белазги. (Виж по-долу анализа). С цифрите е посочено кога по ред е осъществено преселението от прародината до съответните нови цивилизационни центрове. Четвърти по ред е в Индия, Бактрия и Иран.

[2]и Anastasius Bibliothecarius, Chronographia tripertita, p. 227 = ЛИБИ, II, c. 249—250.

.

Анастасий Библиотекар има доблестта на Цариградския Вселенски Събор в 869-870 г. да обяви: „Българите, които по родово право завзеха родината си”. (Изт. пак там по-горе). Той е от малцината древни и съвременни историци, които прозряха историческата съдба на старите българите, които са били принудени от Черноморския потоп да напуснат родината си преди 7800 години и след хилядолетни разселения и щедро разпространение на своята висока култура в Азия да се завърнат през 680 година в своята древна родина, сегашната Дунавска България. А сключеният мирен договор тогава деюре утвърждава възвърнатото владеене на тези наследствени земи от дедите ни


.

Изследването бе направено с най-съвременна технология и методика от българо-италианския научен колектив. Изпъкват имената на директора на Института по експериментална морфология и антропология проф. Йордан Йорданов, директора на Института по микробиология при БАН акад. Ангел Гълъбов и проф. Давид Карамели от Университета във Флоренция. Резултатите са публикувани в реномирано научно издание, след научна редакция (Peer reviewed)Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry.

Това проучване беше подкрепено от Фонд "Научни изследвания" на България,от италианското министерство на университета: Progetti Ricerca Interesse Nazionale 2009 и от Института за международно образование.

.

Във втората част на научния проект проф. Йордан Йорданов предостави за анализ

на митохондриална ДНК останки на индивиди, намерени при археологически разкопки – от средновековни некрополи от VIII-Х в. от н.е. и тракийски от VIII-VI в. пр.Хр. Това изследване също е сложно, тъй като митохондриална ДНК може да бъде взета не просто от костен материал, а само от пулпата на кътните зъби чрез разпрашаването им, защото митохондриалната хромозома там се съхранява най-добре, обясни д-р Десислава Нешева - деен участник в изследването. Бяха изследвани 100 наши предци, намерени при разкопки в различни селища на страната. Сравнителният анализ и тук показва много точно различните влияния в българския генофонд – тракийското, българското и славянското в древните българи и в днешните им наследници.

.

Университетът във Флоренция, създаден през 1321 г. под името Studium generale

Ето най-важните изводи

Допълнително бяха изследвани и различията в Y-хромозомите на 808 български мъже и се установи, че в генофонда на българите преобладават характерни за европейците хаплогрупи:

* 40% от днешните българи принадлежат към хаплогрупите E-V13 и I-M423, които най-вероятно са възникнали в нашата древна родина на Балканите и оттук са били разпространени в цяла Европа от нашите предци при тяхното демографско развитие след овладяването на земеделието.

* Българите гени са характерни, почти идентични за местното население, те имат редки и уникални генни комбинации. 

* Българите заемат междинно място между източноевропейските и средиземноморските популации и са много далеч от тюркските народи – едва 1.5% от българите носят генетични маркери, характерни за тюрките.

* Противно на широко разпространените и лишени от всякакво основание тези, че българите са смесен народ и "който не е минал оттук, той не е оставил гените си", резултатите от това изследване убедително показват, че българският народ има изключително единно генетично ядро.

.

Изследователите отдавна твърдят това на базата на консерватизма и устойчивостта на българския език, на духовната и материална култура на народа ни. Защото един смесен народ не би могъл да съхрани език и обичаи в продължение на толкова хилядолетия на възход и падение. Причина за това е е чистата кръв, която дедите ни са пазили ревностно, като най-стар европейски народ, създател на съвременната цивилизация.

.

"За да оприделиме структурата и произхода на генофонда на българите, ние разгледахме различията в Y-хромозомата на 855 български мъже без роднински връзки помежду им. Установихме, че генетичният фонд у съвременните българи се представлява предимно от западно-евразийски хаплогрупи (около 40% принадлежат към хаплогрупите E-V13 и I-M423 и 20% – към R-M17 ). Хаплогрупите, разпространени в Близкия изток (J и G) и в Югозападна Азия (R-L23 *), се срещат в честоти съответно от 19% и 5%. А хаплогрупите C, N и Q, характерни за алтайски и централно азиатски тюркски популации, се срещат в само 1.5%.

На трето място е общата евразийска хаплогрупа R-M17, която се среща при 17.5% от българите, от които 42,9% принадлежат към специфичната за Европа подгрупа R-M458. Хаплогрупа R-L23, източният клон на западно-евразийската хаплогрупа R-M269 присъства в генетичното наследство по бащина линия на 5,2% от българите (…) На следващо място е Hg I-M253 (4.3%), която е харктерна за индивиди от северна Европа. Тя е последвана от две подгрупи на J-M172, а именно J-M241 и J-M53 (Средиземноморска/Егейска), наблюдавани с честота от 3.8% и 2.4% респективно. Останалите хаплогрупи са с честота по-малко от 2%.

.

Миграция на европейски народи, (притежаващи хипогрупата E_expansion 4000-10 000 г.пр.н.е), започнала от тяхната прародина - Черноморските и Каспийските територии.  А те, принудени от Черноморския потоп, са се преселили към Западна Европа, а други към Египет, Шумер, Иран, Индия Бактрия и Памир. Там са създали нов генетичен генезис, наречен индоевропейски народи - 3000-2000 г. пр. н.е.

Източник: Gurnale New Clues about Their Ancestry

.

 Анализът на българското генетично потекло дава следните резултати:

1.  R-L23 се среща в Източна България от края на ледниковия период;

2.  Хаплогрупа E-V13 има мезолитна (ок. 10 000 г. пр. Хр.,) възраст в България, откъдето се разпространява след пристигането на хора, развили селското стопанство;

3.  Хаплогрупа J-M241 отразява неолитното разпространение в различни посоки на най-ранните земеделски общества по Черноморието.

4.  Българите са сред европейските народи, генетично са далеч от тюркскоезичните групи от Централна и югозападна Азия.

5.  В рамките на страната генетичните вариации са обособени в различни райони на България.

(Отново погледнете картите по-горе)

.

"От генетична гледна точка последните анализи на митохондриална ДНК и на автозомите показват, че хромозомните вариации на съвременните българите попадат между източноевропейските и средиземноморските популации. В частност, почти целият фонд от митохондриална ДНК на българите има западно-евразийски произход и включва отличителни генетични маркери от всичките европейски популационни вълни от късно-палеолитната колонизация на Европа до по-скорошната ‘неолитизация’ на Европа".

.

"Изключвайки босненците и македонските гърци, за които стандартната грешка в техните ограничени по размер изследвания е твърде голяма, най-старите образци на E-V13 на Балканите, датиращи от времето на мезолита, се срещат в проби от Западна България (9.3±3 хиляди г.) Тази стойност, която се припокрива с тази, регистрирана в Анадола (10.6±3 хиляди г.), показва, че E-V13 вече е съществувала (освен ако не е възникнала) през мезалита там, откъдето се е разпространила при развитието на земеделието" - се отбелязва в изследването.

.
Тези открития показват, че съвременният български генофонд е подчертано еднороден и съответства на предишни заключения, че хаплогрупа I-M423 е генетично наследство от ловците и събирачите на плодове от природата, обитавали Балканите през мезолита и тяхното разпространение след овладяване на земеделието . Непременно трябва да се отбележи, че българските генни проби са разпръснати по целия спектър и принадлежат към разрастнали се впоследствие редки и уникални хаплотипове.

Това разнообразие е лесно обяснимо поради дълбоката древност на I-M423 в България."

.

.Източник: Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry. Публикация след научна редакция за достоверност

.

Ето и мнението на проф. Иво Кременски -

когато бе ръководител на Националната генна лаборатория

При българските мъже се откриха маркери от население, живеещо на Балканите от преди 7800 години. Това се потвърждава и от археологически находки, които се намират от този период по нашите земи. Същественото е, че то е създало висока развита цивилизация. Сега мъжете ни носят техните гени.

Ние сме много хетерогенна група от местно население бълг-арии, траки, и славяни, Това генно разнообразие означава по-рядко възникване на наследствени болести, защото по-рядко ще се срещнат хора с един и същ родствен корен.

Другата важна особеност е, че приносът на древните бълг-арии е съществен в нашия генофонд, което ни отличава от славянските и другите западно и северно еврпейски народи. В митохондриалната ДНК при българи се откриват малко над 1 % азиатски генетични характеристики - сподели в списание "Гео" проф. Иво Кременски.

.

Древен тракиец, облечен с ямурлук, традиционно облекло и на съвременните българи. (От ДДА)

.

Мегаизследване на Американското дружество по генетика,

разчете човешкия геном, с данни за генни разселения от нашите земи, тръгващи от Балканите преди хилядолетия. Констатирано бе, че геномът на нашите съотечественици, кодиран с маркер ЕМ78-алфа, ги регистрира като потомци на етноси, живели по българските земи преди 7 800 години. А според споменатия по-преди Българският генпроект от преди 10 000 години.

.

И накрая на тази статия ще дам думата на древния летописец Анастасий Библиотекар, който  има доблестта на Цариградския Вселенски Събор в 869-870 г. да обяви: „Българите, които по родово право завзеха родината си”. Той е от малцината древни и съвременни историци, които прозряха съдбата на старите българите, които са били принудени от Черноморския потоп да напуснат родината си преди 7800 години и след хилядолетни разселения и щедро разпространение на своята висока култура в Азия да се завърнат през 680 година в своята древна родина, сегашната Дунавска България. А сключеният мирен договор тогава деюре утвърждава възвърнатото владеене на тези наследствени земи от дедите ни. 2]и Anastasius Bibliothecarius, Chronographia tripertita, p. 227 = ЛИБИ, II, c. 249—250.

.

Литература

Йорданов, Йордан и колектив. Антропология на населението на България в края на XX в. Акад. издателство „Проф. Марин Дринов” към БАН, 2006.

Попов, Методий. Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите. БАН, 1959.

.

Към Гените - вечният живот на човека и народите

.

.

Web Analytics